Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
J. Variakojis: 4 PĖSTININKŲ LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO PULKAS. "Kario" leidinys New Yorke, 1965. 120 psl. Autorius šioje knygoje aprašo savo vadovauto pulko istoriją Lietuvos laisvės kovų metu. Aprašymą įvairina nuotraukos ir gausios kautynių schemos. Rankraštį tvarkė ir darė schemas autoriaus sūnūs, spaudai paruošė K. Ališauskas ir Z. Raulinaitis. Leidinys vertingas savo istorine medžiaga.

Pranas J. Naujamiestiškis: BAISUSIS BIRŽELIS. 3 dramos veikalai: Baisusis birželis, Varpinė ir šiaurės pašvaistė. Išleido Immaculata, Putnam, 1965. 238 psl. Kaina $3.50.

Kun. Antanas Liuima, S. J.: BAŽNYČIA KAIP REGIMA MISTINIO KRISTAUS KŪNO IŠRAIŠKA. Roma, 1965. Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Metraščio I tomo, 1-38 psl.

K. Sčes: MOKSLINGO MIŠKININKO ANTANO RUKUIŽOS SPAUSDINTŲ DARBŲ SĄRAŠAS. Chicago, 1965. 14 psl.
TEISININKŲ ŽINIOS, 1965 liepos-gruodžio mėn., nr. 27-28. Tai didelio formato 68 puslapių leidinys, skirtas Lietuvių Teisininkų Draugijos 45 metų sukakčiai. Daug įdomios medžiagos tiek apie šią draugiją, tiek apie atskirus žymesnius lietuvių teisininkus, redagavo L. Šmulkštys, talkinamas R. Skipičio ir dr. P. Jokubkos.

TĖVYNĖS SARGAS, 1965 nr. 1 (26), 144 psl. Pagrindiniai straipsniai: A. J. Kasulaičio — žvilgsnis į kelią, J. Ereto — Komunizmo likimas ir mes, K. Račkausko — Žmonių prieauglio ir žemės išteklių klausimu, T. žiūraičio, O. P. — Tautos ir valstybės sampratų klausimu, A. Budreckio — Krikščionių demokratų ideologija pokarinėje Europoje, Br. Zumerio — Lietuvos sienos prie Vilniaus vartų. Nuo šio numerio žurnalo redagavimą yra perėmęs St. Dzikas.

LITUANUS, vol. XII, No. 2, sum-mer 1965, p. 80.
Turinyje: V. Krėvės pasikalbėjimas su Molotovu, Al.

Platerio — apie Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos įstatymų kodifikaciją, A. Šešplaukio — apie Šekspyro dramų "The tempest" ir "The winter's tale" Rytų Europos šaltinių ankstyvąsias teorijas, A. Kurausko — apie skulptorių A. Mončį.

LITHUANIAN SPORTS REVIEW, May, 1965. Tai Čikagos sporto klubo Aro 28 puslapių leidinys, kurį redagavo Povilas žumbakis jr.

Lapkričio 13 manifestacijos New Yorke leidiniai: LITHUANIAN, LATVIAN, ESTONIAN FREEDOM RALLY (programinis leidinys, 16 psl.); MEMORANDUM ON SOVIET COLONIALISM IN THE BALTIC STATES (16 psl., parengė Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti komitetas). WE PLEAD, WE ASK, WE DEMAND FREE THE BALTIC STATES (32 psl. leidinys, manifestacijai parengtas latvių).

KNYGŲ LENTYNA, 1965 nr. 2.

LIETUVOS PAJŪRIS, 1965 nr. 1 (21).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai