Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
*    Šią vasarą Tarptautiniame Eucharistiniame Kongrese Miunchene dalyvavo lietuvių iš Europos ir Amerikos. Jie ten turėjo savo pamaldas ir posėdžius. Iš JAV buvo nuvykusios 2 ekskursijos, kurių vienai vadovavo kun. V. Bagdanavičius, MIC, antrai kun. A. Kontautas. Plačiau apie kongresą kituose numeriuose.

*    Ateitininkų Federacijos jubiliejinis kongresas įvyko Čikagoje rugsėjo 2-4 d. Kongresas pasižymėjo gausumu. Atidaromajame posėdyje dalyvavo apie 1000 atstovų. Kongreso programą sudarė pamaldos, posėdžiai, koncertas, vaišės. Buvo šios paskaitos : kun. Stasys Yla — Pusė amžiaus ateitininkišku keliu, dr. Vytautas Vygantas — Ateitininkai ir modernioji civilizacija, dr. Arūnas Liūlevičius — Ateitininkai ir katalikiškoji akcija, dr. Antanas Sužiedėlis — Ateitininkai ir lietuvių tautos egzistencija. Koncertinę programą išpildė solistai: D. Stankaitytė, P. Bičkienė (vaišėse), S. Baras, J. Vaznelis ir violončelistas M. Saulius. Kongresui rengti komitetui vadovavo K. Kleiva.

Šiuo metu Moksleivių Ateitininkų Sąjunga turi daugiau kaip 900 narių. Iš jų 720 JAV — 28 kuopos; Kanadoje 93 nariai — 3 kuopos; Vokietijoje 28 — 1 kuopa; Italijoje 8 — 1 kuopa; Australijoje 48 — 4 kuopos ir Pietų Amerikoje 85 nariai. Studentų Ateitininkų Sąjunga turi 270 narių su 18 vienetų. Ateitininkų Sendraugių Sąjunga turi daugiau kaip 1,200 narių su 24 skyriais. JAV ir Kanadoje — 920 narių.

*    Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitė šiemet įvyko Kennebunkporte pranciškonų vasarvietėje liepos 31 d. - rugpjūčio 7 d. Dalyvavo 90 atstovų, vadovavo dr. Juozas Girnius. Studijos pasižymėjo grynai kultūriniu pobūdžiu. Buvo šios paskaitos: dr. Juozo Girniaus — Kritiškas žvilgsnis į amerikiečių tautos dvasią (trečiadienį) ir "Tauta ir kultūra (šeštadienį), dr. Antano Musteikio — Lietuviškosios kultūros susitikimas su amerikietiš-kąja kultūra, prof. Juozo Brazaičio — Lietuviškoji kultūra savo pašaukimu ir laimėjimais. Paskaitose dalyvavo ir tuo laiku atostogavusieji vasarvietėje svečiai. Susikaupimu bei ypatinga programa prisiminta žuvusieji už Lietuvos laisvę. Studijų dienomis taip pat suruoštas literatūros vakaras, kuriame savo kūrybos skaitė Algirdas Landsbergis, Leonardas Andriekus ir Paulius Jurkus. Studijų proga vasarvietės patalpose suruošta lietuvių dailininkų paroda — iškabinta pranciškonų vienuolynuose esančių paveikslų dalis.

*    šią vasarą Tarptautinėje Prekybos parodoje Čikagoje buvo ir Lietuvos paviljonas. Jį įrengti LB Čikagos apygarda pavedė dail. Adolfui Valeš-kai. Paviljonas parodoje iš kitų išsiskyrė meniškumu bei skoniu. Buvo išstatyta vitražai, tapyba, audiniai, skulptūra šių dailininkų: V. Petravičiaus, J. Bakio, B. Jemeikienės, A. Korsakaitės, J. Daugvilos. Gauta at-žymėjimų. Parodoje, be katalogo, buvo dalinamas informacinis leidinys Dithuania. Parodos programą paįvairino Steponavičiaus choras "Pirmyn" ir B. Shoto tautinių šokių grupė.

*    Lietuvos Vyčių metiniame suvažiavime Worcesteryje sen. T. Dodd pasakė reikšmingą kalbą apie Lietuvos išlaisvinimą.

*    Demokratų kandidatas j prezidentus, J. F. Kennedy, šią vasarą savo vasarvietėje Hayannis Port tarėsi su lietuviais demokratais. Pasitarime dalyvavo dr. Pijus Grigaitis, Alto sekretorius, Jonas Grigalius, Antanas Varnas ir Marija Kižytė.

*    Respublikonų partija iš įvairių tautinių grupių sudarė vadinamą Tautybių Patariamąjį Komitetą (Na-tionalities Advisory Committee). Iš lietuvių į jį įeina dr. V. Juodeika, E. Bartkus, W. T. Kvetkas, Antanas šalna, D. Valiukas ir A. S. Trečiokas.

*    Pavergtųjų Tautų savaitė paminėta Niujorke liepos 17-23 dd. Minėjimas prasidėjo pamaldomis. Šv. Patriko katedroje mišias laikė kard. F. Spellmanas. Tą pačią dieną prie Pavergtųjų Tautų rūmų kalbėjo sen. K. B. Keating, prel. Jonas Balkūnas ir kt.

*    Vidurio Europos Krikščionių Demokratų Unijos jaunimo sekcijos komiteto posėdžiuose liepos 2 d. Paryžiuje lietuviams atstovavo A. Venckus ir L. Venclovas (iš Vokietijos). Sekcijos pirmininku išrinktas A. Venckus, kontrolės komisijos pirmininku L. Pabedinskas.

*    "Aidų" bendradarbis, kun. dr. Feliksas Jucevičius, Montrealio kardinolo paskirtas rūpintis to miesto Rose-mounto srityje gyvenančių lietuvių dvasiniais reikalais.

*    Dail. Adomas Galdikas po vasaros atostogų Cape Cod pajūryje vėl intensyviai įsijungė į darbą. Ruošiasi rudens parodai.

*    Romas Viesulas liepos ir rugpjūčio mėnesius praleido Los Angeles mieste. Jis buvo gavęs specialią Fordo stipendiją kūrybai.

*    Čiurlionio vardo galerijoje Čikagoje per 15 meno parodų buvo parduota 130 darbų, už kuriuos pirkėjai sumokėjo 15,423 dol.

*    Dail. K. Žoromskis vasaros atostogas praleido pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, studijuodamas to krašto gamtą ir ją atžymėdamas paveiksluose.

*    Aleksandra Kašubienė daro Kryžiaus Kelių stotis Brooklyno pranciškonų vienuolyno koplyčiai, jungdama glazūrą su mozaika. Kūriniai bus baigti šį rudenį.

*    Lietuviai dailininkai, V. Ratas ir H. Šalkauskis, Sydnėjuje buvo surengę bendrą Australijos grafikų parodą. Dalyvavo 95 dailininkai su 185 kūriniais.

*    Ada Korsakaitė padarė mozaiką "Pikniką" May b-vės naujos krautuvės restorano sienai Clevelande; dydis 15'xl6'. Dar padarė 3 dekorat. mozaikines lentas tam pačiam restoranui. Jos darbų reprodukciją įsidėjo develando Plain Dealer laikraštis sekmadienio laidoje ir labai gerai atsiliepė apie dailininkę ir jos darbus.

*    Liepos 29 d. Lietuvoje mirė dail. Justinas Vienožinskis. Paskutiniais metais dėl ligos jis buvo pasitraukęs iš viešumos ir gyveno nuošaliai. J. Vienožinskis buvo gimęs 1886 birželio 29 Liepienės dvarelyje, Zarasų apskr. 1898 m. įstojo į Mintaujos gimnaziją. Ketvirtą klasę baigdamas, buvo iš mokyklos pašalintas kaip maištininkas ir įstojo į Paršino vidurinę mokyklą Maskvoje, kurią baigė 1905 m. 1908 m. meno studijas pradėjo Krokuvos Karališkoje Dailės Akademijoje. Studijavo pas prof. Axentowicz ir Weiss — piešimą ir tapybą, pas prof. Pankiewicz — grafiką. Akademiją baigė 1914. Grįžęs į Lietuvą, iš pradžių gyveno savo tėviškėje,  vėliau mokytojavo Rokiškio gimnazijoje, nepriklausomybės pradžioje buvo tos gimnazijos direktorius. Atsikėlęs į Kauną, vadovavo augštesniesiem piešimo kursam ir dėstė piešimą. Persiorganizavus kursam į Meno Mokyklą, jis visą laiką joje ir dirbo.

* 1959-60 darbo metais, kurie baigėsi birželio 30 d., Balfas turėjo rekordines pajamas. Čia turima galvoje vien lietuvių suaukotas sumas bendrai ar nominuotai lietuvių šalpai. Suvedus visas skaitlines,  šiais metais
Balfo Centras turėjo $103,939.65 pajamų. Jei prie šios sumos pridėti Miunchene gautas tiesioginiai ir iš šalies lietuvių įkurdinimo reikalams sumas, Balfo metines pajamos sieks per 150,000 dol. grynais pinigais.

*    Ed. Turauskas mėnesiniame laikraštyje "Exile et Liberté" paraše straipsnį, kuriame pasisakė dėl politinių tremtinių areštavimo ir išvežimo į Korsiką. Šį Prancūzijos elgesį jis laiko beprasmišku.

*    A. Liutkus liepos men. atvyko į Paryžių ir eis Lietuvos pasiuntinybes sekretoriaus pareigas.

*    Juzė Bugienė, žymaus mūsų kalbininko K. Būgos našlė, po ilgos ligos mirė liepos 17 d. Scrantone. Globojo duktė. Velione jau seniai buvo akla.

*    Dr. Juozas Leimonas, gyvenąs Bostone, rugpiūčio 23 dieną sulaukė 60 metų. Yra kilęs iš Daugirdiškių, Gudelių vlsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Lietuvoje, Rusijoje, Šveicarijoje, įgydamas ekonominių mokslų daktaro laipsnį. Nepr. Lietuvoje dirbo finansų ministerijoje, paskui vadovavo Pavasario Sąjungai ir dirbo Katalikų Veikimo Centre. Pirmaisiais bolševikų okupacijos metais buvo suimtas ir laikomas kalėjime. Ateitininkų veikloje reiškėsi dar prieš Pirmąjį didįjį karą, buvo moksleivių ir studentų pirmininkas, Ateitininkų Federacijos Tarybos narys. Už nuopelnus Lietuvai (buvo savanoris) apdovanotas Gedimino ordinu, o už katalikiškąjį veikimą — Grigaliaus ordinu. Šiuo metu redaguoja "Vyties" žurnalą ir padeda moksleiviams ateitininkams Bostone.

*    Dr. A. šešplaukis šią vasarą lankėsi Vokietijos universitetuose rinkdamas lituanistinę medžiagą,skirdamas daugiausia dėmesio dainoms. Rudenį grįžta į Niujorką ir toliau dėstys Columbijos universitete.

*    Kanados septintoji lietuvių diena šiemet įvyko rugsėjo 3-5 dd. Toronte. Ta proga buvo tautiniai šokiai, choro pasirodymas ir dailės paroda, šventėje atžymėta ir Žalgirio mūšio 550 metų sukaktis. Kalbėtoju pakviestas dr. Stasys Bačkis iš Vašingtono.

*    Ateities žurnalas, dešimtį metų ėjęs Brooklyne, nuo rudens perkeltas į Čikagą. Ją redaguoja kolektyvas. Vyr. redaktorius R. Rudys, 4105 So. Albany Ave., Chicago 32, 111. Administracija ir toliau pasilieka Brooklyne. Administruoja kun. V. Dabušis.

* Ateitininkų Vadovas, parengtas Stasio Ylos, jau atspausdintas Nek. Prasidėjimo seserų spaustuvėje Putnam, Conn. Vadovas turi 480 pusi., iliustruotas diagramomis, įvairiais piešiniais. Išleista prel. K. A. Vasio lėšomis. Leidimu rūpinosi Ateitininkų Federacija.

•    Kunigų Vienybės Seimas įvyko liepos 20 d. Atlantic City mieste. Svarstyta su religija ir lietuvybe susiję reikalai.

•    Sol. Vac. Verikaitis iš Toronto su solistų grupe atvyko į Niujorką dainuoti. Atvykusi grupė Phoenix teatre (189 2nd Ave.) stato komišką operą "H.M.S. Pinafore". Spektakliai truks apie 6 savaites.

•    Rugsėjo 11 d. Čikagoje staiga mirė prof. dr. Kazys Pakštas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai