Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
 — PLB valdyba kovo 4 posėdyje konstatavo, kad Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso parengiamieji darbai intensyviai vykdomi pozityvia linkme, ir paneigė visus gandus, kurie skleidžiami norint pakenkti Jaunimo metų ir kongreso pasisekimui. Savo ruožtu PLJK komitetas vienbalsiai pareiškė pasitikėjimą savo pirm. Alg. Zaparackui.

Spaudoje pasirodė žinutė, jog nutarta šiame kongrese vykdyti ir Miss Lithuania rinkimus. Laukiama šiais rinkimais sudominti vietos spaudą ir televiziją. Mums atrodo, kad tai bus greičiau tik neskoningas nusipiginimas. Reikėtų šį nutarimą rimčiau persvarstyti.

—    JAV LB centro valdyba nutarė išleisti jaunimo literatūros alma, kuriame dalyvautų 16-30 metų amžiaus grožinės literatūros kūrėjai ir publicistai. Turime abejonių ir dėl šio užsimojimo: 1. suplakimas vienon knygon grožinės literatūros kūrimų (kiek jų bus) su publicistiniais straipsniais iš anksto žada tik mišrainę; 2. Lietuvių studentų sąjunga ruošia savo metraštį, ir jo šiam reikalui pakanka.

— Atlanto rajono lietuviai skautai Connecticut valstybėj prie Lisbon miestelio (135 mylios nuo New Yorko ir 85 mylios nuo Bostono) įsigijo stovyklavietę — per 90 akrų miško plotą su mažyčiu ežeriuku (pusantro akro). Vasario 12 pasirašyti nuosavybės dokumentai. Pirkinio kaina 15,500 dol.

—    Laiškų Lietuviams straipsnių konkurse suaugusių grupėj pirmą premiją laimėjo sesuo M. Jurgita Saulaitytė (iš Putnamo), jaunimo grupėj premijas laimėjo Rūta Rastonytė (iš Putnamo), Aušra Gylytė (iš Čikagos) ir Mečys Landis (iš Vasario 16 gimnazijos).

—    Fordhamo universitete ir šiemet skelbiama šešių savaičių lituanistinė programa, kuriai vadovaus VI. Jaskevičius, S.J., A. Vasys ir A. šlepetytė-Jannace. Informacijos reikalu kreiptis šiuo adresu: Fordham University, Box AA, Bronx, N. Y. 10458. Jau keleri metai šie lituanistiniai kursai buvo bergždžiai skelbiami, nes nesusidarydavo klausytojų. Linkėtina, kad bent šiais Jaunimo metais to vėl neatsitiktų.

—    Bowdoin kolegijoj, Brunswick, Maine, įsteigtas stipendijų fondas lietuvių kilmės studentams. Jį įsteigė kapitonas Dr. John M. Bachulus, baigęs šią kolegiją 1922 ir per 30 metų tarnavęs laivyno aviacijos gydytoju, savo motinos ir brolio atminimui (Antanina Kunigonis-Marcinkevičius Bachulus Fund). Informuo-tis šiuo adresu: Director of Admissions, Bodwoin College, Brunswick, Me. 04011. Tai bene pirmasis pastovus stipendijų fondas JAV aukštosiose mokyklose, skirtas lietuviams.

—    Lietuvių prekybos rūmai Čikagoje šiemet pažadėjo lietuviams studentams skirti 4 stipendijas po 500 dol. 1000 dol. tam reikalui paskyrė bankininkas Justinas Mackevičius, kitą 1000 dol. skiria patys Lietuvių prekybos rūmai. Iniciatyva labai sveikintina, tik klausimas, ar gali būti iš tikro pagelbima su tokiomis mažomis stipendijomis. Ar negeriau skirti 2 stipendijas po 1000 dol., negu keturias po 500 dol. ? Taip pat būtų svarbu atsižvelgti, kad tos stipendijos būtų nukreipiamos tiems studentams, kurių studijų šakos leistų jiems bent iš dalies susidomėti ir lituanistika.

—    Lietuvių studentų sambūris Hamiltono universitete Kanadoje formaliai pripažintas to universiteto administracijos, šių metų pradžioje lietuviai studentai surengė vakarą supažindinti profesūrą ir studentus su Lietuvos istorija ir kultūra.

—    Anglijos Lietuvių Jaunimo metų komiteto sudėtis: B. Liūdžiūtė, R. Kinka ir K. Kaminskatiė. LB krašto valdybos ryšininkas su komitetu — S. Kasparas.

—    Vokietijos Lietuvių Jaunimo metų komitetas ateinančią vasarą organizuoja visos   Vokietijos   lietuvių jaunimo suvažiavimą Vasario 16 gimnazijoje. Suvzžiavimas tęsis vieną savaitę.

—    Australijos  liet. sporto šventė įvyko 1965 m. gruodžio 27-31 Gee-longe. Dalyvavo 200 lietuvių jaunimo. Varžėsi šie organizuoti sporto klubai: Adelaidės Vytis, Geelongo Vytis, Hobarto Perkūnas, Melbourno Varpas ir Sydnejaus Kovas.

Mirtys .— Vasario 19 Elizabeth, N. J., mirė Marijona čižauskienė-Paleckaitė, gimusi Pensilvanijoj 1892 ir savo metu aktyviai besireiškusi senojoj išeivijoj kaip dainininkė solistė ir chorų vedėja.

—    Vasario 28 Kaune mirė prof. Pranas Mažylis. Buvo gimęs 1885 Rokiškio ap. Medicinos mokslus baigė Krokuvos univ. 1913. Nuo pat Lietuvos univ. Kaune įsisteigimo dėstė akušeriją ir ginekologiją. Laikinosios vyriausybės 1941 iš universiteto atleistas, po karo vėl grįžo dėstyti į universitetą, kurį uždarius profesoriavo Kauno medicinos institute. Nuo 1936 Kaune turėjo privačią akušerijos - ginekologijos ligoninę. Buvo geras specialistas. Visuomeniškai buvo reiškęsis socialdemokratuose, ypač 1905 metų sąjūdyje.

—    Kovo 13 Marijampolėje mirė kunigas marijonas Vincas Dvaranauskas. Buvo gimęs 1871, kunigu įšventintas 1899, nuo 1903 buvo Seinų kunigų seminarijos profesorius ir vicerektorius. 1911 įstojo į marijonus, kur buvo marijonų parapijose klebonas (ilgiausiai Marijampolėje 1917-25 ir 1933-37) ir vienuolynų (Panevėžy ir Ukmergėj) vyresnysis, 1939 deleguotas Vilniun perimti tenykščio vienuolyno valdymą ir vėliau paskirtas šv. Ignoto bažnyčios rektoriumi. Kurį laiką buvo ir provinciolu. Būdamas Seinuose prisidėjo prie Šaltinio spaustuvės įsteigimo. Marijampolėj išrinktas "žiburio" draugijos pirmininku, iš vokiečių valdžios išgavo leidimus pirmosioms "žiburio" gimnazijoms Suvalkų krašte. Savo metu buvo ir katalikiškosios spaudos bendradarbis.

Sukaktys. — M. K. Čiurlionio 90 metų gimimo ir 55 mirties sukakties minėjimai tęsiami įvairiose kolonijose. Toronto Lietuvių Akademikų Draugija vasario 26 surengė dail. Ant. Tamošaičio paskaitą apie M. K. Čiurlionį kaip dailininką. — New Yorko ateitininkų sendraugių kovo 6 Maspetho parapijos salėj surengtame minėjime Čiurlionio dailę aptarė P. Jurkus, muziką — Vyt. Strolia, J. Boley paskaitė iš Čiurlionio laiškų ir straipsnių,

A. Mrozinskas paskambino Čiurlionio kūrinių. — Clevelande Čiurlionio minėjimas vyko kovo 20, kur kalbėjo apie Čiurlionį A. Augustinavičienė, o koncertinėj daly Čiurlionio kūrinius išpildė pianistas A. Kuprevičius, Čikagos Liet. styginis kvartetas, vietinės Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos Aukuro ansamblio choras su kanklių orkestru ir Čiurlionio ansamblio choras (dirigentas A. Mikulskis). Čiurlionio Namuose kovo 19-27 vyko Čiurlionio paveikslų reprodukcijų paroda (per atidarymą kalbėjo K. Žilinskas ir A. Vaikšnoras). Minėjimą surengė Čiurlionio ansamblio sidabrinio jubiliejaus komitetas.

—    Prieš metus tragiškai žuvęs poetas Algimantas Mackus vasario 26 Čikagoje Jaunimo Centre pagerbtas vakaru, sutelkusiu įvairių sričių kūrėjus, žodį apie A. Mackų tarė poetas A. Nyka-Niliūnas. Iš savo naujai išleisto rinkinio "Bevardė šalis" paskaitė poetė Liūne Sutema. J. Gaidelio pagal A. Mackaus eilėraščius sukurtas dainas "Keista mirtis" ir "Pasimeldimas" padainavo A. Stempužienė (akomponavo VI. Jakubėnas). Mirties tematikai skirtą vienaveiksmę dramą "Duobkasiai" sukūrė K. Ostrauskas. Ją surežisavo J. Blekaitis (talkinamas D. Bylaitie-nės), vaidino D. Juknevičiūtė, A. Di-kinis ir V. Juodka; dekoracijos buvo A. Kurausko. Iš A. Mackaus poezijos tekstų D. Lapinskas sukūrė Cantata declamata — garso ir šviesos spektaklį "Mirusiems mūsų mylimiesiems.", šiame kūrinyje solo partijas atliko A. Stempužienė ir St. Baras, deklamavo L. Barauskas ir M. Pakalniškytė, kalbančiam vyrų chorui vadovavo Bern. Prapuolenis. Vakarą surengė Santaros-Šviesos federacija, programai talkino ir kitų organizacijų nariai.

—    Vysk. V. Brizgio pagerbimo akademija, atžymint pernai sukakusį jo 25 metų vyskupavimo jubiliejų ir jo nuopelnus bebaigiant įrengti Vašingtone Šiluvos Marijos koplyčią, įvyko Čikagoje kovo 13. Pagrindinę paskaitą skaitė dr. D. Jasaitis. Į pagerbimą atsilankęs naujasis Čikagos arkivyskupas John P. Cody pasakė kalbą ir išklausė meninę programą. Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos atstovas J. Kajeckas. Meninėj programoj dalyvavo solistai D. Stankaitytė ir St. Baras, be to, F. Strolios vadovaujamas vyčių choras.

—    Tą pačią kovo 13 Čikagoj vyko pagerbimas ir poetės, mokytojos ir skautų veikėjos Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės, pernai vasarą sulaukusios 70 amžiaus metų. J. Augustaitytę - Vaičiūnienę kaip kūrėją aptarė K. Bradūnas. Kiti kalbėtojai ryškino jos nuopelnus skautuose, mokyklos darbe, tautinių šokių propagavime. Kalbos pynėsi su atitinkama menine programa.

—    Vasario 15 sulaukė 60 metų dailininkas Antanas Tamošaitis. Kauno meno mokyklą baigė 1929. Dirbdamas Žemės Ūkio rūmuose (nuo 1932), daug nusipelnė rinkdamas liaudies meno dirbinius ir populiarindamas tautinius drabužius (išleido Sodžiaus meno 8 knygas ir 3 kitas knygas apie audimą, austinius kilimus ir staltieses). Meno pedagogo darbą dar dirbo Kauno (1929-31 ir 1943-44), Vilniaus (1940-42) ir Frei-burgo (1946-49) meno mokyklose. Dailės kūrybai ypač atsidėjo atvykęs Kanadon ir nuo 1950 apsigyvenęs prie Kingstono. Yra dalyvavęs tarptautinėse parodose Paryžiuje (1937), Berlyne (1938), New Yorke (1939) ir kt. Be įvairių grupinių parodų, buvo surengęs individualias parodas Čikagos Čiurlionio galerijoj 1962 ir 1963. Ištisą eilę individualių parodų surengė įvairiuose Kanados miestuose kanadiečių tarpe (pakartotinai Ottawoje ir kt.). Kitame nr. jo kūrybą apibūdins H. Nagys.

—    Kovo 2 sulaukė 50 metų skautų veikėjas Stepas Kairys. 1939 Vytauto D. universiteto medicinos fakultete baigė farmaciją. Paliktas iš pradžių laborantu, o vėliau pakeltas asistentu, 1942 persikėlė į Vilniaus universitetą, kur adjunkto titulu dėstė farmacinę chemiją. Vokietijoje 1946-48 profesoriavo Pabaltijo universitete Pinneberge. Kanadoje dirba kaip tyrimų chemikas Toronte. Visuomeninėj veikloj daugiausia sušilęs su skautais: studentaudamas pirmininkavo Vyčio korporacijai, redagavo "Skautų Aidą" (1951-56), buvo skautų brolijos vyriausias skautininkas (1952-59). Veikia ir LB, kur šiuo metu yra Kanados krašto valdybos vicepirmininkas ir kultūros komisijos pirmininkas. Mėgdamas muziką, reiškiasi ir kaip smuikininkas.

—    Pavergtojoj Lietuvoj šių metų pirmaisiais mėnesiais 70 metų sukaktį minėjo tekstilės technologijos prof. Juczas Indriūnas (I. 26), 60 metų — A. Venclova ir dail. L. Kazokas, 50 metų — muzikas J. Juzeliūnas ir dramaturgas V. Miliūnas.

Muzikuose. Lilija šukytė kovo 10 debiutavo New Yorko Metropolitan operoj R. Wagnerio "Parsi-falyje". "The New York Times" III. 12 L. šukytės debiutą pastebėjo šiuo sakiniu: There was some lovely singing by the Flower Maidens, headed by Heidli Krall and including cne debutante, Lilian Shukis.

—    Kovo 12 Bostone Jordan Hall salėj įvyko Dariaus Lapinsko kūrybos koncertas su simfoniniu orkestru (Boston Union Orchestra), diriguojant pačiam kompozitoriui ir dalyvaujant solistei A. Stempužienei ir pianistei A. Kepalaitei. Koncerto programa buvo ta pati kaip ankstesniuose New Yorko ir Čikagos koncertuose (žr. VI. Jakubėno recenzinį vertinimą pernai metų gruodžio numery) su vienu pakeitimu: vietoj Robert D'Attilio "Daivos" baleto siuitos šį kartą buvo išpildyta trys ištraukos iš to paties autoriaus baleto "Rita-Tari". Dėl laikraščių streiko koncertą įvertinti galėjo tik vienintelis tuo metu Bostone ėjęs dienraštis "The Christian Science Monitor", kuris 111.13 numery davė R. Dummo ilgoką recenziją, įvardinta "Lapinskas conducts Lapinskas". Recenzentas aptarė D. Lapinsko kūrybą: His musical style is conservatively modern, animated by cogent ideas, driving rythms, and a lively sense of orchestral color and balance. Koncertas buvo suruoštas Antano Gustaičio rūpesčiu. Buvo susitelkę daug koncerto finansinių rėmėjų ir organizacinių talkininkų. Garbės komiteto pirmininku buvo Massachusetts gubernatorius John A. Volpe. Koncerte dalyvavo nemaža ir amerikiečių. Likęs pelnas (apie 900 dol.) paskirtas kompozitoriui D. Lapinskui kaip paskata ateities kūrybiniams užsimojimams.

—    Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas vykdė savo koncertus: III.5 koncertavo Worcestery, 111.15 — Bostono Jordan Hall salėj ir 111.20 New Yorko Town Hall. Programą sudarė Mozarto sonata B-dur nr. 14, Brahm-so sonata G-dur opus 78 ir J. Gaidelio sonata Emoll. Per visus tris koncertus prie fortepijono buvo Vytenis M. Vasyliūnas (sūnus). Balandžio 3 smuikininkas I. Vasyliūnas atšventė savo 60 amžiaus metų sukaktį. Be savo ruošiamų koncertų, I. Vasyliūnas yra nusipelnęs savo (iš koncertų pelno) išleidimu K. V. Banaičio ir J. Gaidelio sonatų.

—    Kovo 12 Clevelando Šv. Jurgio bažnyčioje buvo surengtas religinės muzikos koncertas, kurio programą išpildė dainininkė J. Liustikaitė, smuikininkas Stp. Kairys, vargonų solo ir akompaniatorius kun. Br. Jurkšas. Koncertą surengė vietinis studentų sąjungos skyrius.

—    Kovo 19 Bostono lietuvių šv. Petro parapijos mišrus choras, kuriam vadovauja komp. Jeronimas Kačinskas, koncertavo Worcesteryje. J. Kačinskas vadovauja ir amerikiečių Polymnia chorui, kuris su Melrosės simfoniniu orkestru kovo 27 Melrosėj surengė Velykų koncertą, atlikdamas A. Brucknerio "Te Deum" ir Ch. Gounod'o "šv. Cecilijos mišias".

    Kovo 20, 26, 27 ir balandžio 2 Čikagos Lietuvių Opera statė Verdi operą "La Traviata". Vertinimas vėlesniam numeryje.

—    JAV ir Kanados LB rengiama III dainų šventė įvyks Čikagoj liepos 3. Garbės dirigentė A. Stephens, jungtinio mišraus choro dirigentai J. Kačinskas. A. Mikulskis ir P. Armonas, Br. Budriūno kantatą "Tėviškės namai" diriguos pats kompozitorius, vaikų jungtinio mišraus choro dirigentas F. Strolia. Šioj dainų šventėj dalyvauti užsiregistravo jau 23 chorai, šventės komitetui vadovauja dr. S. Biežis. Informacijos lietuvi'i k. komisijai pirmininkauja VI. Vijeikis, kuris pradėjo leisti informacinį žiniaraštį (pirmas nr. pasirodė 1966.111.17).

Teatraluose.
— Bostono Dramos Sambūris, sulaukęs savo veiklos 15 metų, kovo 20 surengė savo vakarą su aktorium Henriku Kačinsku, kuris dabar gyvena Vašingtone, bet iš pradžių buvo apsigyvenęs Bostone ir čia įkūręs dramos studiją, o vėliau vaidinęs Bostono Dramos Sambūrio keturiuose veikaluose. Tą vakarą suvaidintas "Brandos atestato" vienas veiksmas. Henrikas Kačinskas savo žodyje kvietė atvirai sutikti jaunosios kartos pastangas visose gyvenimo srityse ieškoti naujo kelio, Bostono Dramos Sambūriui vadovauja rašytojas Ant. Gustaitis ir režisierė Al. Gustaitienė.

—    Hamiltono lietuvių dramos teatras Aukuras pastatė dr. J. Griniaus istorinę dramą "Gulbės giesmė", kurią Hamiltone vaidino kovo 19, Toronte — 27. Barborą Radvilaitę vaidino L. Verbickaitė, karalienę Boną — E. Dauguvietytė-Kudabienė, Žygimantą Augustą — Alb. Stasevičius, Radvilus — K. Bungarda ir R. Kontenis, čigonę — H. žilvitienė, Dianą Kęsgailaitę — D. Kudabaitė, Butautienę — D. Latauskaitė, broliuką Augustiną V. Kalmatavičius, Kmi-tą — A. Enskaitis, dvasiškius — VI. Panavas ir Alg. Ulbinas etc. Veikalą režisavo Elena Dauguvietytė-Kudabienė, šiuo pastatymu atžymėjusi savo sceninės veiklos 25 metų sukaktį (pradėjo vaidinti 1941 Kauno Jaunimo teatre). Ji vadovauja Hamiltono lietuvių teatro Aukurui nuo pat jo įsisteigimo 1950 vasario 16.

Dailininkuose.
— Anastazijos Tamošaitienės 45 kūrinių (po 15 guašų, aliejaus drobių ir kilimų) paroda vyko Ottawos univ. vasario 28-kovo 5.   Tai   buvo  šio   universiteto meno-mokslo savaitės festivalio dalis. Kanadiečiai meno kritikai pastebėjo, kad A. Tamošaitienės kūriniai "rodo patrauklų spalvų subtilumą ir gerą medžiagos struktūros pajautimą" (C. Weiselberger, The Ottawa Citizen, 1966.11.28). Carolyn M. Wright parodos kataloge pastebi: "Ir šiandien A. Tamošaitienės darbai išlaiko senojo lietuvių liaudies meno žavingumą ir charakterį. Tačiau tai drauge subtiliai susilydo su naujo krašto ir besikeičiančio modernaus pasaulio įtakomis".

—    Kovo 12-27 Čikagoj "69" meno galerijoj vyko Viktoro Petravičiaus 60 amžiaus metų sukaktuvinė apžvalginė paroda. Parodos atidaryme V. Petravičiaus kūrybinį kelią aptarė dail. M. Šileikis. Parodoj buvo išstatyta 60 įvairios grafikos darbų iš įvairių laikotarpių. V. Petravičius sulaukia 60 amžiaus metų gegužės 12. Baigęs Kauno meno mokyklą 1935, trejus metus jis gilino studijas Paryžiuje. 1941-44 dėstė Vilniaus dailės akademijoj. Mūsų dailės istorijoje V. Petravičius užima reikšmingą vietą kaip vienas pagrindinių atstovų tos nepriklausomybės meto jaunųjų grafikos kartos, kuri ėmė veržtis iš sustingusio realistinio akademizmo. Iš vienos pusės kreipdamasis į Vakarų meno pažangą, iš antros pusės V. Petravičius ieškojo įkvėpimo mūsų liaudies mene. Kaip dr. H. Nagys konstatavo Lietuvių Enciklopedijoje, "Petravičiaus kūriniai savo autentišku primityvumu bei sintetišku paprastumu, gaivališku komunikacijos šiltumu yra įspūdinga savos žemės ir savojo žmogaus manifestacija". Nesustingdamas savo laimėjimuose, V. Petravičius visą laiką ieško naujų galimybių savo talentui realizuoti. Be grafikos, jis yra ėmęsis ir tapybos. Savo paskutinio meto spalvotoj grafikoj suka į abstraktinio meno kelią.

—    Bostone kovo 13-20 vyko Kazimiero žoromskio paroda, per kurios atidarymą kalbėjo St. Santvaras. Parodoj išstatyta 20 aliejaus drobių ir 17 tipografijos darbų. Parodą surengė vietinis studentų sąjungos skyrius. Nepateisinamai jon įėjimo mokestis asmeniui buvo 2 dol. (tokios eilinės parodos dar nei amerikiečiuose, nei pas mus tiek "nesibrangina"): jei rengėjai baiminosi nuostolio, dailininkas turėjo užtikrinti nuostolio padengimą iš parduotų paveikslų pelno.

—    Kovo 19-20 Waterburio LB apylinkė buvo surengusi M. Žukauskienės darbų parodą.

—    Kovo 19-21 Detroito LB apylinkė surengė Pauliaus Jurkaus tapybos darbų parodą Detroito Lietuvių namuose.

—    Kovo 19-27 Čikagoj Čiurlionio galerijoj vyko Jaunųjų dailininkų klubo IV paroda. Dalyvavo įvairaus amžiaus (ligi 40 metų) 14 dailininkų, išstačiusių 69 darbus. Iš V. Balukienės, V. Virkau ir Bern. Prapuolenio sudaryta jury komisiia paskyrė I premiją — V. Krištolaitytei, II — K. Bulotaitei, III — J. Mikelevičiui (visos 3 premijos už aliejinės tapybos darbus); pagyrimais atžymėti — P. Aleksa (už skulptūrą), R. Jautokaitė (už lino raižinį) ir V. Krištolaitytė (už grafiką). Be to, parodoj dalyvavo M. Ambrozaitienė, D. Ancevičienė, N. Banienė, D. Kolbaitė, V. Ramonis, E. Rundzaitienė, Z. So-deikienė, V. Stankienė ir Alg. Trinkūnas.

—    Kovo 24-27 New Yorke Maspetho liet. parapijos salėj savo naujus tapybos ir grafikos darbus rodė Vytautas Ignas.

—    Mikalojus Ivanauskas, savo vad. "liepsnos tapybą" pernai rodęs Čikagoj, šiemet kovo mėn. ją rodė develando liet. naujosios parapijos salėj (111.12-13), o vėliau šv. Jono kolegijoj.

—    Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos, apimančios apie 40 narių iš JAV ir Kanados, metiniame susirinkime Čikagoj išrinkta nauja valdyba: A. Rūkštelė (pirm.), M. Laurinavičienė ir VI. Vijeikis.

Rašytojuose.
— Vasario 27 Čikagoj įvyko iškilmingas "Draugo" penkioliktosios romano premijos įteikimas Jurgiui Gliaudai, laimėjusiam šią premiją už romaną "Delfino ženkle". 1000 dolerių premijai skyrė Stefanija ir dr. Petras Kisieliai. Pobūviui vadovavo jury komisijos pirmininkė N. Užbalienė-Jankutė. Iš naujojo romano paskaitė St. Kielaitė, N. Martinaitytė ir J. Kelečius. Koncertinę programą atliko Irena Stankūnaitė. Premijos laimėtojas J. Gliaudą savo žodyje pasisakė prieš tėvynės nostalgijoj savo šaknis turintį mūsų literatūros konservatyvumą ir teigė, kad "užsimojimui reikia vieno svarbiausiojo elemento — kos-mopolitiškumo". Los Angeles dramos sambūris, kuriam vadovauja bene pats premijos laimėtojas, atsiuntė iškilmėms laurų vainiką, kuriuo iškilmingai ir pasipuošė laureatas, ragindamas tai paversti tradicija ir kituose premijų įteikimuose. Deja, kaip sena prancūzų išmintis įspėja, nuo iškilmingumo tėra vienas žingsnis į juokingumą.

Iš visur. — Vliko veiklai finansuoti Tautos Fondas šiais metais pradėjo   vesti   nepriklausomą   aukų telkimo vajų. Aukos renkamos per Tautos fondui remti būrelius ir LB apylinkes. Fondo veiklai JAV-se vadovauja prel. J. Balkūnas, fondo atstovu Kanadoje paskirtas savanoris-kūrėjas St. Banelis.

—    Tėvų jėzuitų iškeltajai lietuvių "taikos tarnybos" idėjai pritarta Vašingtone. Amerikos Peace Corps vadovybė pažadėjo lietuvių "taikos tarnybos" narius įjungti į savo paruošimo ir apmokymo programą. Lietuviai jaunuoliai, stodami į "taikos tarnybą", įsipareigoja vienerius ar dvejus metus dirbti tarp kitų kraštų lietuvių. Pirmasis domesys bus skirtas Pietų Amerikos lietuviamįs. Visas informacijas teikia tėvai jėzuitai; rašyti: Taikos Tarnyba, 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636.

—    Kovo 20 New Yorke pradėta nauja "Laisvės žiburio" radijo programa (sekmadieniais 10-11 vai. ryte) iš WHBI radijo stoties, girdimos 105,9 FM banga. Programos vedėjas Romas Kezys, jam talkina ir A. Mažeika (abu žinomi kaip Lapkričio 13 manifestacijos organizatoriai). Organizatoriai yra užsibrėžę savo programose gyvinti Lietuvos laisvinimo akciją; į lietuvišką darbą traukti ir lietuviškai nebekalbančius (tam reikalui dalis programos anglų kalba).

—    Jėzuitų leidžiami mėnesiniai Laiškai Lietuviams Čikagoje kovo 12 turėjo savo metinį parengimą, kurio meninę programą išpildė solistas Antanas Pavasaris.

—    "The Boston Globe" dienraštis kovo 3 savo skaitytojus džiugino tokia informacija: "Amerikiečių-sovietų šaltasis kultūrinis karas buvo Bostone trečiadienio vakarą atlyžęs, Charles teatre 'Revizoriaus' pastatyme pasirodžius sovietų pareigūnui". Tą pareigūną dienraštis vadina Maskvoj leidžiamo kultūros žurnalo The News reporteriu, akredituotu New Yorke prie Jungtinių Tautų ir rašančiu apie amerikiečių filmus, meną ir muziką. Dienraštis dar pastebi, kad šis pareigūnas esąs "greičiausia pirmasis rusas", pasirodęs recenzuoti Bostono teatro (probably the first Russian to review a play here). To "ruso" pavardė — "Rober-tasse Jiougjda". Lietuviui aišku, kad čia būta to paties į New Yorką sovietų atsiųstojo Roberto Žiugždos, kurio biografija yra tokia: gimė 1920 Vilkaviškyje, 1946 baigė Maskvoje Aukštąją diplomatinę mokyklą, nuo 1948 dėstė Vilniaus univ. ir drauge nuo 1954 dirbo kompartijos centre. Tik vieno dalyko iš šios biografijos nematyti — jo domesio filmams, menui, muzikai. Matyti, šis domesys čia, JAV, atsirado iš reikalo .. .
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai