Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Rugpiūčio 17 Ispanijoje, Montserrato benediktinu vienuolyne, mirė vyskupas Antanas Urbšas. Buvo gimęs 1879 Pandėlyje, bet visą amžių kunigavo Latvijoj. 1938 buvo paskirtas pirmuoju Liepojos katalikų vyskupu.

—    Rugsėjo 1 Syracuse, N. Y., mirė Pranas Dailidė. Buvo gimęs 1888 Sintautuose. Matematikos mokslus baigė Petrapilyje (1911). teisės — Kaune (1935). Užsienio reikalų ministerijoje ėjo įvairių departamentų direktoriaus pareigas, buvo Eltos direktorius, 1939 birželio mėn. paskirtas pasiuntiniu Latvijon. III seimo atstovas valstiečių liaudininkų frakcijoje, vėliau perėjo į tautininkus. Atvykęs į JAV, nuo 1951 dėstė rusų kalbą Syracuse univ. ir reiškėsi kaip publicistas įvairioj lietuvių spaudoj.

—    Rugsėjo 6 Caracas mieste, Vcnecueloj, buvo nužudytas Zigmas Domeika (g. 1907), buvęs Lietuvos prekybos laivyno kapitonas. Venecueloj kelis metus pirmininkavo Lietuvių Bendruomenės krašto valdybai.

—Rugsėjo 14 Ukmergėje mirė kun. Juozas Dagilis. Buvo gimęs 1889 Marijampolės aps. II ir III Lietuvos seimo atstovas (krikščionių demokratų frakcijoje). 1929 suorganizavo Vilijampolės parapiją ir buvo jos ilgametis klebonas.

—    Rugsėjo 15 Evanston, 111., mirė Vincas Šmulkštys, buvęs Steigiamojo Seimo atstovas (krikščionių demokratų frakcijoje). Buvo gimęs 1892 Igliaukoje, Marijampolės aps.

Sukaktys. — Rugsėjo 7 minėjo 75 metų sukaktį Vaclovas Vaidotas, buvęs Steigiamojo Seimo narys (valstiečių liaudininkų frakcijoje), dabar — Kanadoje Tautos Fondo atstovybės pirmininkas.

—    Rugsėjo 9 sulaukė 60 metų kompozitorius ir pianistas Vytautas Bacevičius. Gimė 1905 Lodzėje. Baigė Lodzės ir Paryžiaus konservatorijas. 1930-39 dėstė Kauno konservatorijoje, 1942-48 — New Yorko Conservatory of Musical Art ir Brookly-no Conservatory of Music. Plačiai koncertavo kaip pianistas Lietuvoje, Vakarų Europoje, Pietų Amerikoje ir JAV. Sukūrė keliolika simfoninių veikalų, per 100 kūrinių fortepijonui ir stygų kvartetui. Apie jį kaip muziką plačiau bus vėliau.

—    Rugsėjo 15 suėjo 50 metų rašytojui Mariui Katiliškiui. žr. Antano Gustaičio straipsnį rugsėjo mėn. numeryje.

—    Australijoj birželio 30 minėjo 70 metų sukaktį teisininkas Bronius Plokštys. Gimė 1895 Šiluvos vis.; Vytauto D. univ. teisių fakultetą baigė 1927, vertėsi advokato praktika. Vienas iš studentų ateitininkų "Kęstučio" korporacijos steigėjų, veikė ateitininkuose sendraugiuose, Lietuvos Katalikų Vyrų Sąjungoje, Vilniui Vaduoti Sąjungoje ir kt. Australijoj kelis kartus pirmininkavo Lietuvių Teisininkų Draugijos Australijos skyriui ir eilę metų Adelaidės ateitininkams sendraugiams.

— Pavergtojoj Lietuvoj 75 metų sukaktį minėjo kompozitorius Juozas Karosas (VII.16), 60 metų — dailininkas - keramikas Liudvikas Strolia (IX.1) ir kompozitorius Antanas Račiūnas (DC.4).

Rašytojuose.
— A. Tūlio novelė "The Funeral of Frog" išspausdinta New Yorke leidžiamo "Short Story" (The Global Fiction Magazine) žurnalo vasario numery. Anglų kalbon ją išvertė D. Sadūnaitė - Sealey.

—    Korporacija Giedra ir vyresniosios giedrininkės skelbia konkursą parašyti romanui, kurio "pagrindinė veikėja turi būti stipraus charakterio lietuve moteris". Laukiama "tikrai literatūriškai vertingo kūrinio". Premija — 1000 dol. Slapyvardžiu pasirašyti kūriniai prašomi siųsti šiuo adresu: "Giedros" romano konkurso komisija, 6621 So. Troy Ave., Chicago, 111. 60629. Konkurso komisiją sudaro: K. Bradūnas, č. Grincevičius, D. Kučėnienė, I. Mote-kaitienė ir J. Vaičiūniene.

—    Lietuvių Rašytojų Draugija vykdo balsavimą, kurioje vietovėj sudaryti naują valdybą, ir ta pačia proga sprendžia trijų naujų narių priėmimą. Peržvelgus draugijos narių sąrašą, matosi, kad dar nėra "prašymų padavę" tos pačios draugijos premiją (1963) gavęs rašytojas M. Katiliškis, poetes J. Švabaitė ir Liūne Sutema, literatūros kritikai dr. R. Šilbajoris ir A. T. Antanaitis, nekalbant apie jaunesniuosius, kaip K. Almenas, D. Sadūnaitė ar V. Bogu-taitė. Peršantis klausimui, ar ne aktualiau, kurie rašo, o ne prašo, peršasi ir klausimas, ar nebūtų ciksliau naujus narius telkti kvietimu, o ne "prašymų padavimu".

Dailininkuose.  —  90  metų gimimo sukakties proga rugsėjo 5 Storm King Art Center, Mountain-ville, N. Y., atidaryta 1957 mirusio dailininko Mstislavo Dobužinskio (g. 1875.VIII.2) paroda. Išstatyta apie 70 paveikslų: teatro dekoracijų ir kostiumų eskizų, piešinių, akvarelių.

—    Parodas surengė Giedre zum-bakienë IX.1-26 Čikagoj Xaver kolegijoj (tapybos ir emalio darbai); V. Petravičius DC.4-5 Detroite (gydytojų suvažiavime); Br. Murinas IX. 12-19 Los Angeles; J. Bagdonas DC. 18-26 Bostone; J. Kelečius 1X25 -X.3 Čikagoje Čiurlionio galerijoj (pirmoji tapybos darbų paroda).

Muzikuose. — Smuikininkas Herkulis Strolia priimtas į Metropolitan National Company operos orkestrą. Sutartis pasirašyta 43 savaitėms.

—    Čiurlionio Ansamblio 25 metų sukakties proga ruošiamasi išleisti gausiai iliustruotą monografiją. Monografijos leidimui palengvinti prenumerata renkama iš anksto (garbės rėmėjai aukoja ne mažiau kaip 50 dol., rėmėjai — nemažiau kaip 25 dol., paprasta prenumerata — nemažiau kaip 5 dol.). Užsakymai ir aukos prašoma siųsti šiuo adresu: Čiurlionoi Ansamblis, 10908 Magnolia Dr., Cleveland, Ohio 44106.

—    Dramos gastrolės: rugsėjo 23 Filafelfijoje savo programą vaidino čikagiškis Antrojo Kaimo kolektyvas; rugsėjo 26 Bostone V. Krėvės veikalų ištraukas vaidino New Yorko lietuvių teatras (režisierius V. Valiukas). Abu vaidinimus surengė Tautinės Sąjungos skyriai.

Iš visur. — New Yorko Pasaulinėje parodoje rugsėjo 5 įvyko Pa-baltiečių Diena. Iškilmės pradėtos 1 vai. prie lietuvių kryžiaus, kur visų trijų tautų atstovai pasakė kalbas (lietuvių vardu — Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajeckas). Vatikano paviljone 2 vai. buvo pamaldos, kur mišias laikė Msgr. A. Giovanetti, Vatikano atstovas prie Jungtinių Tautų. Nuo 4 vai. New Yorko valstybės paviljone vyko meninė programa. Tautinių šokių grupės buvo iš Bostono, New Haveno, New Jersey, Rochesterio, Filadelfijos, Waterburio ir New Yorko (visoms grupėms vadovavo J. Matulaitienė). Be to, programoj buvo solistė J. Stankūnaitė ir New Yorko keturi chorai (vadovavo A. Visminas, dirigavo V. Baltrušaitis ir M. Liuberskis). Lietuviškos programos pranešėja buvo Aid. Šileikaitė. Panaši programa buvo ir latvių bei estų. Jungtiniam komitetui vadovavo latvis K. Balodis, lietuvių — Al. Vakselis.

—    Rugsėjo 4-5 St. Catharines įvyko XI-toji Kanados Lietuvių Diena, sutraukusi ligi 1000 dalyvių. St.Catharines katedroj pamaldas laikė prel. dr. J. Tadarauskas, pamokslą sakė pranciškonų provinciolaa T. dr. L. Andriekus. Iškilmingo posėdžio metu kalbėjo konsulas dr. J. Žmui-dzinas ir PLB pirmininkas J. Bačiūnas. Meninę programą sudarė Čiurlionio ansamblio koncertas. Be to, vyko šaudymo ir futbolo rungtynės.
Rengimo komitetui vadovavo J. Alon-deris.

—    Rugsėjo 4-5 Detroite vyko Gydytojų Sąjungos V-tasis suvažiavimas. Iš JAV esančių 700 gydytojų sąjungai priklauso per 300, o suvažiavime dalyvavo apie 100. Vėžio ligos simposiume skaitė pranešimus daktarai V. Pavilanis, J. Valaitis, E. Ringus ir V. Vaitkevičius. Iškilmingajame posėdyje buvo prof. dr. V. Vardžio paskaita "Pavergtoji Lietuva ir išeivija 1965 m.". Dr. M. Budrienės iniciatyva buvo surengta lietuvių gydytojų raštų paroda (iš jaunųjų gydytojų savo profesinėje spaudoje aktyviausiai dalyvaujančiais pasirodė daktarai V. Vaitkevičius, A. J. Palubinskas J. Valaitis, V. Pavilanis, Birutė Biskis ir kt.). Rengimo komitetui vadovavo dr. V. Majauskas. Naujon sąjungos valdybon išrinkti: St. Budrys (pirm.), G. Balukas, St. Pacevičius, Martus ir F. Kaunas.

—    Šv. Antano gimnazija Kenne-bunkporte naujus dešimtuosius mokslo metus pradėjo su 90 mokinių. Prisidėjo 54 nauji mokiniai; pernai mokėsi 52, iš kurių, išleidus abiturientus, beliko 36. Pirmoji klasė gausiausia — 38 mokiniai. Į antrą ir trečią klasę atvyko po 8 naujus mokinius. Pradedant mokslo metus, rektorius T. dr. L. Andriekus žodyje į mokytojus ir mokinius stipriai akcentavo šios gimnazijos lietuviškumo būtinybę: visi įpareigoti vartoti lietuvių kalbą ir vertinti jos pamokas, priklausyti prie savo jaunimo organizacijų, skaityti lietuviškas knygas bei laikraščius, domėtis Lietuvos gyvenimu ir lietuvių tautine veikla pasaulyje.

—    Stovyklos sudaro vasarinę veiklos formą, kuri iš jaunimo organizicijų plečiasi ir į filisterius. Įvairiose vietose vyko tradicinės moksleiviu, skautų ir (iš Lietuvių Skautų Sąjungos atskilusių) jūros skautų stovyklos. Moksleiviai ateitininkai šią vasarą stovyklavo Dinavoje (pirma jaunesnieji, vėliau vyresnieji), prie Toronto, Kennebunkporte ir Los Angeles. — Iš studentinių organizacijų atskiras studentų stovyklas taip pat turėjo ateitininkai ir skautai. Studentai ateitininkai dvi savaites stovyklavo Dainavoje. Dalyvių buvo apie 95 (savaitgaliais ligi 140). Stovyklos metu įvyko ir metinis suvažiavimas, išrinkęs naują centro valdybą; nauju pirmininku išrinktas Augustinas Idzelis, anksčiau pirmininkavo Ant. Vainius, jr. — Skautai akademikai 10 dienų stovyklavo Rako stovyklavietėj Michigane. Dalyvių buvo apie 60. Prisimenant 25 metų Lietuvos okupacijos žaizdą, šių metų stovykla buvo pavadinta partizano J. Daumanto - Lukšos vardu.

—    Mišriai, studentai ir filisteriai, stovyklavo neolituanai, kurie savo metiniame suvažiavime nauju korporacijos pirmininku išsirinko jaunosios kartos R. Staniūną (ligi šiol vadovybė buvo senųjų filisterių rankose). — Gausus (tik nebe studentais, o filisteriais) Taboro Farmoj buvo Santaros - šviesos suvažiavimas (IX. 8. 12), kurio centre šiemet buvo iš Prancūzijos atvykęs dr. A. Greimas.

—    'Lietuvių evangelikų jaunimo sąskrydis įvyko Toronte IX.4-5. — Rur> piūčio pirmąją savaitę Dainavoj stovyklavo ateitininkai sendraugiai, užpildę visas joj turimas vietas (per 1C0 dalyvių). O kitą savaitę ten pat vykusi Lietuvių Fronto Bičiulių studijinė savaitė šiemet buvo ir mažiau gausi, ir labiau "improvizuota". — Vokietijoj VIII.1-8 vyko Europos lietuvių XII-toji Lietuviškų Studijų Savaitė. Savaitės pabaigoj vyko ir Vokietijos lietuvių suvažiavimas.

—    Studentų Ateitininkų Sąjungos 1965-66 mokslo metų centro valdybą sudaro: pirm. A. Idzelis, D. Bajorūnaitė, V. čiunkaitė, I. Damušytė, D. Polteraitytė, užsienio skyrių--S. Sužiedėlis ir V. Svotelytė, "Gau-deamus" redakciją — Aid. Bušins-kaitė, š. Lisauskas ir S. Viskantas.

—    Laiškai Lietuviams, Tėvų Jėzuitų leidžiamas ir K. Trimako, S. J., redaguojamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas, savo 15 metų sukaktį atžymėjo birželio 5 parengimu Čikagoje, Jaunimo Centre. Per parengimą įteiktos premijos straipsnio apie tėvų ir vaikų santykius konkurso laimėtojams: Pr. Razminui, J. Jaškauskui ir Šmaižienei suaugusiųjų grupėj, A. Gylytei ir A. Hermanui — jaunimo grupėj. Meninę programą sudarė J. Puodžiūno ir V. Karosai-tės baletas, kurį įvairino L. Barausko deklamacijos ir A. Nako fortepijono muzika.

—    Tautinių šokių kursus Dainavoj VI 12 - 26 lankė 29 kursantai, iš kurių 16 gavo baigimo ir 8 lankymo pažymėjimus. Kursus surengė JAV LB centro valdyba, pravedė Lietuvių Tautinių šokių Institutas (pirm. B. Shotas). Lekto-riavo 11 asmenų, iš jų visą laiką B. Jameikienė (ji surengė ir tautinių drabužių parodą) ir R. Zotovienė.

—    Evangelikų Reformatų Bažnyčios XVIII išeivijoje sinodas įvyko birželio 19-20 Čikagoj. Dėmesio centre buvo Evangelikų Reformatų Kolegijos pirmininko M. Tamulėno   1940-65  Lietuvos   kovos   už laisvę apžvalga ir kuratoriaus V. Karoso paskaita "Mūsų tautos ir bažnyčios ateitis". Sielotasi dėl religijos persekiojimo pavergtojoje Lietuvoje ir kreiptas dėmesys į pozityvų reformacijos ir humanizmo vertinimą. Priimtas kun. P. Dilio parengtas pasisakymas šio amžiaus ekumeninio sąjūdžio klausimu.

—    Naujos vadovybės: Lietuvių Studentų Sąjungos valdyba 1965 - 66 mokslo metams sudaryta Bostone: pirm. P. Žygas, K. Girnius, U. Kubilius, R. Petrikonytė, R. Liutkus, š. Gavelis ir G. Karosai-tė. — Ateitininkų Sendraugių Sąjungos JAV naujon trijų metų kadencijos valdybon korespondenciniu būdu išrinkti: V. čerškutė, J. Baužys, J. Polikaitis, J. žadeikis ir P. Narutis — visi iš Čikagos. — Lietuvių Fronto Bičiulių JAV ir Kanados centro valdybon kores-pondencinio balsavimo būdu išrinkti: V. Aušrotas (iš Toronto), V. Baleišytė, V. Būtėnas, St. Daunys, V. Galvydis, R. Rudys ir R. Šliažas (visi šie iš Čikagos). — Lietuvių Fondo valdyba šio fondo tarybos rugpiūčio 15 posėdyje sudaryta tokia: pirm. dr. A. Razma (jis ir tarybos pirm.), vykdomasis vicepirm. dr. G. Balukas, sekr. A. Rėklaitis, iždininkas dr. V. Šimaitis, finansų sekr. S. Rauckinas, informacijos reikalams — dr. F. Kaunas, vajaus reikalams — dr. Z. Ašoklis.

—    Tarptautinė Kriminologų Sąjunga liepos 22 Long Beach, Calif., iO m. veiklos sukakčiai atžymėti kongreso metu priėmė Lietuvą tikruoju savo nariu. Lietuvą atstovauti buvo pakviestas dr. Petras Pamataitis, buv. Lietuvos kriminalinės policijos departamento dirktorius ir nuo 1935 m. iki Lietuvos okupacijos Tarptautinės Kriminologų Sąjungos Europos sekcijos vicepirmininkas,

—    Ženevoje įsteigtas centras, vadovaujamas dr. W. C. Flechterio, studijuoti religijų persekiojimui komunistinėje Rusijoje. Tokių mokslinių studijų grupė sudaryta prie South California universiteto. To paties tikslo pagalbinė grupė dirba ir New Yorke, kuriai vadovauja R.H.MarshalJr. Jis kviečia ir lietuvius, besiruošiančius disertacijas rašyti, susidomėti šiuo klausimu ir į jį kreiptis šiuo adresu: 436 E. 88 St., New York, N. Y. 10028.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai