Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Stepas Zobarskas: MĖNESIENOS SĖJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė B. Jurgaitis   
Stepas Zobarskas: MĖNESIENOS SĖJA. Lietuvių skaitymai. 72 psl.
Tai vienas vaizdelis ir ilgesnė apysakaitė, paimti iš Lietuvoje 1939 m. išleistos Zobarsko knygos "Pabėgėlio" vardu, kur tada, be šių, buvo įdėtos dar dvi apysakaitės. Jeigu tai turėtų būti Lietuvių skaitymų serija, kurioje būtų pateikiama rinktiniai įvairių mūsų autorių raštai, tai turėtume laukti labiau klasiškų dalykų. O šiedu kūrinėliai nėra jau taip išskirtiniai net paties Zobarsko kūryboje. Betgi Zobarskas gyvena čia pat mūsų tarpe ir yra pačiame amžiaus žydėjime, tad norėtųsi matyti naujų jo kūrinių.

Istoriškai tiedu kūrinėliai, tiesa, įdomūs: juose vaizduojama 1915-18 m. vokiečių okupacija, kuri iš autoriaus vaikystės prisiminimų po 20 metų pačiu laiku, antrosios vokiečių okupacijos išvakarėse, tautai vertai buvo priminta. Įvykiai, pasirodo, kartojasi panašiai... Ypačiai ta knyga būtų naudinga ir šiandien Lietuvoje likusiems skaitytojams, tačiau yra aišku, jog bolševikai ją bus sunaikinę, idant nekeltų palyginimo mintį, nors ji nedviprasmiškai nukreipta prieš "fašistus".

Čia aprašomi nepasotinami okupantų apetitai, rekvizuojant javus, net sėklai nepaliekant, o iš kitos pusės — žmonių išgudrėjimas slėpti ir rizikuojant naktį, lyg pavogus, savo grūdus savo dirvon berti. Pasitaiko, deja, net savųjų tarpe išdavikų, kurie okupantui įskundinėja ką kur paslėpus, už tai išsyk dalyvaudami, žinoma, nelygiose dalybose, bet paskui vos tik per laimę tų savo "bičiulių" kulkos išvengdami. Tačiau gėda prieš įskųstuosius kaimynus verčia skundiką patį pasiieškoti prieglobstį ežere, tik tas momentas autoriui stilistiškai išėjo neefektyvus.

Pasakojimas, apskritai, gyvas, lengvas. Kompozicijoje yra psichologiškai nepagrįstų situacijų: pvz. Miškinioko (tegu ir kartu su Šaukš-čium Jurkumi) atsilankymo reikalas pas išdaviką Pakarklį.
Reikėtų ir Amerikoje įprasti leisti knygas, žymint jų metriką, t. y. leidimo metus, vietą (miestą), kainą, tiražą, leidėją (adresą), spaustuvę.
B. Jurgaitis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai