Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RAFAELIO "ALBA MADONA" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. D.   
Kovo mėn. pradžioje sovietai paskelbė, kad Rafaelio Alba Madona kabo Hermitage muziejuje Leningrade. Tas sukėlė nemažą susidomėjimą, nes ta pati madona, kadaise pirkta iš sovietų kaip originalas, dabar yra Nationalinėje Meno Galerijoje Washingtone. Buvo apklausinėti specialistai ir meno žinovai. Johan Walker, Nationalinės Galerijos kuratorius, tvirtino, kad originalas esąs Washingtone. Dr. Richard Offner, meno istorijos profesorius New Yorko universitete, italų tapybos autoritetas, tą patį paliudijo.

1931-32 metais Amerikos turtuolis Mellon pirko iš sovietų vyriausybės senųjų miestrų 33 darbus ir sumokėjo 19 milijonų dolerių, šie darbai kadaise sudarė Katerinos Didžiosios privačią kolekciją. Rafaelio Alba Madona buvo pats brangiausias paveikslas, už jį Mellon sumokėjo 1,166,400 dol.

Tuo metu siautusi ekonominė krizė sovietuose, propagandos ir špionažo tikslai vertė apvalyti brangią meno galeriją. Paveikslai buvo parduodami slaptai, nuo saviškių dengiant. Tačiau spauda suuodė, koks varomas biznis. 1930-32 m. iš Berlyno, Paryžiaus ir Londono sklido sensacingiausios žinios apie slaptą paveikslų dingimą. Sovietų valdžia rado net reikalą tai dementuoti. Sąryšy su Van Eycko "Apreiškimo" pardavimu, sovietų kalbėtojas Pary-žijue spaudos atstovams pareiškė: "Šitoks pardavimas paveikslų, kuriais sovietai didžiuojasi, būtų didžiausias moralinis nusikaltimas arba rodytų, kad Sovietų Sąjunga yra patekusi į finansinius sunkumus, kurių ji niekada nepažįsta."

Nuslėpti nuo saviškių, sovietų vyriausybė dabar kopiją skelbia kaip originalą, nes turtuolis Mellon, leisdamas milijonus, turėjo gerus ekspertus. Vėliau Mellon visą savo rinkinį padovanojo Nationalinei Meno Galerijai Washingtone.

ši Rafaelio madona buvo nupiešta 1510 metais ir kabėjo viename Neapolio vienuolyno altoriuje. Įsigalėjus ispanams, ji pateko pas kunigaikštį Albą Ispanijoje. Nuo jo vardo ji ir pavadinta "Alba Madona". Vėliau atsidūrė karaliaus paveikslų rinkinyje. 1653 m., nužudžius Karolį, kartu su visa kolekcija buvo parduota vienam Londono bankininkui — Jabach už 150 svarų. 1772 m., kai buvo perėjusi per dvi kolekcijas, ji buvo parduota Katerinai Didžiajai kartu su kitais 400 senųjų paveikslų, už kurių kiekvieną ji sumokėjo 1000 svarų sidabro. Hermitage galerijoje ji ir kabėjo, kol sovietai meno vertybes iškeitė į dolerius.       A. D.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai