Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
METRAŠTIS 1950 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė B. Jurgaitis   
METRAŠTIS 1950
Tai yra Tėvų pranciškonų išleistas kenčiančiai Lietuvai prisiminti didžiulis kultūros almanachas, iliustruotas Čiurlionio, Galdiko, Jonyno ir kitų dailininkų piešiniais, taip pat būdingais tautodailės kūriniais ir moderniomis dail. Vijeikio vinjetėmis. Metraštis turiningas, jo straipsniai rinktiniai, žymūs įvairių sričių bendradarbiai jį daro tikrai vertingą.

Pirmame ideologiniame religiniame skyriuje randame įdomių žinių apie šventuosius metus (prof. prel. Penkauskas), vysk. V. Padolskio straipsnį apie kunigystę ir Lietuvos kunigų likimą, filosofo J. Girniaus straipsnį apie tikėjimo kovą su netikėjimu ir itin vertingą prof. A. Maceinos studijėlę "Kaino prisikėlimas", kur bolševizmas vykusiai nušviečiamas, lyginant jį su esminėmis Kaino žymėmis: neapykanta Dievui, žmogui ir žemei; gražiai išaiškinama bolševizmo žemės ūkio kolektyvinimo ir nuolatinio gyventojų perkeldinėjimo prasmė.

Plačiausias metraščio skyrius paskirtas Lietuvos problemoms. Cia vysk. V. Brizgys, siekdamasis lietuvių tautos ateitimi, propaguoja, kaip kadaise prof. J. Eretas, šeimų gausumą. Prof. Brazaičio ilgas straipsnis "Lietuvos vergijos dešimtmetis" suteikia istorinę ir politinę Lietuvos bolševizmo apžvalgą, paduodamas nemaža ir naujienų iš šių dienų pavergtosios tėvynės buities. VLIKo pirm. M. Krupavičius jautriai prabyla apie šiandienines lietuvių tautos kovas.

Pažymėtini du mūsų praeities klausimus nušviečia straipsniai: tai dr. V. Gidžiūno istorinė studija apie pranciškonų įnašą J lietuvių kultūrą nuo Mindaugo ligi Lietuvos nepriklausomybės užgniaužimo ir prel. K. Urbonavičiaus puikus ir teisingas straipsnis "Lietuvybė Amerikoje", kuriame stipriai akcentuojama lietuvių kalbos reikšmė tautybės išlaikymui.

Metraščio skaitytojams duodama progos pažinti ir šių dienų laisvųjų lietuvių gyvenimą bei veiklą. Prel. J. Balkūnas išsamiai supažindina su Amerikos lietuvių katalikų organizacijomis, kan. F. Kapočius dokumentaliai atvaizduoja religinį lietuvių tremtinių gyvenimą stovyklose, o rašytojas P. Jurkus užfiksuoja kultūrinį gyvenimą tremtyje. Tai vis nesenstanti medžiaga, kurios teks ne kartą griebtis, grįžtamai susiduriant su šiais klausimais.

Suminėjau tik dalį autorių ir jų straipsnių, o juk čia rašo ir tokie žinomi veikėjai kaip L. šimutis, kan. J. Končius ir visa eilė kitų. Be to, gausiai dalyvauja mūsų žinomi rašytojai su savo poezija ir beletristika: B. Brazdžionis, J. Aistis, A. Vaičiulaitis, F. Kirša, Nelė Mazalaitė, K. Bradūnas, H. Nagys, A. Nyka Niliūnas ir kiti. Taigi Metraštis yra pati stambiausia knyga, pastaraisiais metais išleista laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių. Ne be pagrindo ji taip gausiai perkama.
B. Jurgaitis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai