Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JONAS RIMŠA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Kėkštas   

Tokia jau keista dalykų eiga ir logika. Gimsta ir auga mūsų tarpe žmogus — nemažo kalibro asmenybės užuomazga — o mes užsispyrę darome viską, kad jį sužlugdytume. Nesuprantame jo, trukdome jam, pūdome rūsiuose. Bet jis, nežiūrint visko, lieka savimi, aplinkinio vargo, paniekos ir cinizmo jūroje kul-tyvuoja nuostabią savo meno augmeniją, kol nepalanki aplinka ir sąlygos jį priverčia pasitraukti iš savųjų tarpo. Nepasidavęs sužlugdymams, jis prasiveržia į gyvenimą ir žydi tarp svetimųjų, čia gerai suprastas ir įvertintas, menininkas aukštai iškyla ir šviesiai sužiba universalinio meno danguje.

Tuomet ir mes (po daugelio metų) apie tai sužinoję, pasijuntame "atradę Ameriką". Ir didžiuojamės "lietuviu, kurs savo kūryba garsina mūsų tautos genijų plačiame pasaulyje. "Ieškome su juo ryšių, demonstruojame susidomėjimą jo kūryba, rašome ir multiplikuojame interview, nevengdami komplimentų ir ciniškų užuominų apie tai, kad "vargai gimdo galiūnus".

Jonas Rimša šiandien, šalia Guzan de Rojas, yra laikomas pačiu stipriuoju bolivų dailininku ir vienu iš geriausiųjų visoje Iberoamerikoje. Vargo, asketiško išsižadėjimo, ilgų studijų ir ieškojimų keliu eidamas, jis rado stebuklingą spalvų ir šviesos karaliją P. Amerikos kontinento širdyje. Jo nepaprastai jautrus ir gilus europietiškas žvilgsnis pamatė Bolivijos kalnuose ir tropikų slėniuose bei vietinio žmogaus gyvenime ir būde tokius bruožus, kurių iki šiol nesugebėjo įžvelgti ir perkelti į drobę patys autentiškiausi šio kontineto dailininkai. Todėl Joną Rimšą bolivų tauta ir visa Ispanoamerika šiandien taip myli ir gerbia.

Rimšos kūrinių didelė vertė yra matoma tarp kita ko tame, kad jis nesivaiko efemeriško "madnumo". Tai, ką mato ir jaučia, Rimša pergyvena nuoširdžiai ir tiesiai. Akmenį, medį, moterį, gėlę — viską gaubia jam nuostabių spalvų ir šviesos dėmės. Nuoširdumas ir pasija suteikia jo kūrybai autentiško ištikimumo žymių.

Kritikai Jono Rimšos kūryboje pastebi kartais prancūzų impresionistų įtaką, ypač džiunglių peizažuose. Egzotinę moterį (cambrą) Rimša dažnai matąs ir pergyvenąs visai taip, kaip Gauguin Tahiti moterį. Nesvetimas jam ir čiurlioniškas spalvų ritmas ir muzika. Tačiau visa tai netemdo jo asmenybės ir originalumo. Mūsų įsitikinimu, tai bus tasai kryžiavimasis kelių, kuriais, savo ieškojimuose klaidžiodami, menininkai dažnai prieina panašių išvadų ir rezultatų.

Platesnį rašinį apie J. Rimšą, jo darbus ir įtaką jaunajai Ispanoame-rikos dailininkų kartai atidedant netolimai ateičiai, paminėsime čia tik tai, kad šiuo metu jis yra pradėjęs platų parodinį tournee po visą Ibero-ameriką (Argentina, Urugvajus, Brazilija). Po paskutiniosios parodos La Paz (Bolivijos sostinėje) praėjusiųjų metų pabaigoje apdovanotas "El Condor de los Andes" ordinu. J. Rimša Ispanų Kultūros Instituto yra siunčiamas į Europą, kur jis savo kūriniais atstovauja Ispa-noamerikos naująjį meną Madrido Meno Festivalyje š. m. balandžio mėn.
J. Kėkštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai