Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1969 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Žalgiris   (eilėraščiai)   ....    54
Balvočienė Zefirina — Eilėraščiai           11
Baronas Aloyzas — Tylioji versmė   (apsakymas)    77
Blekaitis Jurgis — Eilėraščiai         150
Borges J. L. — Ištraukos iš jo kūrybos   (vertė
B. Ciplijauskaitė)                        446
Cortazar J. — Ištraukos iš jo kūrybos (vertė B.
Ciplijauskaitė)                      447
Cvetajeva Marina —  Eilėraščiai               79
Gaidžiūnas Kęstutis — Eilėraščiai         322
Grigaitytė Kotryna — Eilėraščiai        312
Gustaitis Antanas — Eilėraščiai               207
Gustas Aldona — Eilėraščiai               402
Jasmantas Antanas — Poetinės meditacijos         441
Kralikauskas Juozas — Vaišvilkas (romano frag-
mentas)                      319
Kavaliūnas Vacys — Audra               106
Mandelštam O. E. — Eilėraščiai (vertė Pr. Vis-
vydas)                            459
Mikuta Algimantas — Eilėraščiai         448
Milašius O. V. — Pažinimo giesmė (vertė A. Vai-
čiulaitis)                            294
Rutkūnas Benediktas — Pavasario keliu (eil.)  ....    168
Sadūnaitė  Danguolė  —   (12  eilėraščių)           5
Saulaitytė Jurgita M. — Eilėraščiai         104
šakytė Stasė — Eilėraščiai  (iš ciklo "Pradingusi
vasara")                        394
šlaitas Vladas — Eilėraščiai               345
Tenisonaitė Zenta — Melancholija   (eil.)                79
Visvydas  Pranas  —  Eilėraščiai                252

STRAIPSNIAI
Alaušius  —  Aldona   Gustaitė                404
Arbas Edm. arch. — Sakralinės architektūros klau-
simu                        128
Eacevičiūtė Gražina — Iš   atsiminimų   (vertė   J.
Kėkštas)                         359
Bagdanavičius Vytautas, M.I.C. — Mircea Eliade    115
Bendorius Antanas — Lenkų karinio diplomato Lie-
tuvoje atsiminimai                         80
Ciplijauskaitė Birutė — Beieškant naujų kelių ro-
manui                                  443
Čeginskas J. Kajetonas — Taika ir žmogaus teisės    2
Dargis Leonardas — Naujoji ekonomika ir jos kū-
rėjas  Keynes                     218    268
Eretas Juozas — K. Pakštas — nepripažintas pra-
našas ?                              65
Gimbutas Jurgis — Lietuvių namotyra Lietuvoje...    314
Girnius Juozas - Sveikiname mokslininkų suvažia-
vimą                                 337
Girnius Juozas — Mišrių šeimų "tikrovė"         433
Grinius Jonas dr. — Lietuvių literatūros per-
spektyvos ?                      261    305
Yla Stasys — Pasauliečių taryba religiniams rei-
kalams                              14
Ivinskis Zenonas — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos
santykių dvidešimtmetis  (1919-39)  ....254, 290,    346
Ivinskis Zenonas—Liublino unija ir jos šešėliai 410,    449
Jakštas Juozas — Lietuvos metraščiai (Apie M. Ju-
čo  knygą)                             355
Jakubėnas Vladas — "Dana" (J. Gaidelio opera) ....    208
Jonikas Petras dr. — Ties plačiu lituanistikos baru
(apie prof. Pr.  Skardžių)                107
Kriaučiūnas Romualdas—Tautybė beveidėje masėje    49
Lišva Juozas — Lietuva pokario memuaruose ir
dokumentuose                       169
Maceina Antanas — Tikėjimo krize ir pasauliečiai    7
Maceina Antanas — Ateizmas ir komunizmas 340,    393
Matulis Anatolijus — Lietuvių mitologija Wiecherto,
Sudermanno ir Agnės Miegel  kūryboje         111
Musteikis Antanas — Tautinės atsparos pavidalai    58
Pakalniškis Aleksandras — žemaičių tvoros         228
Paškus Antanas — Teilhard'o Dievas         193
Paškus Antanas — Psichoanalizė ir jos kūrėjas ....    361
Petrikonis S. — Pozityvios mintys apie Leniną ....    385
Puzinas Jonas — žvilgsnis į dr. Ochmanskio Lie-
tuvos praeities tyrinėjimus                      160
Rėklaitis P. dr. — Mykolas Arkangelas Palloni ....    213
Rubikas Augustinas — Pasauliečiai Bažnyčioje         145
Skardžius Pranas dr. — Lietuvių bendrinės kalbos
raida  ir  dabartis                          70
Skardžius   Pranas  —   J.   Balčikonio   netekus   ....    153
Stulginskis Aleksandras                       349
Tininis Juozas — Estetinė lietuvių kalbos vertė...    156
Trumpa Vincas — Napoleono legenda         407
Tumas - Vaižgantas J. kan        313
Vaitiekūnas Vytautas — žmogaus teisės Jungtinėse
Tautose                          97
Varnas Adomas                          12
Vizgirda Vikt. — Adomas Galdikas         456
židonytė - Vėbrienė G. I. dr. — Milašius tampa
klasiku        299
Naujuosius metus pradedant                    1
Studentų maištas (anketinis simpoziumas — B. Ciplijauskaitė, I. Gražytė, R. Kriaučiūnas, A. Liu-levičius, J. Navickas, A. Paškus, R. Sealey, K. Skrupskelis, V. Skrupskelytė, A. Sužiedėlis, V.
Vardys)                       244
žygis į Mėnulį                      289
žvilgsnis   į   1968   metus                           17

KNYGOS
Aistis J.: Milfordo gatvės elegijos — Ramunė Sta-
nelytė                         382
Andriekus Leonardas: Amens in Amber (vertė De-
mie Jonaitis)  — Mirga Girniuvienė                45
Barėnas K.: Atsitiktiniai susitikimai — Titas Alga    189
Baronas Al. lietuviškai ir angliškai — K. Keblys    94
Baužinskaitė - Kairienė Aldona: Detales — A. V.    238
Bogutaitė V.: Lietus ir laikas — Ilona Gražytė....    333
Česienė G.: Rūtelė — Ig. Malėnas         188.
Gliaudą J.:  Liepsnos  ir apmaudo  ąsočiai — VI.
Kulbokas                              473,
Grigaitytė K.: Trapus vakaras—Mirga Girniuvienė    334
Iš lituanistinių knygų Lietuvoje — Al        188
Kučas A. dr.: Shenandoah lietuvių šv. Jurgio pa-
rapija — J. Jakštas                 239/
Kuršaičio žodynas — J.  G.                142
Lithuania 700 years: redagavo dr. Albertas Gerutis;
vertė Algirdas Budreckis — Pranas Pauliukonis    427
Mikuta A.: Paukščių žemė — Mirga Girniuvienė    477
Pereitos vasaros derlius (Barėnas, Jurkus, kiti 6)
— Andrius Sietynas                185
 Rūkienė Stefanija: Vergijos kryžkeliuose — AI        96
Sadūnaitė Danguolė: Tu esi mano žemė — A. V.    93
Saulaitytė M. Jurgita sesuo: Kai mes nutylam —
V. Skrupskelytė                    140
Skardžius Pr. dr.: "Lietuvių kalbos kirčiavimas" —
Stasys Barzdukas                       483
Stanelytė Ramunė: Egzodo literatūros skerspjūvis    283
Tulauskaitė G.: Vakarė banga — Mirga Girniuvienė    334
Vyšniauskaitė A.:  Lietuvių šeimos tradicijos  (iš-
leista Lietuvoje) — A. Mažiulis         47
Zobarskaitė Vanda:  Maironis — J. B.               281
žiūraitis Tomas, dr. O.P.:  Iš veikalų svetimomis
kalbomis                              286

IŠ MINTIES IR GYVENIMO Sausis
S. ž. — Teatro festivalio įspūdžiai — 33. J. Gimbutas — Pirmoji Baltijos studijų konferencija — 36. J. Damauskas — Arch. J. Muloko lietuviškasis kelias — 38. V. Vizgirda — Lietuvių dailė enciklopedijos XV tome — 39. Mūsų buityje — 41.
Vasaris
J. Girnius — Principai, faktai ir — jų iškreipimas — 86. Dr. J. Jakštas — Inž. J. Rugis — sritinis Lietuvos istorikas — 88. Rimvydas Šliažas — Literatūra totalitarinėj valstybėj — Rytų Vokietijos pavyzdys — 90. Mūsų buityje — 91.
Kovas
Pranas Visvydas — Ar jie kuria tobulesnę ateitį? — 132. Al. — Milašius prancūzuose — 134. Domas Jasaitis — Pranas Vainauskas — 136. Al. Gimantas — Sovietinio "laisvinimo" klausimu — 137. Mūsų buityje — 138.
Balandis
Iz. Vasyliūnas — Gražina Bacevičiūtė — 173. Viktoras Vizgirda — Lietuvių Dailės Instituto jubiliejinė paroda — 175. J. G. — V. Mačernio žuvimo aplinkybės — 176. Kęstutis Keblys — Dar dėl "tautininkų" ir "valstybininkų" — 178. Romualdas Kriaučiūnas — Psichiatras gyvenimo turguje ir riaušėse — 179. Mūsų buityje — 181
Gegužė
J. Kojelis — Naujos gyvybės laisvės kovai ieškant—231. K. P. C. — Vyskupas A. Deksnys — 232. Arch. V. P. Zubas — Tautinių tradicijų svarba išeivijos architektūroje — 233. Mūsų buityje — 234.
Birželis
A. Paškus — O vis dėlto ir jie kuria tobulesnę ateitį! — 271. K. K. G. — Herbert Marcuse — 273. Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo kūryba — 274. Dr. P. Rėklaitis — Kur buvo Dainava? — 276. Leonardas Dargis — Amerikinė infliacija — 276. Mūsų buityje — 278.
Rugsėjis
R. Kriaučiūnas — Ateities vizijos ir dabarties tragedijos — 323. Pr. Visvydas — Česlovas rašo apie Oskarą Milašių — 324. Rimvydas Šliažas — Vokiečių rašytojų Gruppe 47 po 12 metų — 326. Al. — Vasaros visuomeninis sambrūzdis — 327. Mūsų buityje — 329.
Spalis
K. G. Aitis — Amerikos lietuvių kongresas — 369. Juozas Girnius — Atsisveikinant Antaną Bendorių — 372. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Visų laikų apaštalas (Šv. Pranciškus Asyžietis) — 376. Leonardas Dambriū-nas — Dar dėl "tikėti" vartojimo — 378. Mūsų buityje — 379.
Lapkritis
"Akademiška" reklama ir "mužikiška" kritika — 117. Antanas Mažiulis — Tautotyrai skirtas gyvenimas (apie dr. J. Balį) — 418. Dr. P. Rėklaitis — Pirmoji lietuviška iliustruota knyga vaikams — 420. J. Vaišnora, M.I.C. — Bažnyčia, kuriai  "prieštaraujama"
—    421. Mūsų buityje — 423.
Gruodis
J. G. — Mokslo ir kūrybos simpoziumas — 460. St. Yla — Kanados lietuvių katalikų centras — 464. Juozas Tininis — Prof. dr. Pr. V. Raulinaitis — 465. Alė Rūta — Bronius Budriūnas — protėvių žemės muzikas
—    466. Pr. Visvydas — O. E. Mandelštamas — gyvųjų žodžių auksakalys — 468. Mūsų buityje — 470. 1969 m. turinys — 479.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai