Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Kučas: KUNIGAS ANTANAS STANIUKYNAS (100 metų sukakčiai nuo jo gimimo paminėti). Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys nr. 8. Roma, 1965. 208 psl., kaina 4 dol.

Domas Velička: LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI MOKYKLAI IR NAMAMS. I sąsiuvinis. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoj 1966. 59 mimeografiniai psl., kaina 2 dol.

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI — LITHUANIAN FRANCISCAN FATHERS. 16 iliustruotų puslapių leidinys, kviečiąs jaunimą stoti j Pranciškonų Šv. Kazimiero kustodiją.

GYVATARAS 50-65. Gausiai iliustruotas 20 puslapių leidinys, skirtas paminėti Hamiltono tautinių šokių grupes 15 metų sukakčiai. Tos grupės ilgametė vadovė yra G. Dum-čiūtė - Breichmanienė. Leidinio redakcija: dr. V. Kvedaras ir kt.

KNYGŲ LENTYNA, 1965 nr. 3 (104). šiuo numeriu paminima ir Lietuvių Bibliografinės Tarnybos, kuriai vadovauja A. Ružaniec-Ružanco-vas, 20 metų sukaktis.

SĄJUNGA — ALIANCE, 1965 spalio mėn., nr. 1, 4 psl. Brazilijoje, Sao Paulo, Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pradėtas leisti mėnesinis informacinis biuletenis.

Vytautas Vaitiekūnas: A SURVEY OF DEVELOPMENTS IN CAPTIVE LITHUANIA IN 1963-1964. Laisvosios Lietuvos Komiteto mimeografinis 141 psl. leidinys, dokumentiškai apžvelgia pavergtosios Lietuvos 1963-64 metų politinę ir ekonominę padėtį, socialines problemas, mokyklas, kultūrinį gyvenimą, religiją ir Bažnyčią. Vertinga medžiaga, sistemingai sunaudojusi komunistinės spaudos šaltinius.

THE MARIAN, January, 1966 vol. 20, no. 179. Tėvų Marijonų leidžiamas mėnesinis iliustruotas žurnalas, kurį faktiškai redaguoja kun. dr. J. Prunskis. žurnalas eina jau 20-tuosius metus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai