Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Mykolas Vaitkus: PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, 1909-1918 atsiminimai, IV. Londonas, 1965. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 56. 272- psl., kaina klubo nariams kietais viršeliais 3 dol., minkštais — 2 dol., nena-riams — 25 nuošimčiai brangiau.

Algirdas Landsbergis: MEILĖS MOKYKLA, trijų veiksmų komedija. Čikaga, 1965. Išleido Santara-Šviesa A. Mackaus Vardo Knygų Leidimo Fondo lėšomis. Viršelis A. Kurausko. 109 psl., kaina 3 dol.

Liūne Sutema: BEVARDE ŠALIS (eilėraščiai). Čikaga, 1966. Išleido Santaros-Šviesos Federacija A. Mackaus Vardo Knygų Leidimo Fondo lėšomis. Aplanką piešė D. Juknevičiūtė. 64 psl., kaina 3 dol.

Petras Maldeikis: MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS. Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Metraščio II tomo 1-143 psl. Roma, 1966.

LITUANUS, vol. XIII No. 3, Fall 1965, p. 96. Šis nr. skirtas V. Krėvei: B. Vaškelio ir V. Maciūno str.apie V. Krėvę ir ištraukos iš V. Krėvės "Skirgailos" ir "Dangaus ir žemės sūnų".

ARENA, No. 21 (November 1964), No. 22 (December 1964), No. 23 (April 1965), No. 24 (October 1965). Londone leidžiamas literatūros žurnalas. Anksčiau leido P. E. N.  Center for Writers in Exile, redagavo egzi-lų rašytojų kolektyvas, kuriame buvo ir Algirdas Landsbergis. Nuo 23 numerio leidėju pasirašo International Writers Fund of P.E.N., žymimas tik atskiro numerio redaktorius. Kiekvieną numerį jungia viena kuri tema: 21 nr. perdavė Romos tarptautines diskusijas (1981) vertimų ir vertėjų klausimu, 22 nr. buvo skirtas humorui įvairių tautų rašytojų kūryboj, 23 nr. davė dabarties ispanų rašytojus ir poetus, 24 nr. analizavo rašytojo ir semantikos klausimą (XXXII tarptautinio P.E.N. kongreso Oslo 1964 raportas), žurnale vartojamos įvairios kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. Numerio kaina — 1 dol.

KNYGŲ LENTYNA, Nr. 4, 1965 spalis - gruodis. Redaguoja A. Ružaniec-Ružancovas. Metinė prenumerata JAV ir Kanadoj 2.50 dol., kitur — 1.50 dol. Adresas: Lithuanian Bibliographical Service, 1132 N. Walnut St., Danville, 111. 61832.

LIETUVOS PAJŪRIS, Nr. 2 (22), 1965 metų antras ketvirtis, laikraštinio formato 8 psl. šiame nr. minėtini prof. V. Gaigalaičio atsiminimai. Išeina 4 kartus per metus, prenumerata — 1 dol. Ligšiol visą laiką vyr. redaktorius buvo A. Lymantas. Pranešama, kad nuo šio numerio jis pasitraukia, ir dėl to numatoma leidimą iš Kanados perkelti į JAV.

MOKSLEIVIO BALSAS, Nr. 1 (4), 1966 sausis. Spaustuvėj spausdintas 16 puslapių Hamiltono moksleivių ateitininkų kuopos laikraštėlis. Numerio redaktorė ir pagrindinė bendradarbė yra Gabija Juozapavičiūtė; be to, rašo D. Juozapavičiūtė, A. ir J. Orvydai, D. Latauskaitė, R. Kaminskaitė, D. Deksnytė, A. Sakalaitė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai