Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Mišrių šeimų "tikrovė"  433
Antanas Jasmantas — Poetines meditacijos (eilėraščiai)     441
Birute Ciplijauskaite — Beieškant naujų kelių romanui  443
J. L. Borges — Ištraukos iš jo kūrybos (vertė B. Ciplijauskaite)  446
J. Cortazar — Ištraukos iš jo kūrybos (vertė B. Ciplijauskaite)  447
Algimantas Mikuta — Eilėraščiai  448
Zenonas Ivinskis — Liublino unija ir jos šešėliai  449
Viktoras Vizgirda — Adomas Galdikas  456
O. E. Mandelštam — Eilėraščiai (vertė Pr. Visvydas)  459

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. G. — Mokslo ir kūrybos simpoziumas  460
St. Yla — Kanados lietuvių katalikų centras  464
Juozas Tininis — Prof. dr. Pr. V. Raulinaitis  465
Ale Rūta — Bronius Budriūnas—protėvių žemės muzikas  466
Pr. Visvydas — O. E. Mandelštamas—gyvųjų žodžių auksakalys  468
MŪSŲ buityje  470

KNYGOS
Vladas Kulbokas — J. Gliaudos "Liepsnos ir apmaudo ąsočiai"  473
Mirga Girniuviene — Susipažįstant su A. Mikutos poezija  477

Viršelio 1 psl. — Adomas Galdikas: Kapinės (tempera), 4 psl. — Ad. Galdikas : iliustracija V. Krėvės "Dainavos šalies senų žmonių padavimams"
Šis numeris iliustruotas Ad. Galdiko tapybos darbų nuotraukomis. Be to, J. L. Borges, Ad. Galdiko (Vyt. Maželio nuotrauka), Pr. V. Raulinaičio, Br. Budriūno, O. E. Mandelštamo, Al. Kačanausko ir A. Mikutos atvaizdai.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-dlskusinlu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėju, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaite (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. Paskus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. SkrupskeUs (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Sliazas (Monmouth College, 111), V. S. Vardys (University of Oklahoma)


DECEMBER, 1969

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bush wick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai