Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Albertas Gerutis (ed.): LITHUANIA: 700 YEARS. Kolektyvinis veikalas, kurį su Lietuvos Nepriklausomybės Fondo parama išleido Manyland Books. New York 1969. XII + 474 psl., kaina 12 dol. Viršelis — P. Jurkaus. Į anglų k. išvertė A. Budreckis. Įvadinį žodį parašė R. Sealey. Lietuvių tautos kilmę apžvelgia J. Puzinas (1-42), Lietuvą iki I pas. karo — J. Jakštas (43-144), nepriklausomą Lietuvą — A. Gerutis (145-312), lietuvių rezistenciją 1940-52 ir Lietuvos laisvinimo pastangas užsienyje — A. Budreckis (313-442), Lietuvos išlaisvinimo perspektyvas — St. Lozoraitis (443-449).

II VATIKANO SUSIRINKIMO DOKUMENTAI. 3 dalis: popiežių kalbos ir raštai. Vertė prel. V. Balčiūnas. "Krikščionis gyvenime" leidinys. Iliustravo T. Valius. Boston 1969. 359 psl., kaina 4 dol. Be popiežių kalbų, šiame tome duodamas kun. Vyt. Zakaro str. "Bažnyčia susirinkimuose" (žr. žemiau) ir kun. T. Narbuto sudarytas visų trijų tomų dalykinis turinys (291-359).

Kun. Vytautas Zakaras: BAŽNYČIA SUSIRINKIMUOSE (visuotiniai Bažnyčios susirinkimai ir svarbesnės II Vatikano mintys). Atspaudas iš II Vatikano susirinkimo dokumentų leidinio 3 dalies (203-281). 79 psl., kaina 1 dol.

Jurgis Gliaudą: LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. "Draugo" premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1969. Aplankas — P. Jurkaus. 304 psl., kaina 4 dol.

Povilas Rėklaitis: DIE STADT KAUNAS IN LITAUEN. Ihre kulturgeschichtlichen Elemente unter Berücksichtigung neuerer Publikationen und des gegenwärtigen Zustandes. Sonderdruck aus Acta Baltica 1967 (303-324). Institut Balticum. (Koe-nigstein i. Ts. 1968).

Jerzy Ochmahski: 1. ZAPISKI MICHALA RÖMERA O REWOLU-CJI PAZDZIERNIKOWEJ (Najnow-sze Dzieje Polski, XII, 1967, 265-273); 2. POLITYKA NIEMIEC WOBEC LITWY PODZCAS I WOJNY SWIA-TOWEJ (Zeszyty Naukowe Uniw. im Ad. Mickiewicza, Historia, Zeszyt 8, 1968, 177-188); 3. LITUANISTYKA W POLSCE DO 1965 R. (Roczniki Historyczne, XXXIV, 1968, 137-168).

Periodiniai ir kiti leidiniai: GAUDEAMUS, Nr. 2, 1969.III; PIRMYN, JAUNIME (Toronto moksleivių ateitininkų laikraštis) Nr. 2(29), 1969.11. 16; Liet. kat. moterų organizacijų pasaulinės s-gos ŽINIOS, Nr. 1(6), 1969; LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, Nr. 4 1968 X-XII; Filatelistų d-jos Lietuva BIULETENIS Nr. 9 (126, Nr. 1(127) ir Nr. 2(128); PRANCŪZIJOS
LIETUVIŲ ŽINIOS, Nr. 37, 1969.11; LIETUVOS PAJŪRIS Nr. 1 (31), 1969 (leidimas vėl grąžintas į Montreal} ir redaguoja senasis red. A. Lymantas).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai