Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
PENKTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K. Barėnas. Nidos leidinys Londone 1968. 412 psl. Kaina minkštais viršeliais 2,50 dol., kietais — 3 dol., nenariams — 25 proc. daugiau.

Jonas Aistis: MILFORDO GATVĖS ELEGIJOS. Nidos leidinys Londone 1968. 200 psl. Kaina minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol., nenariams 25 proc. daugiau.

Zenonas Ašoklis: LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. JAV LB Kultūros fondo leidinys Čikagoj 1968. 75 (rašomosios mašinėlės ofsetu) psl..

UŽSIENIO LIETUVIŲ SPAUDOS METRAŠTIS. 1967 metų knygų ir kt. spaudos bibliografija. Sudarė J. Z. Augustinius, dr. Z. Ašoklis ir J. Valaitis. JAV LB Kultūros fondo leidinys Čikagoj 1968. 64 psl.
DEŠIMTOJI PASTANGA. Moksleivių metraštis 1968-1969. Red. D. Danilevičiūtė ir A. Viktorą. Išleido Čikagos Aukštesnioji lituanistikos mokykla 1969. 224 psl., kaina 3 dol. Kaip anksčiau, taip ir šiame dešimtajame  ČALM  metraštyje  dalyvauja ir kitų mokyklų (Brooklyno, develando, Detroito, Lemonto, Los Angeles, Toronto) moksleiviai).

AUSTRALIJOS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS DARBAI Melbourne 1967. XII.27-28. Paruošė A. Krausas. Išleido Australijos LB Kultūros taryba 1968. 56 psl. Duotos A. Krau-so, A. Karazijienės, J. Grigaitienės, E. Jonaitienės, K. Kavaliausko ir J. Janavičiaus paskaitos.

Periodiniai ir kiti leidiniai: ATEI-TIN, Nr. 32/33, 1969.IV.15 (po pertraukos pasirodęs Vokietijos stud. ateitininkų leidinėlis, red. V. Bartusevičius); GAUDEAMUS, 1969 nr. 3 (red. V. Kliorys); JAUNIMO ŽODIS, Vokietijos lietuviškojo jaunimo laikraštis, 1969 nr. 1 ir 2 (red. K. Brazaitis); LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, 1969 nr. 1 (E. Norvaišienės, K. Gudaičio ir A. Garimo str. iš Liet. medicinos istorijos); TECHNIKOS ŽODIS, 1969 nr. 1 (pasitraukus D. Šatui, nuo šio nr. redagavimą perėmė G. J. Lazauskas); Filatelistų d-jos LIETUVA biuletenis 1969 nr. 3 ir 4.
 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai