Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Albinas Baranauskas (g. 1924), rašytojas. Vilkaviškio gimn. baigė 1944, JAV baigė literatūros studijas. Išleido novelių knygas "Sniego platumos" (1956 Aidų premija) ir "Kalvos ir lankos" (1959), pernai laimėjo "Draugo" konkursą romanu "Karklupėnai". Anksčiau atsidėjęs beletristikai, pastaruoju laiku imasi ir poezijos.

Pranas Gaida-Gaidamavičius, (g. 1914), kunigas, teologas ir filosofas. Teologijos doktoratą įsigijo Preiburg i. Br. univ. Nuo 1954 yra Kanados savaitraščio "Tėviškės žiburių'' red. Išleido veikalus: Išblokštasis žmogus (1951), Milžinas, didvyris, šventasis (1955), Didysis nerimas (1961).

Viktoras Gidžiūnas (g. 1912) kunigas pranciškonas, istorijos daktaras. Lotyniškai paskelbė iš Lietuvos pranciškonų istorijos dvi studijas: De fratribus minoribus in Lituania (1950) ir De missionibus fratrum minorum in Lithuania (1950). Istoriniais straipsniais bendradarbiauja LE, Aiduose, Karyje ir kt.

Antanas  Montvydas,   ekonomistas. Dailę studijavo pas estų dailininką ir pedagogą Hans Laikmaa (Laipman) Taline. Vokietijoj turėjo progos dail. Pr. Domšaičio draugystėj ir priežiūroj tapyti.

Stasys Santvaras (g. 1902), poetas ir dramaturgas. Lietuvoj buvo Valstybinės operos solistas, vėliau — operos teatro dramaturgas. Vokietijoj atkurtos Lietuvių Rašytojų D-jos pirmasis ir ilgalaikis pirm. (1946-50). 6 poezijos rinkinių ir eilės dramų autorius. Pernai baigė perdirbti libretą operai "Danai", kurią sukomponavo J. Gaidelis. Rengia naują poezijos rinkinį.

Mykolas Vaitkus (g. 1883), kanauninkas, poetas ir rašytojas. Nors ir būdamas amžiumi vyriausias tarp rašytojų, intensyviai atsideda kūrybiniam darbui. Pernai išėjo jo poezijos rinkinys "Sidabro šerkšnas" ir penktasis atsiminimų tomas "šiaurės žvaigždė". Redakcijos paprašytas, sutiko savo atsiminimus apie S. Nėrį parengti anksčiau, negu būtų jiems atėjusi eilė.

Kiti bendradarbiai anksčiau duoti.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai