Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Mirtys. — Sausio 2 Kaune mirė prof. Vladas Lašas. Buvo gimęs 1892 sausio 3 Paupės viensėdy, Rokiškio vis. ir aps. Nuo Vytauto D. univ. Kaune įsteigimo (1922) įsijungė į akademinį darbą ir buvo ilgametis medicinos fakulteto dekanas (1924 - 1940). Vadovavo fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedrai. Paskelbė savo srities vadovėlių ir mokslinių studijų: Vitaminai (1939 ir 1946), Lietuvos gyventojų mitimas (1942), Mitybos mokslo pagrindai (1945), Raumenų ir nervų sistemos fiziologija (1950), Analizatorių fiziologija (1954), Virškinimo ir mityboj fiziologija (1956) ir kt. (dalis veikalų parengti su savo bendradarbiais). Visuomeniškai   reiškėsi   valstiečiuose ir buvo Steigiamojo seimo atstovas.

—    Sausio 9 Brazilijoj, Sao Paulo mirė Lietuvos konsulas Aleksandras Polišaitis, gimęs 1892 spalio 29 Panevėžio aps., nuo 1922 m. tarnavęs Lietuvos užsienio reikalų ministerijoj ir nuo 1938 buvęs Lietuvos konsulas Brazilijoje.

—    Marijampolėje mirė ir sausio 17 buvo palaidotas kan. Vincentas Vizgirda. Buvo gimęs 1874, kunigu įšventintas 1900, turėjo kanonų teisės ir filosofijos doktoratus. 1904 - 12 buvo atvykęs į JAV, kur klebonavo Wilkes Barre, Pa, lietuvių parapijoj ir buvo čia įsteigto "Draugo' pirmasis leidėjas - administratorius. Grįžęs Lietuvon. 1916 suorganizavo Paluobių parapiją ir pastatė jai medinę bažnyčią. 1917 išgavo leidimą Marijampolės "žiburio" gimnazijai (1919 suvalstybinta ir pavadinta Rygiškių Jono vardu), taip pat suorganizavo šakių "žiburio" gimnaziją. 1918-23 buvo Seinų kunigų seminarijos rektorius (Zypliuose, paskui Gižuose). 1926 paskirtas Naumiesčio klebonu ir dekanu. Turėjo pareigų ir kurijoje. Po vysk. A. Karoso mirties 1947 ėjo Vilkaviškio vyskupijos valdymo pareigas. 1949-54 kalintas Sibire.

Sukaktys. — 75 amžiaus metų sukaktį sausio 6 minėjo dr. Julius J. Bielskis, I pasaulinio karo metu ir po jo reiškęsis plačia visuomenine veikla, rūpinantis Lietuvos nepriklausomybės atstatymu ir jai pagalba. Nuo 1939 jis yra Lietuvos garbės konsulas Los Angeles. Sausio 5 jis buvo pakeltas generaliniu garbės konsulu.

—    60 amžiaus metų sausio 1 sulaukė rašytojas Liudas Dovydėnas. Debiutavo apysakų rinkiniais Cenzūros leista (1931) ir Buvo žmogus be kojų (1932). 1934 išėjo jo dviejų tomų romanas iš kaimo mokytojos gyvenimo Ieškau gyvenimo draugo. 1936 pasirodė jo reikšmingiausias kūrinys — romanas Broliai Domeikos, laimėjęs valstybinę premiją, šis romanas, atskleidžiąs kaimo žmogaus buitį ir sielą bylinėjimosi aistroj, buvo ir čia perspausdintas. Be to, jis pasireiškė ir kaip vaikų rašytojas. Paskutinis kūrinys — Naktys Ka-rališkėse (1954).

—    Sausio 27 sulaukė 50 amžiaus metų kun. Vladas Kazimieras Jaske-vičius (Jaskiewicz), S. J. Gimęs Bostone ir čia baigęs mokslus, į kunigus buvo įšventintas 1945. Pennsyl-vanijos univ. Filadelfijoje įsigijo filosofijos doktoratą už disertaciją apie lietuvių mitologiją pagal Lasickio žemaičių dievus (išsp. Studi Baltiei, IX, 1952). Nuo 1952 profesoriauja Fordhamo universitete. Jo nuopelnu eilę vasarų šiame universitete vyko lituanistiniai kursai, o 1964 buvo gautos universiteto patalpos L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimui.

Rašytojuose. — "Draugo" romano konkursinę penkioliktąją premiją laimėjo Jurgis Gliaudą už romaną "Delfino ženkle". Tai ketvirtoji autoriaus laimėta "Draugo" premija. 100 dolerių premijai šį kartą skyrė dr. Petras ir Stefa Kisieliai. Jury komisiją sudarė pirm. N. Jankutė-Užbalienė, N. Martinaitytė, P. Gaučys, Pr. Razminas ir D. Velička.

—Sausio 9 Čikagos LB apygardos valdyba surengė humoro vakarą, kuriame dalyvavo   A.   Baronas, D.Brazytė, VI. Būtėnas, N. Jankutė, J. Minelga, V. Namikas, G. Vedcgys, A. Valentinas ir R. Vėžys; vadovavo V. Vijeikis. Vakaro metu įteikta S. Kašelionio skirta 113 dol. premija "Draugo" satyros skyriaus "Spyglių - Dyglių" bendradarbiams: I premija — A. Baronui. II — J. Minelgai, III — A. Valentinui ir K. Gaidžiūnui.

Dailininkuose. — Sausio 8-16 Čikagoje Čiurlionio galerijoje vyko teisininko ir muziko Antano Nako pirmoji dailės paroda, kurioj buvo išstatyta tapybos darbai. Atidaryme ilgesnį žodį tarė Pr. Markaitis. S. J. Daugelio kūriniu pavadinimai liudijo intenciją sieti dailę su muzika.

—    Sausio 16 — vasario 12 Cleve-lande Gallery International surengė Viktoro Petravičiaus grafikos darbų parodą. Buvo išstatyti 45 grafikos darbai (spalvoti ir juodi-balti).

—    Sausio 29 - vasario 13 Čikagoj Čiurlionio galerijoj vyko Jono Rimšos tapybos darbų paroda. Anksčiau ji buvo vykusi V. Gedgaudo Gallery International Clevelande.
—    Čikagoj grupinėj parodoj Hyde Park Art Center iš lietuvių dalyvavo V. O. Virkau ir J. Monkutė - Marks.

—    Al. Vitkauskaitė -  Merker su savo 6 aliejinės tapybos darbais dalyvavo Modern Arts Guild parodoje Jersey City, N. J., I 15 - II.5.

Muzikuose. — Sausio 15-16 Čikagos Marijos aukštesniosios mokyklos salėj Dainavos ansamblis minėjo 20 metų veiklos metų sukaktį, pastatydamas G. Veličkos muzikinę pjesę "Nemunas žydi" su simfoniniu orkestru; dirigavo P. Armonas, muzikinis apipavidalinimas J. Zdaniaus, pastatymas K. Veselkos, scenovaizdis J. Daugvilos, choreografija J. Puodžiūno, tautiniai šokiai N. Pupienės.

—    Tėviškės žiburiu spaudos baliuje Toronte programą išpildė dainininkai A. Paškevičienė ir V. Verikaitis.

—    New Yorke sausio 29 Balfo surengtame koncerte programą atliko solistė P. Bičkienė, rašytojas Ant. Gustaitis ir akordeonistas Ch. Daubaras.

—    Čikagoje Jaunimo Centre sausio 30 įvyko koncertas, skirtas padėti šiam centrui įsigyti naują koncertinį fortepijoną. Koncertui talkino pianistas A. Kuprevičius, smuikininkė EI. Kuprevičiūtė ir dainininkai D. Stankaitytė ir St. Baras. Akompanavo Al. Kučiūnas. VI. Ja-kubėno sukurtus "Mano deimantus" pirmą kartą padainavo St. Baras.

—    Dainininkė Janina Liustikaitė, gyvenanti Kanadoj, praeitais metais koncertavo Anglijoj ir Vokietijoj.

Teatraluose. — Los Angeles dramos sambūris sausio 23 pirmą kartą iš rankraščio suvaidino A. Rūtos triveiksmę dramą "Ant liūnų krašto". Režisavo D. Mackialienė.

Jaunime. Sausio 3-8 Sydney vyko Australijos lietuvių jaunimo kongresas. Jam pirmininkavo R. Cibas, Centrinio Jaunimo Komiteto pirmininkas. Su vyresniąja karta jaunimas aiškinosi savo tautinius rūpesčius ir svarstė klausimus, kaip sėkmingiausiai įsijungti į lietuviškąją bendruomenę.

—    Sausio 15-16 Toronte vyko Kanados lietuvių studentų suvažiavimas. Iš Toronto dalyvavo 43 studentai, Hamiltono — 10, Montrealio — 6, Ottawos — 5 ir Londono — 4. Be to, dalis turėjo įgaliojimus ir tų, kurie patys negalėjo atvykti. Sutarta įsteigti Kanados lietuvių studentų sąjungą (buvo prieš 10 metų sukurta, bet vėliau sunyko). Laikinę valdybą nutarta sudaryti Montrealyje, pridėjus tris atstovus iš kitų vietovių.

—    Ateities žurnalas Jaunimo metams paminėti paskelbė poezijos ir prozos konkursą jauniesiems autoriams (dvi grupės: iki 18 metų ir 18-30 metų amžiaus). Numatytos 4 premijos (dvi po 200 dol. ir dvi po 100 dol.). Bus vertinami visi "Ateičiai" nuo 1966.1.1 ligi 1966.XI.31 prisiųsti rankraščiai.

Iš visur. — Prel. P. Juras, Lawrence lietuvių parapijos klebonas, pop. Povilo VI pakeltas į apaštališkuo sius protonotarus (tam tikromis progomis turi teisę vartoti mitrą ir lazdą). Be plačios visuomeninės veiklos, prel. P. Juras turi didelių nuopelnų ir kultūriniam gyvenimui: įkūrė Alkos muziejų ir jam pastatydino pastatą Putname, išleido daug A. Maceinos ir kitų knygų.

—    Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas vyko Adelaidėje gruodžio 29-31. Pagrindines paskaitas skaitė kun. Pr. Dauknys, M.I.C., ir Pr. Pusdešris. Adelaidės moksleiviai ateitininkai pravedė jaunųjų talentų vakarą. Be to, įvyko literatūros ir dainų vakaras.

—    Alto pirm. A. J. Rudis, E. Bartkus ir garbės pirm. L. šimutis sausio 10-12 Vašingtone lankėsi Valstybės Departamente, kur buvo priimti Baltijos valstybių skyriaus viršininko ir Rytų Europos skyriaus direktoriaus. Be to, aplankė Atstovų Rūmų pirm. John McCormack, senatorius Douglas ir Dodd, Lietuvos atstovą J. Kajecką.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai