Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1950 metų turinys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Aistis J. — Ketureiliai         297
Andriušis P. — Trys fragmentai         398
Baltrušaitis J. — Nakties piligrimas (eil.) ....    16
Baltrušaitis J. — Laiškas ir susimąstymai žiemą  (eil.)          108
Baronas Al. — Išdavimas         169
Bradūnas K. — Knygos prologas (eil.)         52
Bradūnas K. — Eilėraščiai         451
Brazdžionis B. — Plakatas, Paletė (eil.)         109
Brazdžionis B. — Kalėdų dovanos (eil.)         167
Butėnas V. — Lietuviškas  kryžius  Vokietijoje (eil.)           129
Grigaitytė K. — Lietuvos miškų žibutei, Trys seserys (eil.)         222
Hoerderlin P. — Eilėraščiai         259
Yla S. — Kunigas dievų miške (kacetiniai atsiminimai)          310
Jankus J. — Pasaulio dailininkas         369
Jonikas V. — Brangmens (eil.)         368
Katiliškis A. M. — Užgavėnės         64
Katiliškis A. M. — Vasaros ugnys         261
Kazokas V. — Iš ciklo "Metai" (eil.)         417
Kėkštas J. — Ramybė man (eil.)         80
Kėkštas J. — Draugui palikto kranto, Eilėraštis apie jūreivį (eil.)         352
Kirša F. — Iš knygos "šventieji akmenys" (eil.)    203
Kozulis Pr. — Paprasti pojūčiai (eil.)         266
Mazalaitė - Krūminienė N. — Karoliai         119
Mekas J. — 2emės kvepalai (eil.)         324
Mistral G. — Mokytojos malda         409
Nagys H. — Fragmentai iš vaikystės (eil.)         397
Neruda P. — Vandenyno pietuose (eil.)         172
Nyka-Niliūnas A. — Nyki daina apie kelionę į nežinomas šalis (eil.)         14
Nyka-Niliūnas   A.   — Miegančio vėjarodžio
simfonija, Sodai, Miestelis (eil.)         248
Pabrėža J. A. — Esu sau žmogelis, Apie pypkininką (eil.)         75
Prapuolenytė St. — šviesos spindėjimas (eil.)    161
Rutkūnas B. — Dukrytės sapnas (eil.)         69
Rutkūnas B. — Aušra budina (eil.)         455
Stelingis P. — Sunkią valandą (eil.)         20
Stelingis P. — Rudenėlis (eil.)         399
Šlaitas VI. — Amžinieji liudininkai, Mėnesienoje, Minkštas lietus (eil.)         118
šlaitas V. — Iš dienoraščio, Relikvijos (eil.)        375
švabaitė J. — Naktis (eil.)         324
Tulauskaitė - Babrauskienė Gr. — Aš tavęs ieškojau (eil.)         256
Vaičiulaitis A. — Milžinų daina         17
Vaičiulaitis A. — Eilėraščiai         155
Vaičiulaitis A. — Žvejų duktė Banguole         223
Vaičiulaitis A. — Vyskupo tėvas         325
Vaitkus M. — Ežero mergaitė (eil.)         214
Veselka K. — Užmiršta stotelė (eil.)         317
Veselka K. — Vienas grįžimas (eil.)         466
Žitkevičius L. — Neišsisakymai (eil.)         309


STRAIPSNIAI
Aistis  J. — Kultūrininkų likimas         78
Aistis J. — Apie laiką ir žmones         216
Barzdukas St. — J. Jablonskis švietėjas         156
Beleckas T. J., S. J. — Prie kryžiaus         114
Biržiška M. — XVI-sis amžius povyatutinės Lie-
tuvos tautinės kultūros raidoje         204
Biržiška V. — Kunigas Jurgis Ambraziejus         70
Brizgys V., Vysk. — Religijos ir moralės vaidmuo
tautos ir tautiškumo išlaikyme         145
Brizgys V., Vysk. — Teateinie Tavo Karalystė....    433
Čižiūnas V. — Tai, kas geriausiųjų gyvybėmis apmokama          49
Čižiūnas V. — Tautinės sąmonės ugdymas ir išlaikymas emigracijoje      385,    456
Danielou J. R. P., S. J. — Intelektualinės srovės
Prancūzijoje         313
Fraenkelis E., Prof. — Apie kalbininkus, tyrinėjusius lietuvių kalbą         410
Literatūros kūrimas atstatant Lietuvą         27
Girnius   J. — Tautinės moralės pagrindų  be-
ieškant           54
Grauslys T. B., O. F. M. — Viešpats sutvėrė mane savo kelių pradžioje         193
Grinius J. — Meno reikšmė tautai         116
Grinius  J. — Menas ir mokslas lietuvių tautos tarnyboje           419
Ivinskis  Z. — šventieji Metai ir jų reikšmė         2
Ivinskis Z. — Vatikano archyvas — aruodas lietuvių kultūros istorijai         110
Ivinskis Z. — Europos kelias į dabartinę krizę    337
Kmitas J. — Ir čia esama tragedijos         136
L i n g i s J. — Priešistorinė Lietuva         300
L i n g i s J. — Hans Christian Andersen         467
Maceina A. — Krikščionybės ateitis         97
Maceina A. — Šeimos laimė ir tragiką         241
Maceina A. — Laiškas poetui         444
Maciūnas V. — Tautos gyvatos giesmė         353
Mockus K. — Mykolas Krupavičius         345
Nagys H. — Fridrich Hoelderlin         257
Navickas J., Dr. — Moralinės jėgos         130
Padalskis Pr. — Tito ir Jungtinės valstybės         87
Padolskis V., Vysk. — V. Krėvės "Dangaus ir
žemės sūnūs" teologo akimis         197
Pakštas K. — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas      8, 81, 123,    174
Sruoga B. — Apie dramaturgijos pradžiodalas ....    250
Skardžius Pr., Dr. — J. Jablonskis kalbininkas    149
Stočkus Br. — Technika ir dvasios kultūra         162
Šilkarskis V. — Solovjovas ir Dostojevskis         289
Širvaitis K., Dr. — Tremtiniai ir lietuviškųjų papročių ir tradicijų palaikymas         267
Vydūnas — žmogus ir gimtinė jo šalis         15
Vydūnas — Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas    298
Žalalis K., T. Dr., O.F.M. — Literatūriniai šventraščio žanrai         400
Žilevičius J., L. M., — Dr. Vincas Kudirka — pirmoji lietuviškos muzikos kregždė         21
Žilevičius J. — M. K. Čiurlionis spalvų garsuose    440

KNYGOS  IR ŽURNALAI
Ateitis — A. V     186
Balys J., Dr. — Istoriniai padavimai — B. Babrauskas      233
Cirtautas Dr. — Tremtinio portretas — Dr. J.
Pikūnas      472
Dandierinas R. — Šilkai ir vilkai — B. Babrauskas     - 273
Gervydas A. — Už spygliuotų vielų — B. Babrauskas      274
Gidžiūnas V., O.F.M. — De Fratribus Minoribus in Lithuania — Z. Ivinskis      377
Grigaitytė  K. — Paslaptis (Moteriškumas lyrikoje) — A. Jasmantas     329
Gliaudą K. J. — Ave America — B. Babrauskas 274
Kozulis Pr. — Dulkės ežere — J. Aistis      471
Lietuva amerikiečių istorijos vadovėlyje — A. V. 426
Litauische Volkslieder (Išleista dalis P. Kriaučiūno  surinktų  lietuviškų  liaudies  dainų)   —
J. Lingis      332
Matulaitis K. A., Kun. — šventųjų gyvenimai — R     185
Meškuitis — Kunigas Mykolas — Aug. R     234
Monografijos apie Lenkiją — M. G-ė      332
Neveravičiaus   apysakos   (Dienovidžio   sutemos) — J. Grinius      230
Padaubietis J. — Telšių kankiniai — R     185
Pelėkis K. — Genocide — Dr. A. N. Tarulis      275
Pranciškonų 1950 Metraštis —- B. Jurgutis      276
Raenk  G. — Das   System  der  Raumeinteilung (Etnologo žvilgsnis į pirkią) — J. Gimbutas     425
 Šlaitas V. — Žmogiškosios psalmės — Aug. Raginis      140
Vilainis A. — žmogus, kurs amžinai keliavo —
A. V     234
Zobarskas Stp. — Mėnesienos sėja — B. Jurgutis        276

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Ortega Y Gasset apie Goethę — 34. T. S. Eliot — žmogus ir poetas — 89. Lietuvių dramos teatras Chiea-goje — 90. Pr. B. — Mickevičius, Budrys ir Bakuninas — 138. B. S. — George Orwell — 139. J. Kėkštas — Bundančios žemės poezija — 183. Papini apie Ispanoameri-kos kultūrą — 184. A. T. — Trumpa pokarinės vokiečių literatūros apžvalga — 228. Pr. B. — Knyga apie naujosios literatūros prometeizmą — 229. J. Lingis — Naujoji danų literatūra — 271. Pr. B. — Ir T. S. Eliot rašęs O. V. Milašiaus įtakoje — 328. A. Tyruolis — Graham Greene — 376. A. V.—šiandieninėj prancūzų literatūroj— 423. A. V. — G. B. S. (1856—1950) — 470. A. R. — Edna St. Vincent Millay — 471.

MENAS
A. švirmickas — Apie V. K. Jonyno parodą Paryžiuje
—    36. Al. B. — Per srovę brendant — 186. J. Žilevičius
—    Stasio Šimkaus kūryba, Nauji V. K. Banaičio kūriniai
—    277. St. Devenis — Pamokslas Lietuvos dailininkams
—    333. A. T. — Georgės Rouault — 333. J. Žilevičius — 200 metų nuo Johann Sebastian Bacho mirties — 427. A. T. — Lietuvos herojų įtaka Chopino kūrybai — 473.

MOKSLAS
A. Šapoka — 1949 metų istorinės sukaktys — 38. Mc.—    Smūgis vertybių filosofijai — 91. Kodėl H. Bergsonas mirė žydu? — 92. R. Oppenheimer — Atominės energijos išlaisvintojas — 141. T. Kl. žalalis — Seniausia šventraščio kopija — 142. B. S. — H Bomba — 187. K. Ambrazaitis — Artificialinės inseminacijos problema — 188. St. Barzdukas — "Lietuvių kalbos vadovui pasirodant— 237. 300 metų nuo Rene Descartes mirties — 475.

RELIGINIS GYVENIMAS
Ar Dievas dar gyvas Rusijoje — 41. Katalikų persekiojimai Albanijoje — 42. T. B. G. — Asumpcionistinis sąjūdis — 92. Hagiografija kryžkelėje — 93. T. B. G. — Kristaus eros sąjūdis — 189. K. J. Gutas — Juodasis žmogus ieško Dievo — 190. A. Jasm. — Grąžinkime Šventiesiems Metams jų prasmę — 235. A. m. — Berg-sono santykis su katalikybe — 244. Bgd. — Naujo pobūdžio religinė knyga — 236. J. V. — Šiandieninė Katalikų Bažnyčios padėtis kai kuriose šalyse — 279. T. B. Grauslys — Sindonė — 380. Šv. Tėvo Pijaus XH enciklika apie taiką — 381. T. K. žalalis — Pijaus XII žodis mokslininkams.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Pažemeckas — Visuotinis Amerikos lietuvių kongresas — 42. Totalizmo priežastys — 44. J. Maritaine — Liberalizmas — 45. Apie lietuvybės padėtį Amerikoje —
94.    V. G. — Lietuviškos radijo valandėlės Amerikoje —
95.    Pasikėsinimas prieš šeimos pagrindus — 95. Lietuviai prie La Platos — 96. R. — Iš Lietuvių Kultūros Instituto darbų — 191. L. š. — Vėliausieji A.L.T. žygiai — 191. K. — B ALF padėtis ir veikla — 191. J. Lčk. — Atvykę tremtiniai skaičiais — 192. J. Pž. — Jungtinių Amerikos Valstybių ūkis 1949 m. — 282. V. Kazokas — Australija mūsų akimis — 283. Nauja sovietiškoji politika — 285. K. Mockus — Kultūros Fondo problema, Ateitininkų Jubiliejus — 335. A. Mc. — Vienybės blūdas
—    335. St. Barzdukas — Lietuvių Kalbos draugija — 382. A. Kasulaitis — Amerikos lietuvių katalikų kongresas — 430. A. Erdvilas — Ateitininkų sąjungos suvažiavimas — 431. K. Žukas — Komunizmas Rusijoje prieš 130 metų — 477.

POLITIKA
A. K. — Pasaulio politika 1949 metais — 46. A. K. Kodėl Amerika prarado Kiniją — 142. A. K. — Politika be nugarkaulio — 239. A. K. — Steigiamasis Seimas — 286. J. Kajeckas — Lietuva ir Jungtinių Tautų organizacija —- 287. P. Daugintis — Vokietijos kelias iš vargo— 238.

ILIUSTRACIJOS
Rūpintojėlio galva — Liaudies drožinys (Nr. 1 viršelių 1 psl.). šv. Petro bazilikos Romoje šv. Durys — 3. P. Augius — Į kalnus (Z. Kalvarija) — 6. žemėlapis Nr. 1: Regni Poloniae Magniąue Lith. — 11. V. P e-travičius — šauksmas prie Baltijos — 19. V. Ka-s i u 1 i s — Dailininko šeima — 23. Lietuvos kaimo gyvenamojo namo gonkelis — 31, langas -— 33. Goethės atvaizdas (foto nuotrauka) — 35. V. K. Jonynas — Medžio raižinys iš Donelaičio "Metų" — 37. V. Ratas — Iliustracija pasakai (Nr. 2 viršelių 1 psl.). V. K. Jonynas — Ornamentas — 51. M. K. Čiurlionis — Viltis — 57. J. B ak i s — Pyktis — 63. V. Simanke-v i č i u s — Vinjetė — 66. Jurgio Ambraziejaus kapas (foto) — 73. A. K u r a u s k a s — Ornamentas — 77. H. žobokas — Kompozicija —' 79. Lietuvos ribų žemėlapis Nr. 2 — 83. T. Valius — B o d e n o ežeras (Nr. 3 viršelių 1 psl.). G. Rouault — Paliktasis Kristus — 102. R. Veselauskas — Notre Dame varpininkas — 107. Vatikano biblioteka — 113. P. Augiu s— Žemaitija — 121. V. Kiparskio žemėlapis — 125. A. V a-1 e š k a — Auksinės žuvelės — 133. T. Valius — Velykų rytas Lietuvoje (Nr. 4 viršelių 1 psl.). Jonas Jablonskis (foto atvaizdas) — 151. V. K. Jonynas — Ornamentas — 154. V. Vizgirda — Peizažas — 159. A. Tamošaitienė — Kilimas — 168. Lietuvos ribų žemėlapis — 177. P. Augius — Ornamentas (Nr. 4 viršelių 4 psl.). M. K. Čiurlionis — Pavasario sonata-scherzo — (Nr. 5 viršelių 1 psl.). T. Valius — Rūpintojėlis — 196. Leonardo da Vinci — Uolų Marija — 201. Vilniaus Akademijos rūmai — 207. Renesanco stiliaus namas Vilniuje — 213. K. Binkio atvaizdos (foto)
—    218. P. Kiaulėnas — Skaitytoja — 221. P. Augius — Iliustracija — 226. V. Petravičius — Iliustracija (Nr. 5 viršelių 4 psl.). V. Petravičius — Mano krašto laisvės kova (Nr. 6 viršelių 1 psl.). V. van G o g h — Kiparisai — 247. A. Galdikas — Peizažas
—    254. A. Bechtold — Medžio raižinys — 260. E. Docienė — Galvutė — 265. Lietuviška sodyba (V. Augustino foto) — 269. G. Rouault — Veronika (Nr. 7 viršelių 1 psl.). VI. Solovjovas (foto) — 291. M. V. Dobužinskis — Kauno senamiesty — 297. Lietuvos žalvario amžiaus dirbiniai — 304. Dr. K. Grinius (foto)— 307. Michelangelo — Mirits — 314. R o d i n — Žalvario amžius — 321. Gonkelių viršaus užbaiga — 323. A. Krivickas — Gėlynas — 326. T. Valius — Žemaitija (Nr. 8 viršelių 1 psl.). Strasburgo katedros skulptūra — Gundytojas — 339. Mykolas Krupavičius (foto)— 344. A. Galdikas — Sodyba prie Baltijos jūros — 349. V. R a t a s — Perkūno kerštas — 352. J. Smuglevičius — Subačiaus vartai Vilniuje — 357. J. Bakis
—    Rūpintojėlis — 363. A. G i r a r d — Apokaliptinis paveikslas — 373. A. Vaičaitis — Vinjetė (Nr. 8 viršelių 4 psl.). A. Valeška — Kompozicija (Nr. 9 viršelių 1 psl.). J. Daugėla — Kilimas — 389. A. Melnikas — Mūza — 396. I. Mestrovic — Mozė — 403. P. Kiaulėnas — Kun. V. Tulabos portretas — 413. M a t i s s e — Sapnas — 421. Altdorfer — Trys Karaliai (Nr. 10 viršelių 1 psl.). V. K. Jonynas — Betliejaus naktis — 435. A. Pinkham Ryder — Jūrose— 447. Koplytėlė — 456. V. Dragūnavlčius — Kristaus Krikštas — 463. H. Ch. Andersen (foto) — 469. Visų viršelių ir skyrių vinjetės — T. Valiaus. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai