Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Zenonas Ivinskis — Lietuvos krikšto problema ..................................... 193
Antanas Jasmantas — Du piešinėliai (eil.) .............................................. 199
Ilona Gražyte — Graham Greene ............................................................ 200
Stasys Pilka — Eilėraščiai ........................................................................ 206
Jurgis Blekaitis — Spektaklis .................................................................. 208
Chang Yung — Išsiskyrimo daina (eil., vertė K. Rauda) ........................ 217
Pr. Dom. Girdžius — Preikšo jauja ........................................................... 220

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Kojelis — "Draugui" 50 metų .............................................................. 224
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Algimantas Mackus ..................................... 225
A. Rimvydas — Stasio Barzduko sukaktis .............................................. 227
Henrikas Nagys — Dailininkas radęs savo kelią (apie A. Tamošaitį) .. 228
Kornelijus Bučmys, O.F.M. — "Aukso žąsis" ........................................ 230
MŪSŲ buityje ............................................................................................ 231
Atsiliepiant (laiškai redakcijai) ................................................................. 235


KNYGOS
Titas Alga — Žvilgsnis į pernykščių metų dramos veikalus ................... 237
Atsiųsta paminėti ....................................................................................... 240

Viršelio 1 psl. — Antanas Tamošaitis: Žvejys (tapyba)

Vinjetė 199 psl. — T. Valiaus

Šis numeris iliustruotas Antano Tamošaičio ir IV jaunųjų dailininkų parodos dalvvių darbų nuotraukomis; be to, 6 teatro scenų nuotraukos, G. Greene, "Draugo" redakcijos, St. Barzduko, A. Tamošaičio, K. Almeno ir A. Jasmanto atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

MAY 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai