Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MOKYTOJOS MALDA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė GABRIELE MISTRAL   
Viešpatie! Tu, kuris mokei, atleisk, kad aš mokau,
  kad aš nešioju mokytojos vardą, kurį Tu
  turėjai žemėje.
Suteik man mano mokyklos meilę, kad nei grožio
  apžavai negalėtų paveržti mano visų
  akimirkų meilės.
Mokytojau, suteik man pastovų užsidegimą ir
  praeinantį nusivylimą. Išplėšk iš manęs tą
  nešvarų atsiteisimo geidimą, kuris dar mane
  drumsčia, išrauk tą smulkmenišką maišto
  jausmą, kuris kyla manyje, kai esu įžeidžiama.
  Manęs neskaudina nesupratimas, nė
  manęs liūdina, kai užsimiršta tos, kurias mokiau.

Leisk man būti labiau motinai nei motinos, kad
  galėčiau, kaip kad jos, mylėti ir ginti tai,
  kas nėra mano kūno kūnas. Leisk man iš
  vienos mano mergaičių padaryti tobulą eilėraštį
  ir palikti įsmeigtą joje mano skambiausią
  melodiją, kad kai mano lūpos nebedainuos,
  ji skambėtų joje.
Parodyk Tavo Evangeliją, galimą mano laikais,
  kad neatsisakyčiau nuo kiekvienos dienos ir
  valandos kovų už ją.
Apšviesk mano demokratinę mokyklą tuo švi-
  tėsiu, kuriuo žibėjo tavo basų vaikų būriai.
Sustiprink mane mano vargšės moters negalioje.
  Padaryk, kad niekinčiau kiekvieną galią,
  jeigu ji netyra, kad niekinčiau kiekvieną spaudimą,
  jeigu jis nebus tavo karšta valia mano gyvenimui.
Drauge, lydėk mane! Paremk mane! Daugeli
  kartų teturėsiu tik Tave šalia savęs. Kai
  mano mokslas bus tyresnis ir tiesa karštesnė,
  aš pasiliksiu be pasauliečių, tačiau Tu tada
  prispausi mane prie savo širdies, kuri pernelyg
  dažnai buvo vieniša ir apleista. Tik
  Tavo žvilgsnyje aš teieškosiu pagyrimo
  saldybės.
Kiekvieną ryta, įeinant į mano mokyklą, leisk
  man pakelti akis nuo mano sužeistos krūtinės.
  Neleisk man atsinešti prie mano darbo
  stalo mano smulkių reikaliukų, mano menkų
  kasdieninių skausmų.
Prilaikyk ranką bausdamas ir sušvelnink glostydamas.
  Bark liūdėdamas, kad raginau mylėdama!
Mano dvasią paversk mūro mokykla. Jos vargingą
  priemenę, jos nuogą sale gaubia mano
  entuziazmo liepsna. Mano širdis jai tebūnie
  stipresnė kolona ir mano geroji valia tyresnis
  auksas už turtingų mokyklų kolonas ir auksą.
Ir, galiausiai, nuo Velazquezo') drobes man primink,
  kad mokyti ir karštai mylėti žemėje,
  tai kaip kad paskutinę dieną ateiti su
  Longino ieties dūriu į liepsnojantį meilės šoną.

Išvertė P. GAUČYS
l) Velazquez — garsus Ispanų dailininkas, nutapęs Įspūdingą Nukryžiuotąjį.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai