Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MONOGRAFIJOS APIE LENKIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. G-ė   
"The United Nations" leidžiamoje knygų serijoje, Californijos universitetas 1945 metais paskelbė didžiulį — 500 psl. storumo veikalą "Po-land" anglų kalba. Tos pačios leidyklos yra išleista gražių knygų ir apie kitas valstybes, pvz., apie Čekoslovakiją, Olandiją ir kt. "Poland" — daugelio autorių parašyta knyga, plačios apimties, susidedanti net iš 8 dalių: 1) Kraštas ir žmonės, 2) Istorinis pagrindas (Lenkų valstybės kūrimasis, Lenkija kaip Europos galybė — nuo Jogailos laikų pradedant, Padalintoji Lenkija ilf Lenkijos atgimimas), 3) Politinis išsivystymas (konstitucija, politinės partijos, Lenkijos politika 1918— 1939 m., mažumos), 4) Ekonominis ir socialinis išsivystymas (Lenkijos ekonomika tarp dviejų karų, pramonė, prekyba, susisiekimas, finansai, žemės ūkio atstatymas, socialinis progresas), 5) Kultūrinio gyvenimo išsivystymas (religija, švietimas, mokslas, literatūra, menas, muzika, tautinė dvasia), 6) Lenkijos— Amerikos ryšiai, 7) Užsienio politika, 8) Antrasis pasaulinis karas ir po jo.

Knygos autoriai  daugiausia  yra, seniau Lenkijos ir dabartiniai JAV universitetų profesoriai, įvairių institutų direktoriai ar politikai (Ha-lecki, Graham, Strzetelski ir kt.). Knyga dedikuota gen. Wl. Sikorskiui. Redaguota Bernadotte E. Schmitt, žinomo Chicagos universiteto profesoriaus.

Šį vertingą veikalą bevartant, daugelis ras daug naudingos medžiagos pagal savo domėjimosi sritį. Mūsų amžinųjų kaimynų istorija norom ar nenorom yra artima; tai bendrais įvykiais, tai aiškiomis paralelėmis besipinanti. Mažne kiekviename skyriuje vienu ar kitu būdu liečiama Lietuva. Lietuviui, ypač istorikui, įdomiausi skyriai yra apie istoriją ir apie lenkų tautinę dvasią.

Tarp sistemingai aprašytų ekonominių, politinių ir kultūrinių reiškinių randame straipsnelį "Lenkų tautinė dvasia". Jai apibūdinti daugiausia remiamasi įspūdingais A. Mickevičiaus žodžiais iš "Knygų apie lenkų pilgrimystę". Lenkų praeityje atsekamas didelis idealizmas ir aukšta moralė.

Kita vertinga knyga, specialiai įdomi istorikams, etnologams bei kalbininkams, yra 1949 metais Paryžiuje išleista žinomo lenkų pro-istoriko J. Kostrzewski "Les Origines de la Civilisation Polonaise". — "Lenkų kultūros užuomazga". Knyga parašyta Lenkijoje, vokiečių okupacijos metu, kada autorius tolimo kaimo užkampyje slapstėsi nuo karo pavojų. Vėliau išversta į prancūzų kalbą ir išleista šiapus geležinės uždangos. Tai pirmas plačios apimties veikalas — net 671 psl. — apie Lenkijos valstybės kūrimosi laikus. Autorius duoda išsamų materialinės ir dvasinės kultūros vaizdą, naudodamasis archeologiniais, etnografiniais, kalbos bei istoriniais duomenimis. Apimdamas laikotarpį nuo 5 ligi 11 šimtmečio ir jį atkurdamas visomis galimomis priemonėmis, autorius sėkmingai pakelia tą tarp istorinių ir priešistorinių laikų kabančią sunkią užuolaidą. Lenkų kultūra yra išaugusi maždaug toje pačioje teritorijoje, kurioje 10 šimtmetyje iškilusi Piastų dinastija įkūrė valstybę. Valstybės pagrinde buvo kiltis, vadinama "Polanes", iš kurios vardo liko ir Lenkijos pavadinimas "Polska". Lenkų proisto-rikai paskutiniu metu daugelyje studijų gan pagrįstai įrodinėja, kad sritis tarp Oderio ir Elbės yra buvusi visų slavų šaknis, iš kurios jie vėliau paplito po didelius rytinės Europos plotus. Tuo būdu Lenkija, ar bent jos dalis, priklauso prie seniausiai slavų apgyventų vietų — daugiau nei 3000 metų.
M. G-ė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai