Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Knyga apie naujosios literatūros prometėjizmą PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. B.   
Mūsų dienų literatūrą užvaldė žmogaus ir jo metafizinės egzistencijos problemos. Tarpkario laikotarpiui būdingo vitalinio džiaugsmo ir este-tizmo vieton po paskutiniojo karo įsiveržė moralinių problemų gvildenimas, su žymia nerimo, patetikos ir prometėjizmo doze. Neneigdami fakto, kad maišto ir nepasitenkinimo dvasios netrūko ir tarpkario literatūroje, turime visgi pagrindo tvirtinti, kad šiandien žmogiškosios egzistencijos klausimas yra statomas ir sprendžiamas nepalyginamai giliau ir drąsiau. šiandien nepasitenkinama formaline dalyko puse, bet leidžiamasi iki pačių esmingųjų žmogaus problemos gelmių, ši dvasia reiškiasi tokia žiauria jėga, kad, stebėdami ją iš arčio, matome mitologinio maštabo maištą: mes pasijuntame atsidūrę promėtėjinės literatūros akivaizdoje.

Rene Marill Alberes savo naujoje knygoje — "šių dienų rašytojų maištas" (La révolte des écrivains d'aujourd'hui, Correa, Paris, 1949) duoda mums originalią ir aiškią naujosios pasaulio literatūros analizę. Savo studijoje jis remiasi Malraux, Sartre, Canus, Anuilh, Bernanos ir Aragono herojų bruožais ir veikalų motyvais. Visi jie pasižymi antifari-zėjine dvasia, kraštutiniu nuoširdumu, šviesa ir protestu prieš hipokri-ziją ir konvenansus. žmogaus likimo problemą spręsdami, visi jie nori išlikti autentiški, nenuolaidūs ir tiesūs. Jie sukilo ne tik prieš visuomenę (kuo pasitenkina tie, kurie mano, jog žmogaus problemai išspręsti užteKtų vieną socialinę santvarką pakeisti kita) : jie sukilo prieš universą ir prieš ikišiolinį "pasaulio pajautimą '. "Jeigu egzistencijos prasmes nerandame pasaulio tvarkoje, vadinas, tos tvarkos nėra. Taigi turime teisę pasisakyti ne tik prieš benormę visuomenę, bet taip pat ir prieš bereikšmį pasaulį".

Taip mes susiduriame su pasaulio absurdiškumu, kurį mums rodo Camus, visa ko neigimu Sartre'o veikaluose, jaučiamės giliai pažinę Mal raux personažus ir satyriškai nuiliu-zintą Anuilh'o komedijų žmogų.

Kaip jau esame minėję, visiems šiems rašytojams būdingas yra an-tifarizėjizmas ir visuomeninių vertybių paneigimas. "Žmogus gyvena savo paties likimą pasaulyje, kuris neturi determinuotos vertes, kuris jos niekad neturėjo, tiksliau išsireiškiant — kurios šių dienų visuomene nesugeba mums parodyti". Tai esanti logiška reakcija prieš buržuazinio optimizmo melą, nepaprastai ir įtartinai panašų į tą, kurį mums perša komunistinis panglosizmas. "Mes paveldėjome — rašo Marill Alberes — šmėklišką, dialektinį (filosofinį ir politinį) mechanizmą, kuris už pigią kainą turėjo mus nuo mūsų pačių išgelbėti. Amžiaus pradžia juokėsi iš tos kolosalinės iliuzijos, gi šios dienos literatūra mėgina ją visiškai perbraukti..."

"La révolte des écrivains d'aujourd' hui" autorius savo kritinei analizei panaudojo naują metodą. Jis nepasitenkina grynai literatūrinėmis analizuojamųjų veikalų vertybėmis ir tų vertybių kritika. Jis visų pirma stengiasi susekti ir ištirti autorių ir jų personažų idėjiškumą ir filosofinę mintį. Todėl jis gilinasi ne tiek į estetinę dalyko pusę, kiek į moralinę ir etinę, nes faktiškai revoliucija vyksta šiose pastarosiose srityse. Tačiau autorius nėra abejingas ir tokiems klausimams kaip — miglota Malraux dialektika, Sartre'o aistros, Aragono tendencingumas, Bernanos techninės silpnybes, Anuilh'o komedijų vodeviliškumas ir t.t.

Šis kritinis metodas šiandien yra visuotinai pripažintas, ypač po to, kai Marill Alberes laimėjo Saint Beuve premiją. Jaunoji kritkų karta (Gaétan Picon, Robert Kanten, Claude Edmonde Magny, Maurice Blanchot) eina tuo pačiu keliu. Visi jie moralinį ir humanistinį kriterijų stato aukščiau už visus kitus.

Marill Alberes, norėdamas būti bešališkas, nedrįsta šių dienų literatūros apoteozuoti ir žymėti amžinybės ženklu. Jis tik nurodo tos literatūros keliamų filosofinių problemų esmę. "Literatūros kritika tai ne normatyvinė morale; jos uždaviny — išaiškinti morales dėsnius ir pasaulio viziją, kurią prieš mus stato analizuojamieji veikalai".

Kiekvienas žmogus turi teisę pasisakyti ir už ir prieš prometėjizmą. Niekas tačiau negali paneigti milžiniškos analizuojamojo reiškinio reikšmės mūsų laikų dvasiniam gyvenimui. Ateities literatūra, Morlll Alberes nuomone, būsianti šiandien vykstančios atkaklios kovos sintezė.
Pr. B.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai