Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Amerikos Lietuviu Bendruomenės valdyba skatina pranciškonus atidaryti Šv. Antano gimnaziją. Atidarymas būtų galimas, jeigu gimnazija pastoviai turėtų bent 100 lietuvių mokinių, kurių tėvai už mokslą ir išlaikymą mokėtų 1000 dol. metams. Tai pagrindine sąlyga.

Iki gruodžio 15 d. prašoma atsiliepti tėvus, kurie norėtų 1970 metų rudenj leisti savo sūnus į šv. Antano gimnaziją. Gavę atsakymą, pranciškonai tuojau svarstys gimnazijos atidarymo klausimą. Sprendimas priklausys nuo suinteresuotų lietuvių tėvų skaičiaus. Jei bus nutarta gimnaziją atidaryti, tada bus priimama mokinių registracija. Visais gimnazijos reikalais prašoma rašyti: Rev. Rector, St. Anthony High School, Kennebunkport, Maine 04046.

— Kanados lietuvių katalikų suvažiavimas Įvyko Toronte lapkričio 1-2. Buvo suvažiavę klebonai, parapijų tarybą, vienuolijų, katalikiškų organizacijų ir kitų katalikiškų institucijų atstovai. Viso suvažiavime dalyvavo 79 atstovai. Suvažiavimą sušaukė Kanados Lietuvių katalikų centro organizacinis komitetas, pirmininkaujamas J. Matulionio. Išklausyta ir išdiskutuota kun. St. Ylos paskaita  apie  katalikiškosios  veiklos naują kelią. Priimtas Kanados Lietuvių katalikų centro statutas ir sudaryta jo pirmoji vadovybė. Iš dvasininkų j šią vadovybę išrinkti kunigai prel. dr. J. Tadarauskas (Kunigų vienybės pirmininkas), P. Ažubalis, P. Barius, dr. Pr. Gaida ir dr. F. Jucevičius, seselė Igne Marijošiū-tė, pasauliečiai V. Kolyčius, A. Kuolienė, dr. P. Lukoševičius, dr. Br. Povilaitis, A. Ramanauskienė, č. Senkevičius, K. Manglicas, J. Plei-nys ir dr. J. Sungaila. Sudarytoji vadovybė pirmininku išsirinko dr. J. Sungailą.

—    Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimas vyko Dainavoj lapkri-čio 1-2. Buvo suvažiavę apie 70 atstovų. EI. Sužiedėlis, vasaros stovykloj pravedęs ideologinio atsinaujinimo paskaitų ciklą, šiame suvažiavime ryškino dabartinius studento ateitininko uždavinius. Centro valdybos rinkimuose perrinkta ta pati valdyba su A. Razgaičiu priešakyje.

—    Ateitininkų gydytojų korporacija Gaja Čikagoj X.12 minėjo savo veiklos 40 metų sukaktį. Marijonų koplyčioj pamaldas laikė ir pamokslą pasakė kun. V. Bagdanavičius, MIC. Iškilmingame posėdyje Gajos istorinius bruožus atkūrė dr. K. Pemkus. Bankete pagrindinis kalbėtojas buvo korporacijos vėliavos kūmas dr. D. Jasaitis. Naujon valdy-bon išrinkti: pirm. J. Starkus, A. Garūnienė, J. Meškauskiene, P. Ra-sutis ir Br. Valadka. Ankstesnei valdybai  pirmininkavo  dr.  V.  šaulys.
—    "Kario" šių metų spalio numeris skirtas paminėti Lietuvos šaulių sąjungos 50-mečiui. Duoti J. Švobos, V. Mantauto, V. Šmaižienės, VI. Mingėlos straipsniai.
—    Per Madrido radiją nuo XI.1 vėl pradėtas programos lietuvių kalba transliavimas. Kiekvieną dieną programa duodama 3 kartus po 15 minučių. Lėšomis ir turiniu rūpinasi VLIKas.

Mirtys. — Newarke spalio 7 mirė prel. Ignas Kelmelis, sulaukęs 87 metų amžiaus. 1901 atvykęs į JAV, čia išėjo mokslus ir 1916 buvo įšventintas kunigu. Nuo 1922 buvo Newarko lietuvių švč. Trejybės parapijos klebonas, kol pernai pasitraukė emeritu. Buvo iš senosios kunigų patriotų kartos. Jo lėšomis 1966 išleistas G. Papinio "Šv. Augustino" vertimas. Taip pat jis išleido ir vieną mūsų žurnalo numerį (1962).
—    Los Angeles spalio 13 mirė dr. Pranas Viktoras Raulinaitis. Plačiau apie jį kitame numeryje.
—    Tarp kitų pastaruoju laiku mirusiųjų yra kunigai Jonas Juodeika (X.11 Deming, N. Mex.) ir Adolfas Vainauskas (X. 17 Nashua, N. H.), pulkininkai Petras Genys (X.15) ir Povilas Žilys (X.26, abu Čikagoj), poetės K. Grigaitytės vyras miškininkas Fredas Graudis (X.16 Newark, N. J.), moterų ir labdaros veikėja Elena Kučiūniene (X.8 Seattle, Wash.).

Sukaktys. 80 metų amžiaus XI.11 sulaukė gydytojas pulkininkas Vladas Ingelevičius. Medicinos mokslus jis baigė 1913 Petrapilio karo medicinos akademijoj. 1918 pabaigoj stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir tarnavo karo sanitarijos viršininko pavaduotoju iki 1940 rudens, kada jį atleido sovietiniai okupantai. Lietuvių medikų korporacijos "Fraternitas Lithuanica" vienas steigėjų. Taip pat jis buvo tarp Lietuvos Raudonojo Kryžiaus steigėjų ir ilgametis jo valdybos narys (nuo 1938 vicepirmininkas). 1944 pasitraukęs iš Lietuvos, jis netrukus atgaivino Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklą, atstatydamas ryšius su Raudonojo Kryžiaus tarptautiniu centru. JAV vertėsi gydytojo praktika Broo-klyne, kol pasitraukė į poilsį.

—    75 metų amžiaus X.19 pasiekė marijonas kun. Kazimieras Matulaitis. Įšventintas kunigu 1917, jis tęsė   studijas   Šveicarijos   Fribourgo univ. ir 1923 gavo filosofijos daktaro laipsnį. Savojoj marijonų vienuolijoj ėjo įvairias pareigas Romoj, Čikagoj ir Londone, į kurį yra grįžęs lietuvių parapijos klebonu penktą kartą. Mėgdamas plunksną, spaudoj pradėjo bendradarbiauti nuo klieriko dienų (1912). Pats yra redagavęs "Draugą" (1926-27) ir "Šaltinį" 1932-33). Parengė eilę religinių leidinių. Stambioj knygoj "Londono lietuviai" (1939) aprašė šią Anglijos lietuvių koloniją. Gyvendamas Čikagoj, 1958-67 pirmininkavo Lietuvių istorijos draugijai ir rūpinosi jos leidžiamos "Tautos praeities" reikalais.

— 60 metų amžiaus X 20 sulaukė pranciškonų buvęs provincijolas T. Justinas Vaškys. Gimė jis Rygoj ir pradžios mokslą pradėjo Liepojoj. Tėvams persikėlus Lietuvon, mokėsi Ylakių pradžios ir vėliau vidurinėj mokykloj. 1928 stojo į pranciškonus, mokėsi Kauno kunigų seminarijoj (1929-33) ir Austrijos pranciškonų studijų namuose Schwaze (1933-36). Įšventintas kunigu 1936, tęsė studijas Vytauto D. universitete ir jas 1939 baigė filosofijos istorijos  diplomu.

T. J. Vaškys (portretas, sukurtas dail. A. Galdiko)

Po studijų baigimo 1939 buvo-paskirtas Kretingos pranciškonų gimnazijos rektoriumi ir "Pranciškonų pasaulio" redaktoriumi. Kitais metais Lietuvą užplūdus sovietams, T. J. Vaškys buvo ordino ir provincijos vadovybės paskirtas vykti užsienin. Nemaža pranciškonų klierikų buvo sovietinės okupacijos užklupti užsienyje ar buvo į jį pasitraukę, Lietuvą užimant raudonajai armijai. Tai ir reikėjo juos visus sutelkti, kad ir užsienyje galėtų tęsti savo-veiklą. Iš Lietuvos pasitraukęs 1940 vasarą, T. J. Vaškys pasiekė Ameriką 1941 sausio 29 ir pirmąją prieglaudą rado Pitsburge. Nuo 1942 pradžios atgaivino "šv. Pranciškaus varpelį" (pats jį redagavo iki 1947). Po atkaklaus ieškojimo Maine, Port-lando vyskupijoj, išsirūpino leidimą kurtis lietuviams pranciškonams-ir 1944 įkūrė vienuolyną Greene. At-kvietęs iš Europos daugiau pranciškonų, ten baigusių mokslus, 1946 sudarė savarankišką šv. Kazimero lietuvių pranciškonų provinciją ir jai vadovavo du trimečius (iki 1952). Tuo metu T. J. Vaškys padėjo pagrindus lietuvių pranciškonų veiklai Amerikoje. 1947 buvo įsigyta graži nuosavybė kurortiniame Kennebunk-porto miestelyje ir ten įkurtas centrinis vienuolynas. 1949 lietuviai pranciškonai įsikūrė St. Catharines Kanadoje, o Amerikoje perėmė Brid-gevillės lietuvų parapijos administravimą. 1951 įsikurta Brooklyne. Drauge pradėta rūpintis įsikūrimu Toronte. Didelis provincijolo T. J. Vaškio nuopelnas, kad, telkdamas lietuvių pranciškonų pajėgas, iš pat pradžių jas nukreipė ir į lietuviškosios kultūros barus. Nuo 1949 rudens buvo perimtas "Aidų" leidimas, ir nuo 1950 pradžios mūsų žurnalas buvo perkeltas iš Europos į Ameriką. Perėmus iš Lietuvių darbininkų sąjungos "Darbininką" su jo spaustuve, 1951 šis laikraštis buvo sustiprintas, sujungus Brooklyne ėjusią "Ameriką" ir Pitsburge leistąsias "Lietuvių žinias", šiuos visus plačius užmojus provincijolas T. J. Vaškys įvykdė, pasižymėdamas tiek didele jaunatviška energija, tiek žemaitišku atkaklumu ir kliūčių nepaisymu. Juo kas atrodė sunkiau, juo jis karščiau ėmėsi, ir dėl to, ką užsimojo, tą ir tesėjo. Baigęs provincijolo pareigas, apsigyveno Greeno vienuolyne, ten ir šiuo metu gyvena. Kada tik bus kalbama apie JAV lietuvių pranciškonų platų tautinį ir kultūrinį darbą, visada bus atsimenamas ir T. J. Vaškys kaip lietuvių pranciškonų šiame žemyne įkūrėjas ir pirmasis provincijolas.

Mokslas. — Lietuvoj prieš porą metų išleistas E. Laucevičiaus dvitomis veikalas "Popierius Lietuvoje XV - XVIII a." tarptautinėj mokslų akademijų ir universitetų leidinių parodoj Italijoj Bolonijoj apdovanotas aukso medaliu. Pirmajame šio veikalo tome (285 psl.) duodama popieriaus gamybos ir dirbtuvių istorija Lietuvoje, antrąjį tomą (577 psl.) sudaro popieriaus vandenženklių albumas.
—    Lituanistikos instituto naujai išrinktoji valdyba pareigomis pasiskirstė šiaip: pirmininkas — dr. V. Maciūnas, vicepirmininkas dr. Al. Pla-teris, sekretorius — A. Vaičiulaitis.
—Kun. Konstantinas Gulbinas (kapucinas) Münsterio universitete i-sigijo filosofijos daktaro laipsnį, parašęs disertaciją apie M. Pečkaus-kaitę kaip lietuvę pedagogę.
—    Gailutė Mariūnaitė develando John Carrol universitete gavo magistro laipsnį, šiam laipsniui įsigyti parašiusi darbą, apie lietuvių šeštadieniniu mokyklų programas.
—    Amerikos aeronautikos ir as-tronautikos institute Los Angeles dr. A. Avižienis padare pranešimą apie savo sukonstruotą kompiuterį STAR, kuris gali surasti savo klaidas ir jas pats pataisyti. Dr. A. Avižienis yra Kalifornijos universiteto Los angeles profesorius.
— Toronto liet. akademikų draugijai X.4 dr. A. Matulis skaitė paskaitą apie dabartinę vokiečių dramą.

Rašytojai. — Paryžiaus leidykla Les Editions A. Silvaire O. V. Milašiaus trisdešimtųjų mirties metinių proga išleido dvi knygas: Le cahier déchiré (Milašiaus patys pirmieji eilėraščiai), Soixante-quinze lettres inédites et sept documents originaux (75 dar nespausdinti laiškai ir originalūs dokumentai).
—    Kan. J. Tumo-Vaižganto gimimo šimtmečio minėjimas Bostone X. 19 surengtas LB apylinkės valdybos ir Kultūrinių subatvakarių komisijos rūpesčiu. Paskaitą apie Vaižgantą skaitė dr. J. Puzinas.
—    Vytauto Mačernio 25-tosios mirties metines paminėtos Čikagoj X. 18 muzikiniu inscenizavimu jo poezijos ciklo "Vizijos". Saviškai inscenizavo komp. D. Lapinskas. Tarp programos dalyvių buvo solistai A. Stempužienė ir B. Mačiukevičius, deklamatoriai L. Barauskas ir K. Baltrušaityte ir kt. Minėjimą surengė ateitininkų korporacija Šatrija, kurios nariu V. Mačernis buvo. — Bostone LB Kultūros klubas X.25 surengė minėjimą, kuriame V. Mačernio poeziją aptarė dr. H. Nagys. Gėdingu dalyku reikia laikyti, kad kaip tik tuo pačiu laiku ir bostoniš-kiai skautai vyčiai surengė kaukių balių !
—    V. Mykolaičio - Putino dviejų metų mirties sukaktis Australijoj pereitą vasarą (VIII.17) paminėta Sydnėjuj. Apie Putiną kalbėjo St. Skorulis ir V. Kazokas. M. Mykolaitytė - Slavėnienė paskaitė atsiminimų apie brolį poetą. Putino kūrybą deklamavo P. Rūtenis, A. Gasiūnas ir kt.
—Anglijos lietuvių rašytojų literatūros vakaras surengtas Čikagoj XI.9. VI. šlaitas ir kun. J. Kuzmic-kis, atkviesti Anglijos lietuvių čika-ginio klubo, patys paskaitė savo kūrybos. K. Barėno, R. Spalio kūryba buvo paskaityta El. Blandytės ir E. Vilutienës. VI. šlaitas skaitė savo kūrybą ir Detroite XI.16. Jo naujausių eilėraščių davėme spalio numeryje.
—    A. Gustaitis savo humoristinę poeziją skaitė Cicero LB apylinkes parengime X.ll ir Worcesteryje XI.1, Al. Baronas — Čikagoj Lietuvių foto archyvo surengtame humoro ir muzikos vakare X.26.
—"Laisvosios Lietuvos" laikraščio skelbtą romano konkursą laimėjo J. Gliaudą. Jury komisiją Toronte sudarė pirm. J. žmuidzinas, kun. dr, J. Gutauskas, V. Kralikauskienė, V. Tamulaitis ir Stp. Jakubickas. Romanas "Aitvarai ir giria" vaizduoja partizanų kovas.
— A. Krausas rengia rašytojo ir filosofo Vydūno monografiją. Visus prašo ateiti jam talkon, atsiunčiant laikraščių iškarpų apie Vydūną, atsiminimų, jo laiškų atspaudų ar originalų bei kitokios medžiagos, kuri, pasidarius atspaudus, bus tuoj grąžinta. Medžiagą siųsti: A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic. 3032, Australia.

Teatras. — Detroito dramos mėgėjų sambūris X.25 minėjo savo 20 metų veiklos sukaktį. Suvaidinta S. Lauciaus vaizdelis "Pavojingas mokytojas" ir ištraukos iš K. Inčiūros dramos "Dr. Vincas Kudirka". Detroito dramos mėgėjų sambūrio ilgametė režisierė — Z. Arlauskaitė-Mikšienė, neseniai atšventusi 80 metų amžiaus jubiliejų.

Dailė. — Rochesteryje galerijoj Atelier 164 vyko A. Dargio tapybos paroda X.18 - XI.7. Jo paskutiniojo meto dailės darbų nuotraukomis buvome iliustravę mūsų žurnalo šių metų gegužės numerį-
—    New Yorke The Pen and Brush klube X.17-31 buvo surengusi tapybos darbų parodą N. Jasiukynaitė.
—    Dvidienę savo tapybos darbų parodą Filadelfijoj XI.1-2 surengė J. Bagdonas, o savo medžio šaknų ir šakų skulptūras Čikagoj rodė Pr. Baltuonis (anksčiau šį rudenį jis buvo surengęs parodą ir Bostone).
—    Al. Vitkauskaitė - Merker, pradėjusi dirbti ir skulptūros srityje, su 3 skulptūromis dalyvavo Trentone New Jersey valstybiniame muziejuje X.4-30 vykusioj dailės parodoj.
—    Highland Lakes, N. J., X metinėj dailės parodoj buvo atžymėti premijomis M. Žukauskienės 3 kūriniai (aliejaus darbas ir 2 pastelės).
—    Čikagos lenkų Resurrection kapinėms Lenkijos tūkstantmečio paminklą sukūrė R. Moziliauskas.
—    Lietuvių liaudies meno paroda pereitą vasarą (VIII.16-30) buvo surengta Hartfordo Constitution Plaza. Parodą aprašė abu vietiniai laikraščiai ir 40 minučių programoj aptarė WTIC radijo stotis.
—    Kanadoj savo naujų darbų parodas surengė Tamošaičiai. Anastazijos Tamošaitienės aliejinės tapybos 30 darbų paroda vyko Ottawoje Little  Theatre  dailės  galerijoj X.8-19.
 
Parodos kataloge duotos Ištraukos iš E. I. Taylor, I. Gražytes, A. Stim-son, J. Pikūno ir B. Ciplijauskaitės ankstesnių dailininkes kūrybos aptarimų. Antano Tamošaičio taip pat aliejinės tapybos 25 darbų paroda buvo surengta Windsoro universiteto dailės galerijoj X.27 - XI.21. Parodos katalogui platų įvadinį žodį parašė R. C. Pinto (iš Windsoro universiteto).
—    Anglijoj A. Braždys sukūrė 14 pėdų aukščio plieninę skulptūrą Londono pastato Woolgate (West-minsterio banko centrinės būstinės) fasadui.
—    Australijoj H. Šalkauskas Mus-welbrook (N. S. W.) ir North Shore Art Festival (Sydney) parodose laimėjo 700 ir 500 dol. premijas.

Muzika. — Clevelande XI.15 Čiurlionio ansamblis surengė koncertą pagerbti savo ilgamečiam vadovui A. Mikulskiui jo 60 metų amžiaus sukakties proga. Prieš koncertą A. Mikulskio muzikinius nuopelnus aptarė A. Augustinavičienė.
—    Pianistas A. Kuprevičius spalio mėesio pirmąją pusę koncertavo Pietų Amerikoje: Bogotoje (Kolumbijoj) X.l, Caracas (Venecueloje) X.3, Buenos Aires (Argentinoj) X. 7, Montevideo (Uragvajuje) X.11. Programoj buvo Chopino, Debussy, Ravelio, Faurė, Ginasteros, iš mūsiškių Gaidelio ir Švedo kūriniai.
—    Kompozitorius Br. Markaitis, SJ, Clevelande X.26 lietuvių visuomenei skaitė paskaitą muzikos temomis ir davė fortepijono rečitalį, kuriame atliko savo 7 improvizacijas pagal Čiurlionio paveikslus ir S. Nėries eilėraščius, Dainą be žodžių nr. 3, Baladę nr. 2 ir Fantaziją.
—    Pianistė Aid. Kepalaitė surengė rečitalį Detroito Institute of Musical Art koncertų salėje XI. 1. Programą sudarė Brahmso, Mozarto, Chopino ir Debussy kūriniai. Iš New Yorko atsikviestos pianistės koncertas praėjo su didele sėkme, bet jo tesiklausė 65 asmenys — parengimų perkrovimo ir nesuderinimo liūdnas rezultatas. Kažkuri vietinė organizacija tą vakarą buvo surengusi šokius (lyg tam ir būtų tikusios Vėlinių išvakarės!).
—    Trio (P. Matiukas — smuikas, P. Armonas — violončelė ir M. Mo-tekaitis — fortepijonas) cikadoj X. 26 atliko muzikinę programą Lietuvių foto archyvo humoro ir muzikos vakare ir XI.16 M. Sleževičiaus 30 metų mirties sukakties minėjime.
—    Rochesteryje X.25 lietuvių radijo klubo koncerte programą atliko violončelistas P. Armonas ir aktorė Z. Kevalaitytė.
—    Toronte X.26 LB apylinkės valdyba surengė solistės L. šukytės koncertą. Akompanavo buvęs solistės profesorius John Covaert.
—Religiniai koncertai. Brookly-no lietuvių Apreiškimo bažnyčioj X. 26 surengtame koncert;; dalyvavo parapijos choras (dirigentas A. Kača-nauskas), vargonų muzikas Vc. Ra-monas-Ramanauskas ir solistas St. Citvaras. — Brocktono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos choras, susitaręs su Fall River, Mass., katedros choru, surengė jungtinį koncertą Brocktono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioj XI.2, Fall River katedroj — XI.9. Koncertai surengti kun. V. Val-kavičiaus iniciatyva.
—    Įvairiuose   parengimuose   bei
banketuose dalyvavo šie daininnkai solistai. LB Kalifornijos lietuvių dienoj Los Angeles IX.6 dainavo R. Mastienė. Trijose vietovėse koncertavo A. Stempužienė: pranciškonų parengime Brooklyne IX.21, ALT S-gos skyriaus minėjime Filadelfijoj IX.27 ir, drauge su J. Krištolaity-te - Daugėlienė, "Tėvynės garsų" radijo dvidešimtmečio minėjime Clevelande X.12. D. Stankaitytė ir L. Baltrus atliko koncertinę programą develando LB lietuvių dienoj IX.21. Literatūros premijų įteikime Čikagoj X.11 buvo V. Kojelienės dainų (daugiausia mūsų kompozitorių) koncertas. Bostono "Laigvės varpo" radijo parengime X 12 dainavo Ben. Po-vilavičius.
—    Australijoj Melbourne šį rudenį (IX.13) surengtas baltų chorų koncertas, kuriame lietuviams atstovavo Dainos sambūris. — Pirmą kartą Australijoj lietuvišką operetę, M. Petrausko Consilium facultatis pereiti, vasarą (VIII.30) pastatė Adelaidės vyrų oktetas "Klajūnas". Susilaukus pasisekimo, ji buvo pakartota Adelaidėj X.25, o Melbourne numatyta gastroliuoti XII.6. Oktetui vadovauja solistė G. Vasiliauskienė.

Jaunime. — Detroito LB apylinkė suorganizavo jaunimui tautinio ir visuomeninio auklėjimo kursus, kurių paskaitos vyks kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį. Pastoviai kursuose dėstys J. Damušienė ir dr. K. Keblys.
— develando tautinių šokių grupė Grandinėlė, vadovaujama Liudo ir Aleksandros Sagi.j, yra išaugusi į pajėgų kolektyvą ir sėkmingai vykdo gastroles kituose miestuose: Filadelfijoj šoko X.18, Hartforde — XI.7, Bostone — XI.8, Čikagoj — XI.30. Grupė veikia nuo 1953 ir yra šokusi Čikagoj. Detroite, Hamiltone, Day-tone, Londone (Ont.), Toronte, Pits-burge, Rochestery, Baltimorėj ir kt.
—    Bostono tautinių šokių ansamblio 17 šokėjų, vadovaujamų ilgametės vadovės O. Ivaškienės, atstovavo lietuviams JAV liaudies šokių ir dainų   šventėj   Nashville,   Tenn.,   X.18.
—    Illinois universiteto Čikagos skyriuj veikia lietuvių studentų klubas (pirm. R. šilkaitis, studentų patarėjas M. Prapuolenis). Tokie lietuvių studentų klubai būtų pravartus ir kituose universitetuose, kur yra didesnis mūsų studentų skaičius.
—    Kanados vyr. skaučių, skautų vyčių ir vadovų (-ių) suvažiavimas vyko Hamiltone X.ll. šių dienų jaunimo klausimus analizavo dr. I. Gražytė.

Iš visur. — Čikagos lietuvių mokytojų sąjungos skyrius (pirmininkė E. Narutienė) X.26 surengė simpoziumą lietuviškojo švietimo klausimais. Pagrindinį pranešimą padarė J. Kreivėnas, pateikdamas duomenų iš Čikagos ir Cicero lituanistinių mokyklų mokinių anketinio apklausinėjimo. Simpoziumo diskusijų komisiją sudarė mokytojai S. Jony-nienė, J. Masilionis ir D. Velička. Išklausyti eilės mokinių liudijimai. Tėvų vardu kalbėjo Al. Pakalniškis. Sprendėjų komisijos vardu lietuviškojo švietimo problemas susumavo JAV LB švietimo tarybos pirmininkas J-Kavaliūnas. Simpoziumą pravedė dr. P. Kisielius.
—    Prieš pora metų mirusio bibliografo Al. Ružancovo asmeninis archyvas perduotas Balzeko lietuvių kultūros muziejui.
—    Lietuvių žurnalistų sąjunga garbės nariu pakėlė  Adolfą   Klimą.
—    SLA sekretoriumi, pasitraukus B. Pivaronienei, išrinktas Algirdas Budreckis. Į jo vietą Pavergtųjų Europos tautų seimo spaudos ir informacijos reikalų vedėju ir redaktoriumi  pakviestas  Kęstutis  čižiūnas.
—    Lietuvių veterinarijos gydytoju draugijos susirinkimas buvo sušauktas Čikagoj IX.28. Paminėtas neseniai miręs Veterinarijos akademijos buvęs rektorius prof. J. Motiejūnas. Draugijos garbės nariu pakeltas prof. S. Jankauskas. Už visuomeninį uolumą viešu pagyrimu atžymėtas dr. L. Kriaučeliūnas. Naujos valdybon išrinkti daktarai: R. '"liniotis, A. Kurgonas, Br. Leparskas ir S. Stirbys.
—    A. Gintnern parengė I pas. karo atsiminimų knygą "Lietuva caro tr kaizerio najuose" ir prašo ją iki XII.1 užsiprenumeruoti, prisiunčiant 5 dol., šiuo adresu: 3221 W. 61 St., Chicago, 111. 60629. Mecenatų ir garbės prenumeratorių sąrašas bus paskelbtas knygoj.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai