Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIKAS ŠILEIKIS IR JO KŪRYBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikalojus Ivanauskas   
Tokia antrašte būtų privalu turėti lietuvių ir anglų kalbomis jubiliejinį leidinĮ, minint dail. Miko Šileikio 75 metų gimtadienį. Toji diena jau pernai rudenį nuslinko praeitin.... Išeivių dalia ir svetima pastogė ne visada leidžia padaryti, ko reikėtų. Bent trumpai čia žvilgterėsiu į dail. Miko šileikio kūrybos pasaulį.
Mikas Šileikis gimė 1893.X.15 Li-minėlio vienkiemyje, Degučių vis., Zarasų apskrityje. Amerikon atvyko 1913 ir čia gyvenimą pradėjo Pensilvanijoj, plieno liejykloj. Per dešimtį sunkaus, bet ryžtingo darbo metų jau 1923 baigė Čikagos Meno institutą. Nuo 1930 iki šiol redaguoja "Naujienų" dienraščio kultūrinį priedą "Meno žinios". Buvo tarp Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų ir 1957-62 direktorius.
M. Šileikis — dailininkas, žurnalistas, meno kritikas ir spaustuvės darbuotojas yra taurios dvasios, entuziastas, artimą mylįs ir jam padedąs humanistas.

Neseniai (balandžio - gegužės mėn.) St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje buvo surengta M. šileikio kūrinių paroda, kurioje buvo išstatyta 30 aliejinės tapybos darbų. Deja, toji paroda dėl vietos stokos nebuvo apžvalginė. Tai tik dalis iš daugelio šimtų paveikslų, kuriuos M. Šileikis nutapė. Keletas šimtų darbų sukrauta dailininko archyve, o didesnioji kūrinių dalis, laikui bėgant, pateko pas dailės kolekcionierius, galerijas.

Tematikos atžvilgiu Mikas Šileikis yra aplinkos vaizduotojas. Jo darbų temos — portretai, figūrinės kompozicijos, natiurmortai ir peizažai. Pirmosios trys darbų grupės dailininko buvo kuriamos studijos aplinkoje, o peizažai — gamtoje. Labiausiai šileikio mėgiama gamta paletei yra saulėtos paeže-rlo kopos, paplūdimiai, miško tankmė, parkai, gėlynai ir t.t.

Turinio bei formos atžvilgiu Šir lclkis yra originalus realistas impresionistas. Kartais jo darbus dengia ir romantizmo šešėliai. Tai iš tėvynės  atsivežtas  lietuvio  neatskiriamas palikimas. Portretų forma yra linkusi giminiuotis su klasika.

Kad M. Šileikis yra impresionistas, liudija ir jo naudojama tapybos technika. Impresionistiniu stiliumi atlikti darbai atitinkamame nuo paveikslo atstume sudaro žiūrovui tokį įspūdį, kokio kūrėjas siekė tą kūrinį kurdamas. Iš arti pažvelgęs į tokį paveikslą, matai suklotų ar drėbtų dažų masę, bet atsitraukus, tam tikrame atstume, dažai lyg susilieja, iškyla atspalvių harmonija, pradeda ryškėti objektai ir gaunamas realaus ar fantastinio vaizdo įspūdis. Ši technika labai įvairi, individuali ir intuityvi. Kaip muzikoje akordas — atskirų tonų sąskambis klausytojui sukelia pasigėrėjimą, taip ir impresionistiniame stiliuje matome ne atskiras detalių sudedamąsias dalis, bet tų išraiškos elementų komponentus.

M. Šileikis savo kūrybą įkūnija aliejine tapyba ir akvarele. Spalvos realios, neperdėtos ir nenublukintos inertiškomis baltomis dažų priemaišomis.  Jis tikras impresionistas. Gamtos nekopijuoja, natiurmortų modelių nekonstruoja. Jis perduoda tai, ką įžvalgi akis mato ir meistriška ranka užfiksuoja drobėse ar popieriuje. Jo aplinka visada saulėta, linksma, optimistinė.

M. Šileikis kuria be pertraukos beveik per visą savo gyvenimo paskutinį penkiasdešimtmetį. Kiek darbų yra padaręs, nė pats autorius negalėtų atsakyti. Tikslios registracijos nevedė. Gyvenimo tempas ir kūrėjo prigimtis tai paliko suvesti kitiems ...

Meno kūrinių lyginamoji vertė priklauso nuo jų meistriško lygio, kompozicijos apimties ir sudėtingumo, spalvų turtingumo ir harmonijos, socialinių ir kt. sąlygų. Tokią studiją kada nors apie visus lietuvius dailininkus padarys meno kritikai, o šiandien mums lieka tik gėrėtis Miko Šileikio dailės kūrybos įnašu į lietuvių meno lobyną ir sudaryti sąlygas, kad jo ir kitų liet. dailininkų darbai išliktų prieinami ateinančioms kartoms.
Mikalojus Ivanauskas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai