Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Rugsėjo 25 Matteson prie Čikagos mirė advokatas Jonas Bagdžiūnas-Borden, sulaukęs 83 m. Buvo gimęs 1882 rugpiūčio 30 Šiaulių aps. Jis buvo iniciatorius padovanoti nepriklausomai Lietuvai Laisvės Varpą, kuris buvo įkeltas į Karo muziejų. 1935 suorganizavo komitetą pasiųsti Lietuvos pirmojon tautinen olimpiadon JAV lietuvius sportininkus.

—    Spalio 4 New Yorke tragiškai žuvo žurnalistas fotografas Vytautas Valaitis, žr. atskirai.

—    Spalio 9 Čikagoje mire gydytojas Aleksandras Račkus. Buvo gimęs 1893 birželio 7 Čekiškėje, Kauno aps. ir atvykęs į JAV 1910. Studentaudamas veikė vyčiuose ir buvo pirmasis "Vyties" redaktorius. Buvo nuolatinis spaudos bendradarbis. Specialiai domėjosi numizmatika, filatelija ir muziejininkyste. Nemažą numizmatikos rinkinį ir ypač gausią medžiagą iš JAV lietuvių gyvenimo 1935 perleido Lietuvos švietimo ministerijai — Vytauto D. Kultūros muziejui. Išleido veikalą apie Lietuvos senovės pinigus ir pilis.

Sukaktys. — Spalio 1 Čikagoje 80 metų sulaukė prelatas Mykolas Krupavičius, kuriam leidėjų ir redakcijos sveikinimus pareiškėme jau pereitame numeryje. Pernai sukaktuvininkui minint kunigystės 50 metų sukaktį, platesnis jo asmens ir veiklos apžvelgimas buvo duotas mūsų žurnalo 1964 nr. 7.

—    Spalio 1 sulaukė 60 metų pref. dr. Jonas Puzinas. Artimieji jo bičiuliai jį pagerbė Filadelfijoje X.2, kur pagrindinį žodį tarė istorikas V. Trumpa. Tą žodį spausdiname šiame numeryje. Filadelfijos LB apylinkė X.23 surengė viešą minėjimą, kuriame apie sukaktuvininką kalbėjo dr. V. Maciūnas. Meninę programą atliko L. Kaulinio vadovaujamas choras.

—    Spalio 19 suėjo 60 metų žurnalistui Vladui Mingėlai. Detroite X. 31 surengtas jam pagerbimas.

—    Spalio 24 minėjo 60 metų sukaktį agronomas Andrius Valuckas, valstiečių liaudininkų veikėjas. Suvalkiečių streiko sąjūdžio metu jis buvo nuteistas mirti, bet po poros metų kalėjimo išleistas į laisvę. To streiko tema jis 1955 išspausdino romaną "Nemuno sūnūs".

—    Spalio 31 sulaukė 50 metų rašytojas Romualdas Spalis-Giedraitis. Jaunuosius skaitytojus jis buvo pagavęs "Gatvės berniuko nuotykiais", išleistais 1952 (išversta ir latviškai). Šiemet išėjo jo šeštoji knyga — feljetonų rinkinys "Tarp dangaus ir žemės".

Muzikuose. — Spalio 10 New Yorke Brooklyno kolegijos W. Whitman salėje ir spalio 24 Čikagoje Marijos aukštesniosios mokyklos salėje Įvyko Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas, diriguojant pačiam kompozitoriui. New Yorke koncertą surengė vietos ateitininkai, Čikagoj — "Margučio" radijo valanda. Koncerto recenzija bus kitame numeryje.

—    Bostone spalio 7 Cambridge Holy Ghost ligoninės salėj savo naują sudarytą programą dviem smuikams be fortepijono atliko I. Vasyliūnas su kun. V. Valkavičiumi. Pro-gramon įtrauktas ir J. Gaidelio specialiai šiai programai parašytas kūrinys "Introdukcija ir šokis". — Spalio 10 "Laisvės Varpo" radijo valandos koncerte programą atliko vietiniai solistai: D. Mongirdaitė, St. Liepas ir B. Povilavičius.

—    Clevelande spalio 23 Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tėvų komiteto surengtame koncerte programą išpildė solistė I. Stankūnaitė ir pianistas A. Kuprevičius.

—    Montrealyje spalio 30 "Baltijos" skautų stovyklavietės koncerte dainavo solistai D. Stankaitytė ir St. Baras.

—    New Yorke spalio 30 Brooklyno operetės choras, vadovaujamas Vyt. Strolios, Apreiškimo parapijos salėj turėjo metinį koncertą, kuriame tarp kitų dalykų išpildė Ponchieili operos "I lituani" prologo ištrauką, išverstą St. Santvaro. Programoj dalyvavo solistė D. Mongirdaitė, pianistė A. Kepalaitė ir V. Žukauskas.

—    J. Gaidelio opera "Dana" (anksčiau skelbta "Gyvanašlės" vardu) jau baigta komponuoti. Padarytos libreto ir muzikos pataisos, kurių pageidavo Čikagos Lietuvių Operos dirigentas Al. Kučiūnas. St. Santvaro librete svarbiausia problema buvo tenoro vaidmens išbaigimas. St. Santvaras, o drauge ir J. Gaidelis norėjo, kad tenoras operoj išliktų idealinėje plotmėje kaip atstumtas ir kenčics žmogus. Tačiau šiame variante tenoro vaidmuo trečiame veiksme blyško, bet nekilo į aukštį. Al. Kučiūnas pageidavo, kad tas vaidmuo ligi operos pabaigos būtų vientisas. Tai buvo esminė libreto pataisa, kurią padare libretistas,  o drauge ir kompozitorius. — Rugpiūčio pabaigoj J. Gaidelis ir St. Santvaras buvo nuvykę Čikagon su dirigentu Al. Kučiūnų pasitarti. Ta proga opera "Dana" buvo ne tik peržiūrėta, bet ir išstudijuota. Sutartas orkestracijos pobūdis. Orkestraciją rašys pats kompozitorius J. Gaidelis. Operos klaviras jau baigtas ir pasiųstas Čikagon Al. Kučiūnui. Čikagos Lietuvių Opera rengiasi J. Gaidelio operą "Daną" statyti 1967 metais.

Rašytojuose. — Spalio 9 Santaros-Šviesos Čikagos skyrius surengė Mariaus Katiliškio 50 metų sukakties minėjimą. M. Katiliškio kūrybą savo paskaitoj išanalizavo dr. R. Šilbajoris. Inscenizaciją iš "Miškais ateina ruduo" išpildė A. Dikinis, A. Kėželienė, Z. Kevalaitytė-Visockienė, L. Barauskas ir J. Raudonis. Santaros-Šviesos Federacija įteikė M. Katiliškiui savo pirmą kartą paskirtą kūrybinę stipendiją — 2500 dol. Tai mūsuose džiugi naujiena.

—    Antanas Gustaitis spalio 16 savo humoristinę poeziją skaitė Rochesterio BALFo parengime.

Teatraluose.
— Nijolė Martinaitytė ir Jonas Kelečius Čikagoje spalio 30-31 surengė dailiojo žodžio vakarą, pateikdami tris vienaveiksmes   dramas:   B.   Ionesco   "Kėdes" (abu aktoriai ir B. Prapuolenis), S. Becketto "Krappo   paskutinį   įrašą"
(J. Kelečius) ir J. Cocteau "žmogišką balsą" (N. Martinaitytė).

—    New Yorke spalio 16 aktorius humoristas Vitalis Žukauskas surengė rečitalį paminėdamas savo teatrinės veiklos Amerikoje 15 metų.

Dailininkuose. — Čikagoje Harper galerijoj X.9-XI.10 vyko Janinos Monkutės-Marks darbų paroda. Išstatyti 16 tapybos ir 14 grafikos darbų. Jos darbai būdingi lietuviškosios simbolikos panaudojimu sukurti asmeniškai mitologijai.

—    Taip pat spalio mėnesį Čikagoje Blackhawk svetainėje savo 7 tapybos darbus rodė Vytautas O. Virkau, liudydamas savo naują plėtotę — perėjimą nuo mėgtos povandeninės augmenijos ramybės į dinamišką gyvybės vaizdavimą liepsnojančiomis spalvų dėmėmis ir kitomis formomis.

—    "69" (Orentų) meno galerijoj Čikagoj X.23-XI.15 surengė savo pirmąją individualinę parodą Antanas Petrikonis. Išstatė 60 aliejaus, temperos ir pastelės darbų. Meno studijas pradėjęs Vilniuje, po karo jas tęsė Anglijoj, iš kurios į JAV atvyko 1959.

—    Brooklyno Apreiškimo parapijos salėj X.2-3 savo darbus rode Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė. Baigusi Kauno meno mokyklą 1939, buvo ilgą laiką užimta šeimos rūpesčiais ir tik pastaraisiais keliais metais galėjo atsidėti dailei. Savo pirmojoj individualioj parodoj išstatė apie 80 tapybos ir grafikos darbų, pusiau abstrakčiai ar abstrakčiai plėtojančių ornamentinius motyvus.

—    Clevelande LB apylinkė X.17-24 surengė C Januso paveikslų parodą (per 80 paveikslų, daugiausia Lietuvos vaizdų).

—    Detroite X.17-24 Dariaus Girėno klubas globojo vietinio Vyt. Ogilvio tapybos parodą. (Kaip "Draugo" korespondentas informavo, parodos atidaryman susirinko "rekordinis skaičius"; be to, "atidarymo dieną pastatė ir kitą rekordą: iki 3 vai. iš 45 jo išstatytų kūrinių 20 parduota").

Iš visur. — Rugsėjo 18 New Yorke tarėsi P LB ir VLIKo valdybos. Pasitarimui vadovavo St. Barzdukas (PLB I vicepirm.) ir Vc. Sidzikauskas (VLIKo pirm.). Skaityti keturi pranešimai: St. Barzduko ir Vc. Sidzikausko "Išeivijos veikla ateities perspektyvoje", dr. A. Nasvyčio "VLIKo ir PLB bendradarbiavimas", V. Kamanto "Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso paruošiamieji darbai" ir J. Staniškio "Informacijos reikalai". Pasitarime pasiekta pilno susipratimo. Paskelbtos bendrinio pobūdžio išvados: raginama suaktyvinti Lietuvos laisvės kovos pastangas, visuomenė kviečiama remti LB organų ir Lietuvos laisvinimo veiksnių darbus, pritariama Jaunimo Metų ir jaunimo kongresų programoms, linkima pasisekimo lapkričio 13 manifestacijoms New Yorke. Svarbiausia pasitarimų išvada reikia laikyti nutarimą "plėsti PLB ir VLIKo ligšiolinį bendradarbiavimą bei informavimąsi". Jei pastarojo nutarimo bus laikomasi, reikia laukti, kad VLIKas ir LB perims šioms institucijoms teisėtai priklausančią pagrindinę atsakomybę už mūsų tautinių uždavinių vykdymą bei vadovavimo iniciatyvą. (J. Kojelis).

—    Pavergtųjų Europos Tautų Seimas, rugsėjo 21 New Yorke pradėjęs dvyliktąją sesiją 1965-66 m. veiklos kadencijai, pirmininku išsirinko Lietuvos delegacijos pirmininką Vaclovą Sidzikauską, vicepirmininku S. Korbonskj (lenką) ir gen. sekretoriumi E. Gasparą (vengrą). PET seimas 11-tojoje sesijoje daug dėmesio skyrė Lietuvos, Latvijos ir Estijos reikalams: Pavergtųjų Tautų savaitės minėjimą susiejo su Baltijos valstybių okupacijos ir laisvės kovu 25 m. sukaktimi, kreipėsi į laisvųjų valstybių vyriausybes, ragindamas Baltijos valstybių bylą svarstyti Jungtinėse Tautose, išleido brošiūrą "Lithuania", liudijo JAV kongreso komisijoms ir t.t. Dvyliktoji sesija, pradėdama darbą, pasiuntė sveikinimą naujajam JT sesijos pirmininkui, primindama, kad Maskva neteisėtai savinasi teisę kalbėti už Baltijos valstybes. Rugsėjo 12 d. V. Sidzikauskas, Lietuvos delegacijos vardu, pasakė kalbą, iškeldamas intensyvinamą Lietuvos rusinimą, kolonizavimą, šimtų tūkstančių lietuvių tremtinių prievartavimą Sibire. Pareiškė padėką JAV Atstovų Rūmams už vienbalsį 416 rezoliucijos priėmimą (apie šią rezoliuciją plačiau rašyta Aidų š. m. 7 nr). Spalio 4 New Yorke prasidėjusioje NATO konferencijoje V. Sidzikauskas dalyvavo stebėtoju (J. Kojelis).

—    PLB valdyba spalio 4 atsišaukimu 1966 metus paskelbė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metais. Šių metų tikslas atsišaukime taip apibrėžiamas: "sudaryti sąlygas dabartinei lietuvių jaunimo padėčiai laisvojo pasaulio kraštuose ir pavergtoje Lietuvoje apžvelgti; jaunimui į lietuvišką gyvenimą įtraukti ir jo pasiektiems laimėjimams mokslo, meno, literatūros, politikos, religijos ir kitose srityse išryškinti; jaunimo dvasiai naujiems darbams, polėkiams ir pasiryžimams uždegti; jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo nuotaikoms kelti". Tam tikslui PLB 1. Kviečia laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą į šio jaunimo Kongresą Cikadoje, JAV, 1966 birželio 30 - liepos" 3. 2. Kreipiasi į laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenę, organizacijas, parapijas, spaudą, radijo valandėles ir visus lietuvius, prašydama jaunimui dėmesio, jo siekimų supratimo ir visokeriopos paramos. 3. Skatina visus domėtis jaunimo klausimais ir prašo padėti vykdyti Lietuvių Jaunimo Metų programą. 4. Prašo visuose raštuose, leidiniuose, spaudoje ir kitur 1966 metus žymėti Lietuvių Jaunimo Metais.

—    Kanados LB naujai išrinktoji taryba buvo suvažiavusi Toronte spalio 10-11. Iš 58 laukiamų dalyvių dalyvavo 41. Pranešimus darė Kanados LB valdybos pirm. dr. P. Lukoševičius, Kultūros Fondo pirm. dr. H. Nagys, Politinio Komiteto pirm. J. Kardelis, Baltų Federacijos atstovas J. R. Simanavičius, Kanados Lietuvių Fondo pirm. dr. A. Pacevičius. Rūpintasi lietuvybės likimu Kanados vakarų apylinkėse, kur išsisklaidę gyvena apie 5000 lietuvių (pranešimą darė kun. dr. Pr. Gaida). Kultūros Fondo statutas  suspenduotas, darbas paskirstytas trimis atskiromis sekcijomis: kultūros, švietimo ir jaunimo. Naują Kanados LB krašto valdybą sudaro A. Rinkūnas pirm., Stp. Kairys — vicepirm. ir kultūros komisijos pirm., L. Tamošauskas — sekr., dr. S. Čepas — iždininkas, kun. A. Žilinskas — informacijos reikalams, O. Indrelienė — šalpos reikalams, J. R. Simanavičius — ryšininkas su kitomis tautybėmis, G. Rinkūnaitė — jaunimo sekcijos pirm. E. Miliauskas — švietimo sekcijos pirm.

—    Mažlietuvių ir Bičiulių Draugijos suvažiavimas įvyko Atlantic City, N. J., rugsėjo 4-5. Vadovavo d-jos pirm. adv. J. Stiklorius. Paskaitą Mažosios Lietuvos istorijos klausimu skaitė M. Gelžinis. Buvo pagerbtas į South Dakotos univ. išvykstąs profesoriauti M. Brakas.

—    Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi'ektų Sąjungos (ALIAS) 8-tasis suvažiavimas įvyko Bostone spalio 9-10. Sąjungai priklauso apie 400 aktyvių narių, sąrašuose yra dvigubai tiek. Suvažiavime dalyvavo 7 skyrių atstovai. Prof. A. Jurskis skaitė paskaitą "XX amžius — mokslinės revoliucijos ar pažinimo plėtros pakopa". Skyrių atstovų ir centro valdybos pranešimai parodė sąjungos dėmesį bendrajai lietuviškosios bendruomenės veiklai: iš iždo paaukota 1000 dol. Lietuvių Fondui ir smulkesnėmis sumomis kitiems reikalams bei šalpai. Penkiolikti metai leidžiamas "Technikos Žodis", kuris drauge yra visuomeninis ryšys tarp plačiai išsiblaškiusių narių. Suvažiavimo metu vyko techninių spaudinių, brėžinių fotografijų paroda, kurioj dalyvavo 21 asmuo. Išsiskyrė A. Girniaus, J. Rasio, K. Devenio, J. Muloko, dr. A. Nasvyčio, E. Arbo darbai. Suvažiavimą šaukusiai valdybai pirmininkavo C. Staniulis. Nauja sąjungos valdyba sudaryta Bostone: J. Dačys (pirm.), K. Devenis, B. Galinis, Z. Gavelis, dr. J. Gimbutas ir J. Rašys. (Informacija J. Gimbuto).

—    Rugsėjo 3-5 Vakarų Berlyne vykusiose 20 įvairių tautybių tautinių šokių varžybose antrą vietą laimėjo Vasario 16 gimnazijos grupė, vadovaujama mokytojos E. Tamošaitienės. 20.000 žiūrovų akivaizdoje premiją įteikė Vakarų Vokietijos ministras pabėgėlių reikalams E. Lemmer.

—    Spalio 23 Čikagoje surengtas muzikės ir visuomenininkės Noros Gugienės 50 metų veiklos Čikagoje minėjimas. Programoj buvo solistai A. Brazis ir R. Mastienė, A. Giedraitienės, G. Mažeikienės ir G. Mažytės trio ir kt.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai