Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Antanas Gintneris (redaktorius): NUO KRIVŪLĖS IKI RAKETOS. Lietuvos paštininkų atsiminimai. Išleido Lietuvių paštininkų sąjunga Čikagoj 1968 (faktiškai 1969). 538 psl. teksto ir Lietuvos paštų ženklų spalvota 6 psl. įklija. Gausiai iliustruota paštininkų nuotraukomis.

Mykolas Vaitkus: NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ. 1918-40 atsiminimai. III dalis. Nidos leidinys Londone 1969. Kaina minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol., nenariams 25 proc. daugiau.

Pranas Narvydas: GIMTINĖS TAKAIS. Pasakojimai. Parinko J. Valakas. Išleido Lietuvių tautinės sąjungos New Yorko skyrius 1968 (faktiškai 1969). Viršelis J. Juodžio. 239 psl.

Jonas žmuidzinas: RUNCĖ IR DANDIERINAS, Nidos leidinys Londone 1969. Viršelis H. žmuidzinienės. 110 psl. Kaina minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol., nenariams 25 proc. daugiau.

Pranas Lembertas: TAU SESUTE. Gyvenimas, kūryba, prisiminimai. Išleido šeima ir specialus komitetas. Vinjetės P. Jurkaus. Spausdinta Brooklyne 1969. 260 psl. teksto ir 21 psl. įklijuotų nuotraukų. Kaina kietais viršeliais 4 dol., minkštais — 3 dol.

O. B. Audronė: TIK TAU IR MAN. Eilėraščiai. Spausdinta Londone 1969. 153 psl., kaina nepažymėta.
Birutė Novickis (editor): THE LITHUANIAN WOMAN. Published by Federation of Lithuanian Women's Clubs. Brooklyn, N.Y., 1968. Tai 198 puslapių gausiai iliustruotas leidinys, pradžioj duodąs istorinių žinių apie lietuvę moterį, o toliau supažindinąs su Lietuvių moterų klubų federacijos ir jos skyrių veikla. Redaktorei B. Novickienei talkino I. Banaitienė ir M. Noreikienė. Viršelius darė P. Jurkus.
THE STORY OF CAPTIVE LITHUANIA. The Lithuanian Legation, Washington, D.C., 1969. 14 mašinėli-nių puslapių J. Kajecko paskaita, skaityta šių metų gegužės mėn. International Club of Annapolis, Md.

J. Sakalas: PAVOJAUS VALANDA- Miunchenas, 1969. Rankraštinis 14 psl. eilėraščių rinkinys.
Bronius Budriūnas: RISE MY RINGING WORD (from the Baltic Story by John Havard). Published by Baltic Federation of Canada, Edmonton Branch. 1969. 7 puslapių gaidų leidinys.

Į LAISVĘ, 1969 birželis (nr. 45). šiame numery duoti Los Angeles politinių klausimų savaitgalio pranešimai: dr. J. Bielskio, dr. A. Klimo, St. Žymanto, dr. P. Pamataičio, dr. J. Žmuidzino, dr. Z. Brinkio.
LUX CHRISTI, 1969 liepa, nr. 3. Turiny kun. A. Juškos striapsnis apie vysk. A. Deksnį, dr. V. Gidžiūno — apie lietuvių tautos ir Lietuvos bažnyčios istorijos padėtį, pokalbiai su kun. St. Yla, kun. dr. J. Prunskiu ir kun. dr. P. Gaida, ir kt.

ATEITIS, 1969 gegužis, nr. 5. Šis numeris išskirtinas straipsniais, skirtais lietuviškos šeimos klausimui: R. Kriaučiūno laiškas, pokalbis su Kamantais, dr. J. Pikūno straipsnis apie lietuvių kalbos ugdymo reikšmę.
LITUANUS. vol. 14, No. 2, 3, 4, 1968. Vasaros (2) numery duoti L. Sabaliūno (apie baltų politines perspektyvas) ir J. Šmulkščio (apie Baltijos valstybių inkorporavimą į Sovietų Sąjungą) straipsniai; rudens (3) numery — R. J. Misiūno straipsnis apie stačiatikius XIV a. Lietuvoj, L. Sabaliūno — Lietuvos politiką 1939-40, R. A. Schnorfo — JAV politiką Baltijos valstybių atžvilgiu, be to, L. Andriekaus poezijos vertimai; žiemos (4) numery — J. A. Račkausko straipsnis apie Edukacinę komisiją 1773-94, K. Sajos vienaveiksmio "Maniako" vertimas ir kt.

ACTA BALTICA VIII — 1968. 286 psl., kaina DM 17.—. Tai Institutum Balticum Vokietijoj (Konigstein im Taunus) metraštis. Iš lietuvių duotas V. Mačiulio straipsnis apie Lietuvos religini ir bažnytinį gyvenimą. Taip pat įdomina enciklopedinė latvių išeivių akademikų apžvalga.
MŪSŲ SPARNAI, 1969 birželis (nr. 26), 88 psl. Tarp kitų yra A. Krauso straipsnis apie Vydūną.

Kiti periodiniai ir biuleteniniai leidiniai: AKIRAČIAI, nr. 1, 2, 3, 4, 5 (5-9); PRANEŠĖJAS, žurnalistų s-gos biuletenio 2 nr.; LKDS BIULETENIS, 1969 gegužis (nr. 10); LKM OPS ŽINIOS (katalikių moterų), 1969, nr. 2; JAUNIMO ŽODIS, 1969 birželis, nr. 3 (6).

SKARDAS, 1969 nr. 1, kišeninio formato 32 psl. Naujai Londone pradedamas leisti socialistinės minties leidinys. Leidžia ir redaguoja Skardo kolektyvas. 6 numerių kaina 3 dol.

Msgr. Dr. Jonas Bičiūnas: VILNIAUS AKADEMIJOS REIKŠMĖ KATALIKŲ BA5NYČIAI IR VAKARŲ KULTŪRAI LIETUVOJE III: Pirmosios jėzuitų kolegijos įsteigimas (1570). Atspaudas iš "Tautos Praeities" II: 3-4. Roma, 1968, 98 psl.
TREJI V ARTI, Nr. 13 ir 14 (1969 I-IV). Pirmajame šių nr. duota A. Landsbergio "Penkių stulpų" I. Gražytės recenzija iš mūsų žurnalo, antrajame — R. čaks str. apie liet. skautus.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Dail. A. Galdiko atsakymas V. Dovydaičiui
V. Dovydaitis savo laiške "Aidų" 1969 balandžio numeryje rašo: "Mano patikslinimai ir faktų pataisymai, savaime aišku, nieku neprisidės prie lietuvių meno istorijos raidos D.P. laikais Vokietijoj." — Su tuo tvirtinimu reikia sutikti, nes vieni turi geresnę atmintį, kiti blogesnę; ypatingai kas liečia pasakymus: juos dažniausia pamiršta tie, kurie pasako, o atsimena tie, kuriems pasakoma.
Kalbant faktais, pats V. Dovydaitis pripažįsta, kad Galdikui "teko kurį laiką nemaža vargti svetimuose lageriuose," — nes esą reikėjo išrūpinti jam persikėlimo leidimus iš vienos okupacinės zonos į kitą. Deja, apie tokį paaiškinimą neteko girdėti nei esant lenkų lageryje, nei nuvykus į Freiburgą.
V. Dovydaičio tvirtinimas "dėl visur ir visaip A. Galdikui padedančio V. K. Jonyno" yra gryna fantazija.
A. Galdikas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai