Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Justin Pikunas: HUMAN DEVELOPMENT. A SCIENCE OF GROWTH. Antrasis leidimas veikalo, anksčiau išleisto antrašte Psychology of Human Development (1961). Išleido leidykla McGraw-Hill Book Co., New York, 1969. 434 psl.

Kun. Antanas Valiuška: ŠVENTADIENIO ŽODIS (Evangelijos aiškinimai sekmadieniams bei šventėms). Tėviškės Aidų leidinys Australijoj Melbourne 1968. Viršelis dr. A. Lips-kio. 165 psl., kaina 3 dol.

Stasys Barkauskas: VELNIAŽMO-GIAI ARBA ŠĖTONIŠKA KOMEDIJA. 3 veiksmų drama su prologu ir epilogu. Išleido Berta Barkauskienė Bostone 1968. 519 psl., kaina nepažymėta. Knygoj duoti tos pačios dramos du variantai, kurių vienas yra poetizuotas. Autorius, buvęs administracijos majoras, yra miręs 1950.

Kun. prof. dr. Povilas Ragažinskas: IGNAS DOMEIKA KAIP LIETUVIS IR MOKSLININKAS. Atspaudas iš "Tautos Praeitis" II t. 3-4 kn. (123-153). Roma 1967.

TĖVYNĖS SARGAS, 1968 nr. 1 (29), 220 psl., kaina 3 dol. Šis numeris yra redaguotas naujo red. dr. D. Jasaičio ir skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 sukakčiai paminėti. Duoti M. Krupavičiaus, D. Jasaičio, K. Šidlausko, K. Račkausko ir kitų str. Pr. Pauliukonis analizuoja prel. M. Krupavičiaus pravestą žemės reformą. Pluoštas prof. V. Jurgučio laiškų prel. M. Krupavičiui.

Į LAISVĘ, 1968 gruodis, nr. 44 (81), 80 psl. Turiny: pašnekesys su PLB pirm. S. Barzduku, Z. Ivinskio str. apie nepriklausomos Lietuvos raidą, G. Kijausko, A. Razmos, A. Budreckio, V. Vaitiekūno, P. Naručio, J. Griniaus ir kt. str. įvairiais aktualiais klausimais.

Juozas Bertulis: JAUNA LIETUVAITĖ, LIETUVA, MANO KRAITIS, DVIGUBAS KANONAS (Saulelė tekėjo, Augo kieme klevelis), MOTINA ŽEME — multiplikuoti vokalinės muzikos kūriniai, autoriaus lėšomis išleisti Čikagoj 1967-68 (iš tikro šiais metais).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai