Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
K. Pelėkis, GENOCIDE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. A. N. Tarulis   
K. Pelėkis, GENOCIDE — Lithua-nia's Threefold Tragedy. Redagavo Rumšaitis. "Venta", 1949 m. 286 pp. $2.00.
K. Pelėkio knyga atžymėtina, kaip pirmas stambesnis veikalas anglų kalba mūsų pokarinėje politinėje Literatūroje. Ką iki šiol turėjome, tebuvo plonos knygutės, bet ir tų stigo. Priešingai latviams ir estams, mūsų oficialinės įstaigos nėra paskelbusios jokių dokumentų rinkinių, o mūsų politikos veikėjai — nė mažiausių atsiminimų. Nejaugi čia kalta tik pinigų stoka? Bet kol to nėra, rašančiam apie Lietuvą žurnalistui ar istorikui tenka naudotis antraeiliais šaltiniais. K. Pelėkio knyga nors iš dalies užkiša tą spragą.

Knygos apimtis labai plati. Paliestos visos trys okupacijos. Nupasakota abiejų okupantų tautžudystes technika. Kruopščiai apskaičiuotos aukos žmonėms ir turtais. Apstu citatų, dokumentų nuotraukų ir fotografijų. Stilius vaizdus, nors kai kurių dokumentų vertimas stipriai šlubuoja. Iešką atsakymo į klausimą, kas gi yra toji tautžudystė arba genocide, jį ras.

Neatrodo tačiau, kad knyga rastų daug skaitytojų. Jos turinys perdaug žiaurus. Veikiausiai ji ras vietą universitetų ir specialistų bibliotekose. Tai netgi svarbiau, nes knyga galės pasinaudoti tautžudystes tyrinėtojai. Ir todėl sveikintinas kai kurių lietuviškų laikraščių raginimas pasirūpinti, kad ji į tokias vietas būtinai patektų. Kam teko peržiūrėti lituanistikos skyrius bet kurioje šio krašto bibliotekoje, žino, kokie jie neturtingi.

Tačiau turint tai galvoje, kažin ai nebūtų pravartu apvilkti knygą į kiek moksliškesnį rūbą, atsisakant populiarumo dalies. Moksliškumas stipriai nukenčia, kai autorius perdėtai cituoja Harrisoną (ištisais puslapiais!) arba "Lithuanian Bul-letin", nors pastarasis ir yra pateikęs labai svarbios ir gerai apdorotos medžiagos.

Knyga nustoja įtikinamumo dalies, kai remiasi Mrs. M. tvirtinimu, kad vien per paskutinius kelis mėnesius 1945 metais buvę išvežta pusė milijono žmonių (213 p.), nors kitoje vietoje autorius tiek nuostolių priskaičiuoja tik per penkerius metus (218 p.). Beje, dabartinės okupacijos aprašymas iš viso menkai dokumentuotas, jeigu neskaityti laiškų ištraukų ir liudininkų parodymų Netgi vadinamosios "naujosios žinios iš Lietuvos" yra maždaug trejų metų senumo (188-191 pp.). Autorius būtų nesunkiai galėjęs susirasti ir naujesnės paskelbtos medžiagos.

Tiesą pasakius, autorius daug kur kalba vien savo vardu. Tai liečia net ir komplikuotus žmonių bei turtų nuostolių apskaičiavimus. Jie taip pat paskelbti be jokio atsirėmimo į keno nors kito autoritetą Išeina, jie turi būti priimti autoriaus vardu. Bet kas gi yra autorius? Istorikas, žurnalistas, ekonomistas, politikos veikėjas? Knygoje apie tai nėra nė mažiausio nurodymo. Sunku tad laukti, kad skaitytojas galėtų priimti kai kuriuos apskaičiavimus ir teigimus be jokių rezervų. Jam reikia autoriteto.

Visos šitos pastabos nemažina K. Pelėkio nuopelno. Jis padarė didžiulį darbą, sutelkdamas savo knygoje tiek daug vertingos medžiagos. Tegul ji kuo plačiausiai pasklinda šiame krašte ir atidaro alkis netikintiems, kad tai gali dėtis XX amžiuje.

Padėka priklauso ir "Ventos" bendrovei už knygos išleidimą.
Dr. A. N. Tarulis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai