Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. II dalis. Redagavo Bern. Brazdžionis ir Ben. Babrauskas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje 1965. Aplanką piešė P. Jurkus. 704 psl., kietais viršeliais, kaina 10 dol.

VYTAUTAS ENDZIULAITIS, VEIKĖJAS, KOVOTOJAS, POLITIKAS. Redagavo P. Maldeikis. Išleido M. Gylienė, S. Treigienė ir J. Maldeikienė Čikagoje 1985. 106 psl., kietais viršeliais, kaina nepažymėta. Tai straipsnių ir atsiminimų rinkinys apie V. Endziulaitį, jauną mirusi ateitininkų veikėją ir krikščionių demokratų politiką. Tarp bendradarbių yra M. Krupavičius, Pr. Dovydaitis, L. Bistras, D. Jasaitis, K. Ališauskas, J. Matulionis, M. Galdikienė, B. Žukauskas ir kt.

Vladas Šlaitas: ŠIRDIES PAGUODAI. Eilėraščiai. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos leidinys Londone 1965. 43 psl, kaina 1 dol.

Birutė Pūkelevičiūtė: AUKSO ŽĄSIS. Pasakiška trijų veiksmų komedija, 1962 m. laimėjusi PLB Jaunimo dramos konkurso pirmąją premija. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys Čikagoje, 1965. Viršelis K. Veselkos. Knyga iliustruota to paties vardo filmo nuotraukomis. 160 psl,, kaina 2 dol.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS I. L. K. M. Akademijos leidinys nr. 9, Romoje 1965. Redagavo A. Liuima, S. J. Didelio formato 363 psl., kaina 6 dol. Straipsnių autoriai: A. Liuima, J. Navickas, Z. Ivinskis, J. Vaišnora, V. Gidžiūnas, A. S. Bačkis. M. Krupavičius, J. Pikūnas ir A. Ru-žancovas - Ružaniec, be to eilė nekrologų (273 - 328) ir akademijos veiklos apžvalga.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai