Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Algirdas Titus Antanaitis (g. 1927) vidurinį mokslą ėjo Panevėžio gimn., Čikagos De Paul univ. įsigijo bakalauro laipsnį (1957). Apie knygas ir kitais kultūriniais klausimais yra rašęs "Aiduose", "Metmenyse", "Margutyje" ir kt. "Metmenų" redakcijos narys.

Juozas Brazaitis (g. 1903), literatūros istorikas ir teoretikas. Vytauto D. universitete dėstė lietuvių literatūrą bei tautosaką nuo 1934 ligi antrosios sovietinės okupacijos. Be eilės vadovėlių vidurinėms mokykloms, išleido   literatūrines   studijas:   Vaižgantas (1936), Lietuvių rašytojai (1938). JAV nuo 1952 dirba "Darbininko" redakcijoj.

Stasys Goštautas (g. 1939) vidurinį mokslą baigė Kolumbijoj ir ten mokytojavo bei studijavo. Atvykęs į JAV, nuo 1964 studijuoja Fordhamo univ. Meno klausimais yra rašęs lietuviškai, ispaniškai ir angliškai. Atskiros knygos: Antología biográfica del arte lituano (1959) ir Arte colombiano (1960).

Kiti šio numerio bendradarbiai buvo duoti ankstesniuose numeriuose.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai