Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
S. Sužiedėlis: JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.   
S. Sužiedėlis: JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA, So. Boston 1950, psl. 303.
Praeitų metų gale negausių lietuviškų leidinių vitrinoje pasirodė Simo Sužiedėlio parašyta Nukryžiuoto-tojo Jėzaus Seserų Kongregacijos istorija. Išleista ji dvidešimt penkerių metų vienuolijos sukakčiai paminėti. Joje gausu iliustracijų. Viršelis pieštas dailininko Jono Steponavičiaus, o tekstas papuoštas vienuolijos geradarių ir seselių veiklos paveikslais. Be pačios istorijos, rimtai su šilta meile vienuolijai parašytos, gausu, kaip paprastai populiariniuose jubiliejiniuose leidiniuose, sveikinimų ir linkėjimų. Mums, lietuviams, ypatingai į akis krenta prelato M. Krupavičiaus laiškas, kuriame jis išdėsto svetur gimusiems tėvynes meilės sampratą ir iškelia seselių lietuviškumą.

Šią knygą paskaičius, darosi džiugu, kad mūsų lietuviškos vienuolijos Amerikoje daugiau supranta savo istorijos reikšmę, negu jos ją suprato Lietuvoje. Juk Lietuvoje per kelis šimtmečius veikė daugybė įvairių vyrų ir moterų vienuolijų, kurios išvarė didelius darbo barus kultūros ir religijos srityje, bet rašytos istorijos nė viena nepaliko. Priešams sunaikinus jų vienuolynus, archyvus ir bibliotekas, maža težinome apie jų darbus. Dėl to rašančiam Lietuvos Bažnyčios ar kurios nors vienuolijos istoriją reikia tenkintis vien trupiniais, iš kurių neįmanoma atkurti pilno vienuolių gyvenimo ir veikimo. Taip neatsitiks su Amerikoje veikiančiomis mūsų vienuolijomis, kurios nepraleidžia nė vieno jubiliejaus, neatžymėjusios istoriniais leidiniais. Ši gi "Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Kongregacijos" istorija yra dar ir tuo vertingesne, kad ją paraše žymus Lietuvos istorikas Simas Sužiedėlis, naudodamasis pirmaeiliais vienuolijos šaltiniais. Kitas geras šios knygos požymis, tai tas, kad ji parašyta lietuviškai, o angliškai teduota tik trumpa istorijos santrauka, kai tuo tarpu kitos vienuolijos dažniausiai savo jubiliejines brošiūras teleidžia tik angliškai.

Kiekvienas žmogaus darbas turi ir netikslumų. Jų yra ir šiame leidinyje. Aišku, ne dėl autoriaus kaltes pats knygos pavadinimas mums neįprastai skamba: "Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Kongregacija". Niekam Kongregacijos vadovybe nebūtų nusidėjusi, jei, autoriaus patarta, pirmuosius savo pavadinimo žodžius būtų sukeitusi ir šitaip pasivadinusi: "Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Kongregacija".
Šiaip ši knyga daro gerą įspūdį. Ir labai patartina, kad ir kitos vienuolijos savo jubiliejų progomis išleistų panašias istorijas, kur būtų iškelti vienuolių darbai Dievo ir tėvynės meiles srityje.
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai