Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Taika, pacifizmas ir defetizmas  ........................................ 421
Juozas Kėkštas — Pranašystes paslaptis, Andalūzijos sušaudymas (eil.) .... 425
Eug. Matuzevičius — Atnrnimai (eil.)  ............................................................ 426
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Vysk. A. Baranauskas  ...................................... 427
Vladas Jakubenas — Dariaus Lapinsko kūryba  ........................................... 435
Antanas Maceina — Laiškas "Aidų" redaktoriui J. Girniui  ........................ 439


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. B. — Vincas Ramonas ................................................................................. 451
Kostas Rauda — Juozui Kėkštui 50 metų  ..................................................... 453
St. Goštautas — Vytautas Kašubą  ................................................................ 453
Kun. P. Celiešius — Ekumeninis požiūris į M. Liuterį  ................................. 454
Juozas Kojelis — Lapkričio 13 manifestacija  ............................................... 456
Stud. K. K. G. — Studentų suvažiavimas ....................................................... 457
Mūsų buityje  ................................................................................................... 457

KNYGOS
Andrius Sietynas — Premijuotas romanas "Karklupenai"  .......................... 460
Titas Alga — Pirmasis literatūros metraštis  ................................................. 461
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. ir J. G. — Šis tas iš svetimų kalbų  ...................... 462
Atsiųsta paminėti ............................................................................................. 466
1965 metų turinys  ............................................................................................ 467

Viršelio 1 psl. — V. Maželio nuotrauka: Pabaltiečių vėliavos prie Jungti¬nių Tautų vartų lapkričio 13 manifestacijoj

Vinjetės 424 ir 426 psl. — V. Igno

Šis numeris iliustruotas V. Kašubos skulptūros darbų nuotraukomis, dary¬tomis V. Maželio; be to, J. Kėkšto portretas (A. Savickas) ir vysk. A. Baranausko, D. Lapinsko ir V. Ramono atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius, Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

DECEMBER, 1965
AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai