Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas B. Laučka (g. 1910) teisės mokslus baigė Lietuvoj, JAV Georgetown univ. įsigijo politinių mokslų magistro laipsnį. Yra veikęs ir pirmininkavęs daugely organizacijų (ateitininkuose, vyčiuose, Katalikų Studentų ir Profesionalų S-goj, Alte, F.alfe ir kt) ir redagavęs "Darbininką", "Ameriką" ir "Studentų žodį", dabar — JAV valdžios tarnautojas.

Česlovas Valdemaras Obcarskas (g. 1929) gimnaziją lankė Vokietijoj (Spackenberge) ir baigė Anglijoj. Kurį laiką Anglijoj studijavo anglų k. ir literatūrą. 1965 persikėlė Kanadon. Periodikoj spausdina eilėraščius nuo 1950 m.

Bronius Povilaitis (g. 1907) agronomijos daktaras. Baigęs žemės Ūkio Akademiją (1930), liko joj asistentauti ir vėliau docentauti. Vokietijoj profesoriavo Pabaltijo univ. Pinneberge. Atvykęs Kanadon, asistentavo MacGill universiteto Macdonald kolegijoj ir tame pačiame univ. įsigijo daktaro laipsnį (1954), nuo 1957 m. dirba tabako tyrimo ir selekcijos stotyje Delhi. Lietuvių Enciklopedijos žemės ūkio skyriaus redaktorius.

Paulius Rabikauskas, S. J. (g. 1920), istorikas. 1938 m. įstojo į jėzuitus ir mokėsi jų kolegijose. 1948 m. įšventintas kunigu; istoriją studijavo Romos Grigaliaus univ., Mūncheno univ. ir Paryžiaus Ecole Na-tionale des Chartes. 1955 m. Grigaliaus univ. įsigijo doktoratą ir profesoriauja tame pat univ. dėstydamas paleografiją ir popiežių diplomatiką. Bendradarbiauja įvairių kalbų moksliniuose žurnaluose.

Juozas Tininis (g. 1911), klasikinis filologas. Baigęs Vytauto D. univ. Kaune, vėliau yra studijavęs Nancy, Mūncheno, Tubingeno ir Vienos univ. Nuo pernai yra lietuvių kalbos lektorius Los Angeles univ. UCLA. Yra išleidęs savo novelių rinkinį "Sužadėtinė" (1957), taip pat reiškėsi kaip vertėjas.

Kiti bendradarbiai anksčiau duoti.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai