Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1965 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA

Andriekus Leonardas — Karalius Mindaugas (eil.)    291
Bogutaitė Vitalija — Dainuok, broli,   savo  likimą
(eil.)                     156
Chi Liu — Eilėraščiai  (verte K. Rauda)           35
rnnte Ali^hieri — La vita nuova (v. K. Rauda) ....    197
Eliot T. S. — Trijų Karalių kelionė (eil.)          102
Gustaitis Antanas — Eilėraščiai         390
Ionesco Eugene — Karalių vėliava (vertė Alg. Mikulėnas)                      131
Katiliškis Marius — Seržantas X         312
Kaupas Julius — Dėdė Anzelmas         20
Kėkštas Juozas — Pranašystės paslaptis, Andalūzi-
jos sušaudymas    (eil.)               425
Landsbergis Algirdas — Pokalbis su mėnuliu ....    19
Mackus Algimantas — Ištraukos iš "Chapel B"....    57
Matuzevičius Eug. — Atminimai              426
Mazalaitė Nelė — žinia              265
Nauragytė Antanina M. sesuo, F.M.M. 6 eilėraščiai    245
Nyka-Niliūnas Alfonsas — Eilėraščiai         10
Radauskas Henrikas — 3 eilėraščiai         389
Remys Donius — Išsipildymo Sala (eil.)         157
Rūta Alė — Renata                    395
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai         210
Senghor L. S. — Taikos malda ir kt. eil.   (verte
P. Gaučys)                     258
šlaitas Vladas — Eilėraščiai               341
Vergilijus — Enejidės VI giesmės ištrauka (vertė
A. Rukša)                         119


STRAIPSNIAI

A. R.   -   D. — Iš  pernykštės lietuvių veiklos ....    29
Baltinis Andrius — Lietuviškosios praeities aktua-
lumas                             49
Baškys Bronius — Gyvybė kaip cheminis procesas    68
Cukuras V. kun. — Pasauliečių atsakomybė Bažny-
čioje                              285
Girnius Juozas — žvelgiant į ateitį         1
Girnius Juozas — Dvasia ir raidė         97
Girnius Juozas — Laisvės, ne "liberalizacijos"         241
Girnius Juozas — Taika, pacifizmas ir defetizmas    421
Jakštas Juozas — V. T. Pašutos naujoviškas Lietu-
vos valstybės pradžios aiškinimas                 295
Jakubėnas Vladas — Verdi "Requiem", Br. Markai-
čio "Vilniaus Varpai"                 305
Jakubėnas Vladas — Dariaus Lapinsko kūryba ....    435
Jonynas Vytautas A. — Tylioji ar racionalioji revo-
liucija                            179
Jonynas Vytautas A. — Kanados tautinės mažu-
mos — bejėgė trečioji jėga                 351
Jucevičius Feliksas — Medžiagos samprata fizikos
ir metafizikos šviesoje                200
Krupavičius Mykolas — Aleksandras Stulginskis...    59
Lozoraitis Stasys — Vakarų pergalės tamsioji pusė    247
Maceina Antanas — Kristaus prasmė Al.   Bloko
poemoje "Dvylika"                      145
Maceina Antanas — Marksizmas ir krikščionybe....    373
Maceina Antanas — Laiškas "Aidų" redaktoriui ....    439
Mar. V. dr. — Chruščiovo  kova  su religija         121
Mar. V. dr. — Chruščiovo kovos su religija metodai    170
Musteikis Antanas — Atgal į šeimą?         391
Navickas Juozas L.  dr. — Filosofijos problema-
tika ir metodas                      103
Pakalniškis  A.  — Taip  maitinosi mūsų tėvai ....    81
Puzinas Jonas — Sūduvių problema         73
Puzinas Jonas — Sūduva naujausių archeologinių
tyrinėjimų šviesoje                      158
Sealey Raphael — Romėnų istorijos politiniai bruožai    343
Sietynas Andrius — Dante         193
Skardžius Pr. dr. — Lietuvių kalbos kirčiavimo se-
numas                            260
Sužiedėlis Antanas dr. — Kaltės sąvoka psichinio
sutrikimo sampratoje                      212
Užgirienė Ina — Kūrybingumo klausimu         12
Vaišnora Juozas  kun.,   M.I.C. — Mysterium Fidei    333
Vaišnora Juozas kun., M.I.C. — Vysk. A. Baranaus-
kas                     396,    427
Vardys Vytautas — Sovietinio kolonializmo 25 metai    249
Vizgirda V. — Juozas Mikėnas         26
Volertas Vytautas — Lietuvybės rūpestis ir katali-
kų institucijos                      217

KNYGOS
Baranauskas Alb.: Karklupėnai —Andrius Sietynas 460 Barėnas K. redagavo: Pirmosios pradalgės — Titas
Alga           461
Bradūnas Kazys: Sidabrinės kamanos — A.B       143
Brazytė Danutė: Keturkojis ugniagesys — L. Galinis   239
Ylos Stasio veikalai: Moderni mergaitė, Dievas su-
temose,   Tikiu   Dievą — J.   Girnius        239
Janavičius Vytautas: Pakeliui į Atėnus — Andrius
Sietynas            47
Jasmantas Antanas: Gruodas — Dr. J. Grinius .... 329 Jūragis Juozas Almis: Tolimieji miražai — Aug. R. 282 Končius Ignas: žemaičių kryžiai ir koplytėlės — J.
Gimbutas           238
Narutė Nerimą: Relikvijos — Aug. Raginis        191
Prunskis J. dr. kun.: Mokslas ir religija — dr. J.
Girnius            95
Sūduvis N. E.: Vienų vieni — Vyt. Vardys        190
Vardys V. Stanley: Lithuania under the Soviets —
B. V. Mačiuika           419
Urv.: Atkreipiant dėmesį               282
Žemaitis Vincas redagavo: Pietinė Lietuva — Ant.
Kučas           370
Žilys Stasys: Gyvenimo šaltiniai — K. V. Cukuras    48
žiūraitis Tomas dr., O. P.: Tarptautiniuose kūry-
bos baruose           279
Siūraitis Tomas dr., O. P. ir J. G: šis tas iš sve-
timų kalbų           462

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Sausis
Juozas Girnius — Sveikinant naują vyskupą —37. J. G. — Prof. Steponą Kairį palydint — 39. K. V. Cukuras — Rahner — dabarties teologas — 39. J. Girnius — Vakarų "maištininkas" — Nobelio laureatas —
41. Kun. dr. P. Celiešius — Bažnyčios prigimties konstitucija — 43. J. Gimbutas — Privengiama architektūros tema — 44. Mūsų buityje — 45. Numerio bendradarbiai — 45.
Vasaris
Kun. V. Bagdanavičius — Sutartines veiklos reikalu —
87.    Kun. dr. P.   Celiešius — Amerikos   katalikybė —
88.    J. Girnius — Kun. dr. J. Vaišnorai 60 metų — 89. St. Meringis — Jadvyga Oškinaitė — 90. A. Matulis —
Mirė Agnes Miegel — 90. Alaušius — Pora smulkmenų — 91. Mūsų buityje — 92. Numerio bendradarbiai
—    93.
Kovas
A. S. — T. S. Eliot — 135. L. Dambriūnas — Prof. Juozo Balčikonio sukaktis — 136. A. Rukša — Vergilijaus lietuvinimas — 137. A. Baltinis — Latvių kultūros kongresas — 138. Arkivysk. M. Reinio leidinio mintis — 140. Barthélémy — Mončys: medžiagos erdvėje poezija (vertė A. Greimas) — 140. Mūsų buityje — 141. Numerio bendradarbiai — 144.
Balandis
Alaušius — šv. Antano gimnazija lietuviškuoju žvilgsniu — 182. J. Girnius — Kun. A. Lipniūnas — 183. Dr. A. Jurkus — 1964 m. Nobelio fizikos premija — 185. K. P. Celiešius — Dialogas tarp katalikų ir stačiatikių bažnyčios — 186. Mūsų buityje — 187. Numerio bendradarbiai — 192.
Gegužis
Alaušius — Tyla neišsprendžia klausimų — 221. P. Celiešius — Marialogijos problema — 223. B. Ciplijaus-kaitė — šių dienų teatras Ispanijoje — 224. Urv. — Mirė Pop — tegyvuoja Op! — 226. J. Kojelis — Vasario 16 minėjimai JAV kongrese — 227. Atvirybe laikui, ištikimybe idealui — 228. Mūsų buityje — 229. Numerio bendradarbiai — 240.
Birželis
J. Girnius — Dvi išskirtines sukaktys — 269. Antanas Gustaitis — Mintim į Kazį Borutą sugrįžtant — 270. Juozas Kojelis — Kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose? — 272. A. Liulevičius — Amerikos studentai bruzda — 274. P. Gaučvs — Lropold Sedar Senghor — 275. Mūsų buityje — 276. Numerio bendradarbiai — 284.
Rugsėjis
V. Skrupskelytė — Septintasis Ateitininkų Federacijos Kongresas — 317. Ant. Gustaitis — Mariaus Katiliškio penkios dešimtys — 321. Telesforas Valius — Pranas Domšaitis — 85 metų sukaktuvininkas — 322. V. Či-žiūnas — Laiškas dėl katalikų už katalikų — 322. Mūsų buityje — 324. Numerio bendradarbiai — 332.
Spalis
Antanas Maceina — Trys klausimai dvasiškijai — 255. Vyt. Sirvydas — Lietuva amerikiečiuose I pasaulinio karo metu — 359. A. Jurkus — Galilėjas ir dinamikos mokslo raida — 361. Alf. šešplaukis — Dantė ir Lietuva — 363. B. Ramanauskas, O.F.M. — Dantės ryšys su šv. Pranciškumi — 366. L. A. — St. Catharines Pranciškonų vienuolynas — šio Aidų numerio leidėjas
—    366. Mūsų buityje — 367. Numerio bendradarbiai — 372.
Lapkritis
A. Liulevičius — Religinės laisves deklaracija — 407. V. Trumpa — Jonas Puzinas — mokslininkas ir visuomenininkas — 408. P. Jurkus — Fotografas Vytas Valaitis — 409. Urv. — Geriausi šio dvidešimtmečio dailininkai ? — 411. B. Ciplijauskaitė — Pokarine ispanų poezija — 412. Alaušius — Kanados jaunimo kongresas
—    414. Mūsų buityje — 415. Numerio bendradarbiai — 420.
Gruodis
J. B. — Vincas Ramonas — 451. Kostas Rauda — Juozui Kėkštui 50 metų — 453. St. Goštautas — Vytautas Kašubą — 453. Kun. P. Celiešius — Ekumeninis požiūris į M. Liuterį — 454. Juozas Kojelis — Lapkričio 13 manifestacija — 456. Stud. K. K. G. — Studentų suvažiavimas — 457. Mūsų buityje — 457. Numerio bendradarbiai — 467. 1965 metų turinys — 467.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai