Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SONETAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS MAČERNIS   
I                                                  
                                                      
Mes nežinome kam, bet gyventi,          
Kurt ir juoktis pasauly puiku,          
Nes ir tai, ką mes esam iškentę,                
Vienąsyk prasiveržia džiaugsmu.            
                                                    
Mes nežinom kodėl, bet darbuotis
Per šešias įtempimo dienas
Tenka mums ir tada vainikuoti
Galim švęsti šventes prabangias.

Mes nežinome kaip, kuo būdu,
Bet vien jieškantį glosto švelniai
Po gilių abejonės naktų

Pirmutiniai tiesos spinduliai,
Ir pro ašarų tyrus lašus
Šviečia augštas ramybės dangus.


II

Sapnuojančio medžio pavėsy
Tylėdami žaidžia vaikai.
Galvutės papurusios, šviesios
Krūvon susiglaudę taikiai.

Supiltosios pilys iš smėlio
Atsimuša jų akyse
Džiaugsmingose . . . kartais ir vėliai
Kažko neramiai liūdnose.

Atodūsiu karštu, kvapiu
Į veidus jiems pūstelia vėjas .. .
Jie meta žaislus ir keliu

Pro sodybą nubėga prie upės,
Kur stebi, kaip vandenys liejas
Ant kranto, lyg paukščiai, sutūpę.1944 m. spalio men. 7 dieną sukako 15 metų, kai Lietuvoje žuvo poetas Vytautas Mačernis, vienas ryškiausių savo literatūrines kartos asmenybių.

Karų ir pirmųjų okupacijų metais Vytauto Mačernio kūryba nebesuspeta išleisti atskiromis knygomis. Tik po rašytojo mirties, 1947 metais, Romoje teiš-spausdinta nedidele dalis jo poetinio palikimo bendru "Vizijų" vardu. Pačioje tėvynėje visais pokario metais ir ligi šiol krikščioniško - humanistinio mąstymo kupina Mačernio poezija okupantų nebeleidžiama skelbti.

Tad minint 15 metų sukaktį nuo poeto tragiškos mirties, laisvajame pasauly dabar išleidžiama vienoje knygoje pilnas Vytauto Mačernio poezijos rinkinys. Leidinį redagavo Kazys Bradūnas. Knygos įvadą paraše Alf. Nyka-Niliūnas. Medžio graviūromis iliustravo dail. Paulius Augius. Leidėjas — poeto bendraamžis bičiulis med. dr. Albinas Šmulkštys.

Tai didelio formato apie 240 psl. puošni knyga, apimanti Vytauto Mačernio Vizijų ciklą, Metų sonetus, gausius pavienius eilėraščius ir nebaigtas poemas, čia dedami V. Mačernio du sonetai yra iš dabar išeinančio jo poezijos rinkinio.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai