Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Aleksandras Flateris — Lietuvos Statuto sukaktis ................................................................ 182
Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai ....................................................................................... 186
J. Draugelis — Religijos padėtis Sovietų Sąjungoje ............................................................... 189
Kęstutis Girnius — Dvi pagrindinės šiuolaikinės moralinės teorijos ..................................... 198
Paulius Rabikauskas — Lietuvos vyskupų dvasinė genealogija ............................................ 207
R. Spalis — Bitnikai .................................................................................................................. 214

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vald. Cukuras — Pirmoji popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika "Redemptor Hominis" .... 220
Popiežiaus Jono Pauliaus II idėjos apie ekumenizmą (V. Bagdanavičius) ............................. 223
Kęstutis Trimakas — Erich Fromm (1900 - 1980) .................................................................. 225
Vytautas Volertas — Rūpestis ateitimi ................................................................................... 226
Juozas Prunskis — Poezijos dienos Chicagoje ........................................................................ 229
MŪSŲ BUITYJE ...................................................................................................................... 232

KNYGOS
Violeta Kelertienė: Algirdas Landsbergis — Kompozitorius žodžiais .................................... 233
Arv. R. — Širdis iš granito (R. Spalis) ...................................................................................... 236
A. Masionis — Ar kalbate lietuviškai (A. Rinkūnas) .............................................................. 237
ATSIŲSTA PAMINĖTI ............................................................................................................ 240
Šis Aidų numeris iliustruotas Henriko Šalkausko tapybos darbų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Peizažas (1968). Viršelių 4 psl. — Tapyba (1969).
Be to, A. Stasiulevičiaus aliejinės tapybos paveikslo, rusų ikonos, vysk.
V. Brizgio, R. Spalio, Erich Frommo, K. Bradūno, A. Landsbergio ir Poezijos
dienų nuotraukomis.
♦ Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦ Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Munchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
JULY — AUGUST, 1980
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai