Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Henrikas Radauskas: EILĖRAŠČIAI. Čikaga, 1965. Išleido V. Saulius. 237 psl., kietais viršeliais, kaina 5 dol. Platina "Draugas". Leidinys apima 3 ankstyvesnius ir naują poezijos rinkinį "Žaibai ir vejai".

V. Daugirdaite - Sruogiene: LIETUVOS ISTORIJA. Šeštoji perredaguota ir papildyta laida. Čikaga, 1965. Išleido Terra. 416 psl., kietais viršeliais, kaina 6 dol.

Aloyzas Baronas: FOOTBRIDGES AND ABYSSES. Išvertė J. Žemkalnis, įvadą parašė Charles Angoff. New York, 1965. Išleido Manyland Books, 229 psl., kietais viršeliais, kaina 5 dol.

V. Stanley Vardys: SOVIET NATIONALITY POLICY SINCE THE XXII PARTY CONGRESS. Atspaudas iš "The Russian Review", vol. 24, No. 4, October 1965, p. 323-340. Tai praplėsta paskaita, kurią autorius skaitė American Association for the Advancement of Slavic Studies suvažiavime Kansas univ. 1965. IV.9-10.

Antanas Vaičiulaitis: NOON AT A COUNTRY INN. Išvertė Alb. Baranauskas, D. ir R. Sealey ir N. Zobarskaitė, įvadą parašė Clark Mills. New York, 1965. Išleido Manyland Books, 142 psl., kietais viršeliais, kaina $3.95.

VARPAS, neperiodinis leidinys, 1965 (nr. 6), psl. 168, kaina 2 dol. Leidžia Varpininkų Filisterių Sąjunga, red. Ant. Kučys. Turinyje J. Pajaujo str. apie M. Sleževičių, J. Audėno, H. Blazo, J. Gimbuto, J. Pajaujo ir J. Puzino — apie S. Kairį, A. T. Antanaičio — apie A. Mackų; red. A. Kučio vedamasis (pasisakoma prieš "veidu į Lietuvą" šūkio iškreipimą), V. Sruogienė rašo apie rusinimą, V. čižiūnas — varpininkų tautinę ideologiją, J. Audėnas — kolchozus, M. Mackevičius — A. Merkelio knygą apie A. Smetoną; be to. kiti str.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai