Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
T. Bernardinas Grauslys, O. F. M. — Viešpats sutvėrė mane savo kelių pradžioje  ....... 193
Vysk. V. Padolskis — V. Krėvės "Dangaus ir žemės sūnūs" teologo akimis  ............... 197
Faustas Kirša — Iš knygos "šventieji akmenys" (eil.) .................................................  203
Mykolas Biržiška — XVI-sis amžius povytautinės Lietuvos tautinės kultūros raidoje .. 204
M. Vaitkus — Ežero mergaitė (eil.) .............................................................................  214
J. Aistis — Apie laiką ir žmones  ................................................................................  216
Kotryna Grigaitytė — Lietuvos miškų žibutei, Trys seserys (eil.)  ..............................   222
Antanas Vaičiulaitis — žvejų duktė Banguolė .............................................................. 223

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A- T. — Trumpa pokarinės vokiečių literatūros apžvalga ............................................. 223
Pr.B. — Knyga apie naujosios literatūros prometėjizmą ............................................... 229

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — F. Neveravičiaus apysakos ....................................................................... 230
Ben. Babrauskas — Dr. J. Balys: Istoriniai padavimai ................................................. 233
A.V.- — A. Vilainis: žmogus, kuris amžinai keliavo ..................................................... 234
Aug. R. — Meškuitis: Kunigas Mykolas ....................................................................... 234

RELIGINIS GYVENIMAS
A. Jasm. — Grąžinkime Šventiesiems Metams jų prasmę ............................................ 235
A. m. — Bergsono santykis su katalikybe .................................................................... 244
Bgd. — Naujo pobūdžio religinė knyga ......................................................................... 236

MOKSLAS
St. Barzdukas — "Lietuvių kalbos vadovui" pasirodant ............................................... 237

POLITIKA
A. K. — Politika be nugarkaulio .................................................................................. 239

ILIUSTRACIJOS
M. K. Čiurlionis — Pavasario sonata (scherzo)   Viršelių 1 psl.
T. Valius — Rūpintojėlis    196
Leonardo da Vinci — Uolų Marija     201
Vilniaus Akademijos rūmai     207
Renesanco stiliaus namas     213
K. Binkio atvaizdas (foto)     218
Petras Kiaulėnas — Skaitytoja     221
P. Augius — Iliustracija     226
V. Petravičius — Iliustracija (viršelių 4 psl.) T. Valius — Viršelių ir skyrių vinjetės

MAY, 1950
AIDAI-ECHOS, cultural magazine published monthly, except July and Auflust, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly In U. S. A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign, $6.00
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7
1950, under the Act of March 3, 1879   

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai