Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
K. V. Banaitis: LIAUDIES DAINOS III. Išleido Dr. S. Biežis. 1950. 17 p.

Kolumbijos Lietuvis. Nr. 1, 1950.

Česlovas Sasnauskas: LIETUVIŠKA MUZIKA. Redagavo J. Žilevičius. Išleido kun. L. Voisiekauskas. 1950. 133 p. Kaina $3.50.

A. Tyruolis: KELIONĖ. Eilėraščiai. Chicago, 1950. 126 p.

Henrikas Radauskas: STRĖLĖ DANGUJE. Eilėraščiai. Išleido Vytautas Saulius, Chicago, 1950. 110 p

Claudius K. Cirtautas: PORTRAET DES HEIMATLOSEN. Veste Verlag, Coburg. 134 p.

SALEZIEČIŲ BALSAS. 1950 m. Nr. 1. Red. kun. dr. J. Zeliauskas, S. D. B.   Torino. 96  p.

Kazys Viktoras Banaitis: LIATT-DIES DAINOS IV. Išleido kun. P. M. Juras 1951. 19 p.

SKAUTU AIDAS. 1951 m. Nr. 1. Red. St. Kairvs. Toronto. 20 p.

Petras Pilka: ŽVAIGŽDŽIŲ IEŠKOJIMAS. Lyrika, 100 p.

Simas Sužiedėlis: JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA. Brockton, 1950 m. 303 p.

ATITAISYMAS
Pirmame š. m. numeryje įsibrovė korektūros klaidos: 7 puslapyje, 1 skiltyje, 20 eilutėje sakinys turi skambėti: Gi pats gyvenimas negali (išspausdinta: negalima) nušviesti, kas gera ir kas bloga. 11 pusi., 2 skiltyje, 32 eilutėje reikia skaityti s o-cialinės, o ne socialistinės pagalbos fenomenas.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai