Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Jonas  Noreika — Tavo vardo šaukiuos ........................................................................  49
Vaitiekūnas — Tautinis bendruomenes išsilaikymas  .................................................... 50
Paulius Jurkus — Sukas laužo dūmai (Ištrauka iš "Juodvarnių" poemos)  .................. 58
A. Mažiulis— Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė .............................................................  60
Antanas  Vaičiulaitis — Červenėj sušaudytųjų sielos stovi prieš Viešpati Dievą (eil.)  71
J. Našlaitis — Lietuvos partizanai .................................................................................. 73
Juozas Kruminas — žiemos Iliuzijos (keturi eilėraščiai) ................................................ 76
Juozas Kralikauskas — Motina ir sūnūs .......................................................................  77

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
Coppelius — Veikalas apie legendų Živilę ...................................................................... 85

KNYGOS IR ŽURNALAI
Marija Alseikaitė-Gimbutienė — Naujo veikalo apie aisčius proga ............................. 88

RELIGIJA
A. Mc. — Antikristinis šventųjų pagerbimas .................................................................. 90

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Z. — VLIK'o kritikos klausimu .................................................................................. 91

POLITIKA
A. K. — Persilaužimo metai ............................................................................................. 93
Kronika ............................................................................................................................. 93

ILIUSTRACIJOS
V. Kašubą — Tremties motina — skulptūra      viršelių 1 psl.
Telesforas Valius — "Tavo vardo šaukiuos" papuošimas 49
Paulius  Augius — Sodyba  (medžio raižinys)      53
Algirdas Kurauskas — Ex libris (medžio raižinys)      57
Geležinis kryžius — (Iš P. Galaunės "Lietuvių liaudies meno") 60 Klaipėdos krašto lietuvių antkapiniai paminklai (iš P. Galaunės
"Lietuvių liaudies meno")      62
Pakabinamos koplytėlės (iš P. Galaunės"Lletuvlų liaudies meno") 65 V.  Augustinas — Kryžius Karo Muziejaus  sodelyje   (foto
nuotrauka)        67
M. K. Čiurlionis — Kapinės Žemaitijoje         69
Zofija  Pacevičienė — Puota                  74
V. Vizgirda — Autoportretas     81
Telesforas Valius — Viršelių ir skyrių vinjetės.

SUSIPAŽINIMUI AIDŲ NUMERIS SIUNČIAMAS VELTUI. SKAITYTOJUS PRAŠOME ATSIŲSTI ADRESUS TŲ ASMENŲ, KURIE   AIDŲ   DAR NESKAITO.

FEBRUARY,  1951
AIDAI - ECHOES cultural magazine published  monthly, except July and August, by the
Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly In U.S.A.; single copy 50c.; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign, $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai