Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Casimiro Verax: DIEZ ANOS DE M ARTI RIO. Buenos Aires, 1950. 74 p. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. G.   
Nenuilstamai keldamas balsą dėl mūsų tautą slegiančios neteisybės, K. Čibiras-Casimiro Verax yra davęs ispanų kalba eilę knygų Argentinoje.

Dabartinėje knygoje autorius primena dešimt okupacijos ir kančios metų (1940—1950), kuriuos kenčia mūsų tauta. Reikšminga pirmam puslapy įdėta knygos vedamoji mintis, būtent "kankinių atsiminimas įpareigoja kovoti, kad gyvieji būtų išgelbėti."

Knygos pradžioje eina keturi dokumentinio pobūdžio puslapiai fotografijų, — "sovietinė mirtis Lietuvoje". Jie parodo įvairias sovietinio teroro nukankintas aukas.

Knygos turinyje įrodomas sovietų niekšingumas, kurs, nesiskaitydamas su jokiomis pasirašytomis sutartimis, siekia totalinio imperializmo. Bet ypač čia kalbama apie mūsų tautos kančias, jos sistemingą naikinimą ir to naikinimo būdus, ir keliamas balsas prieš šį genocidą. Nuo sovietų veido nuplėšiama kaukė ne kokiais protiniais išvedžiojimais, bet gausiais, pačių aukštų sovietinių pareigūnų ir žymių atsimetėlių iš jų tarpo pasisakymais, kuriais pagrindžiama knyga. Knygos turinys išmargintas sukrečiančiais faktais iš mūsų tautos gyvenimo. Ji parašyta taip įtikinamai, kad virsta galingu S. O. S., nukreiptu į laisvąjį pasaulį.

Kiek žinau, veikalas buvo parašytas žymiai didesnis, bet dėl lėšų trūkumo jis turėjo būti sutrumpintas.
Ši knyga yra rimtas įnašas kultūringam Vakarų pasauliui, kovojančiam su barbarybe. Jos vertingumas dar padidėja, kai prisimename, kad ji parašyta ispanų kalba, kuria didelė žmonijos dalis kalba.     A. G.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai