Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDAI" SKIRIA LITERATŪROS PREMIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas TT. Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500.00 premiją už premijos komisijos geriausiu pripažintą grožines literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiamos jos taisykles pirmiesiems metams:
1.    1951 metais pirmą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1950—1951 m. pasirodžiusius viešumon grožines literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėi dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius komisijai.

4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32—48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.
5.    Paskutine data kūriniams {teikti 1951 metų gruodžio 1 d. Siųsti šiuo adresu: Ant Vaičiulaitis, 2087 N. Main Ave., Scranton 8, Pa.
6.    Premijuotą kūrinj, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".
7.    Premijos sprendėjų komisiją sudaro: Bern. Brazdžionis, J. Girnius, V. Maciūnas, Pr. Naujokaitis, A. Nyka-
Niliūnas, Ant. Vaičiulaitis ir leidėjų atstovas T. Dr. L. Andriekus, O.F.M.


PLATINTOJAMS IR SKAITYTOJAMS KANADOJE
Amerikos pašto tarifas žurnalams nėra taikomas Kanadai. Aidų siuntinėjimas i Kanadą yra brangesnis, negu JAV. Be to, žemesnis yra Ir Kanados dolerio kursas. Dėl šių priežasčių ir Aidų prenumerata Kanadai yra brangesnė, negu JAV, būtent,— $5.50 (amerikoniški) ir atskiras numeris — 55c. (amerikoniški).
Menine Priežiūra — Telesforas Valius Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos Adresas: Ant. Vaičiulaitis,
2087 N. Main Ave., Scranton 8, Pa. Administracijos Adresas:
AIDAI, Kennebunk Port, Maine
ADMINISTRACIJA

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai