Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NEVERTINAMA EUROPOS LIETUVIŲ VEIKLA PDF Spausdinti El. paštas
Straipsnio "Iš pernykštės lietuvių veiklos" (Aidai  1965, nr.  1) skaitytojui Europoje krenta į akis ignoravimas kultūrinių įvykių ir darbų Europoje. Visiškai nepaminėta  su tokiu dideliu pasisekimu pravestoji pabaltiečių kultūrinė savaitė Zueriche (organizavo dr. A. Gerutis,  talkininkaujant Baltiečių Draugijai Vokietijoje), kurios metu Kongresshaus salėse paskaitas skaitė prof. J. Eretas ir rašytojas Edzar Schaperis;   parodos  apėmė taip pat lietuvių V. Kasiulio ir Juzės Katiliūtės - Staniulienės kūrybą; muzikos koncertams vadovavo žinomas lietuvių draugas dr. Hermann Joseph Dahmenas. Nepaminėtos Baltiečių Draugijos suruoštos kultūrinės dienos mieste Celle (netoli  Hannoverio),  kurių metu miesto muziejuje vyko lietuvių grafikų paroda, muzikos koncerte dalyvavo lietuvių   muzikai, o  prieš miesto salę plevėsavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos. Nepaminėtas liko taip pat  PLB  Vokietijos krašto valdybos Mannheime suruoštas stambus Lietuvos nepriklausomybės minėjimas su koncertu, su įspūdingu Vasario  16 gimn. mokinių šokių grupės (vadovaujamos Tamošaitienės) pasirodymu bei pagrindine Federalinės Vokietijos Respublikos parlamento nario Dr. Oraja paskaita. Nepaminėtas liko net lietuvių dalyvavimas Vokietijos katalikų kongrese  (rugsėjo mėn.) Štuttgarte, kuriame lietuviai suruošė stambų   religinės   muzikos koncertą, vadovaujant kompozitoriui D. Lapinskui; be to, buvo suruošta lietuviškojo ir latviškojo religinio meno paroda. Minėtame straipsnyje prie lietuvių kultūros laimėjimų nepriskaityta taip pat Vasario 16 gimnazijos naujojo klasių pastato statyba, šios gimnazijos mokinių itin sėkmingi pasirodymai Heidelberge per tautinių tokių tarptautinį festivalį advento metu ir kitur. Nė žodžio apie "Eltos Draugijos" darbą, leidžiant svarbius biuletenius "Eltos Informacijos", "Elta-Pressedienst", ruošiant medžiagą radijo programoms. Lietuviai Vokietijoje negausūs, bet dirba intensyviai, kovoja pirmose pozicijose, aukoja savo sveikatą. Bet šito darbo lietuviai Amerikoje neįvertina: jiems jų Amerikoje dirbamas darbas atrodo svarbesnis. Juokingai atrodo, kad tame pačiame straipsnyje nusiskundžiama dėl lietuvių veiklos Amerikoje "parapinio" charakterio, siūlant, kad būtinai visi baltiečiai turėtų eiti viešumon ir išvien. Vokietijoje jau nuo 1955 intensyviai veikia Baltiečių Draugija (Baltische Gesellschaft in Deutschland), kuri per 10 metų suruošė ne vieną dešimtį koncertų, parodų, paskaitų, studijų dienų, kasmet kelis kart prisistatydama spaudai ir valdžios organams vis kitame mieste, šiemet lapkričio 12-17 pravedė jubiliejines kultūros dienas Bonnoje, bet Amerikoje jos veikla nutylima, net pvz. Laisvės Komiteto leidinyje "Lietuviai laisvajame pasaulyje".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai