Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina — Šeimos laimė ir šeimos tragika ................................................ 241
Alfonsas Nyka Niliūnas — Miegančio vėjarodžio simfonija, Sodai, Miestelis (eilės) .. 248
Balys Sruoga — Apie dramaturgijos pradžiodalas .................................................... 250
Gražina Tulauskaitė- Babrauskienė      Aš tavęs ieškojau (eilės) ............................. 256
Henrikas Nagys — Friedrich Hoelderlin .................................................................. 257
Friedrich Hoelderlin — Eilėraščiai (H. Nagio vert.) .................................................. 259
Albinas Marius Katiliškis — Vasaros ugnys  ..........................................................  221
Pranas Kozulis — Prarasti pojūčiai (eilės) ............................................................... 266
Kun. Dr. K. Širvaitis — Tremtiniai ir lietuviškųjų papročių ir tradicijų palaikymas . 267

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas Lingys — Naujoji danų literatūra ................................................................. 271

KNYGOS IR ŽURNALAI
Ben. Babrauskas— Runcė Dandierinas: šilkai ir Vilkai,
Jurgis Kastytis: Ave America,Klaiki Stutthofo istorija ............................................ 273

Dr A. N. Tarulis — K. Pelėkis: Genocide ................................................................. 275
B. Jurgutis — Stepas Zobarskas, Mėnesienos, Metraštis 1950 ................................. 276

MENAS
J. Žilevičius — Stasio Šimkaus kūryba, Nauji V. K. Banaičio kūriniai ..................... 277

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. J. V. — šiandieninė Katalikų Bažnyčios padėtis kai kuriose šalyse .................... 279

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Pž- — Jungtinių Amerikos Valstybių ūkis 1949 m ............................................... 282
V. Kazokas — Australija mūsų akimis .................................................................... 283
Nauja sovietiškoji politika ........................................................................................ 285

POLITIKA
A. K. — Steigiamasis Seimas ................................................................................... 286
J. Kajeckas — Lietuva ir Jungtinių Tautų organizacija ............................................ 287

ILIUSTRACIJOS
V. Petravičius — Mano krašto laisvės kova (viršelių 1 pusi.)..
V. VanGogh — Kiparisai         247
A. Galdikas — Peizažas         254
Albe r t Bechtold — Medžio raižinys      260
E. Docienė — Galvutė      265
Lietuviška sodyba — foto V. Augustino           269
Pablo Pleasso — keramika (viršelių 4 psl.) Telesforas Valius —  viršelių Ir skyrių vinjetės,

JUNE, 1950
AIDAI - ECHOS, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription »5.00 yearly in U.S.A.: single copy 60c; Canada $6.50, single copy 55c.; Foreign, $6.00
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7.
1950, under the Act of March 3, 1879
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai