Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
Gilinamos šv. Rašto studijos. Šv. Sosto oficijozas "Actą Apostolicae Sedis" 42 (1950) paskelbė Popiežiškosios šv. Rašto Studijų Komisijos instrukciją apie gilesnį ir nuodugnesnį šv. Rašto dėstymą ir studijas teologijos mokslų įstaigose. Instrukcija, nurodžiusi įkvėptojo Dievo žodžio svarbą ir reikšmę tikinčiųjų gyvenime, nustato aiškias gaires šv. Rašto studijų plane, ypač iškelia reikalą kruopščiai paruošti specialistų įkvėptajam žodžiui išaiškinti, perteikti kitiems jo tikrąją prasmę, atskleidžiančią visiems jo gilią mintį, knygų autorių siektąsias idėjas.

Ši instrukcija, siekianti pagyvinti Šv. Rašto studijas ir žadinti pagarbą ir meilę šventosioms knygoms, netiesiogiai primena J. E. Arkiv. Metropolito Juozapo Skvirecko, garbingojo Šv. Rašto vertėjo į lietuvių kalbą, didį troškimą visiems pamilti ir skaityti Dievo meilės žodį: "Skaityti šiandien jis reikia gal labiau kaip kitados suvargusiems žemės vaikams, į kurių apkartusias širdis taip daug iš visur pilama neapykantos nuodų" (Naujasis Testamentas, IV laida, Stuttgart 1947, XXII).

*    *    * Lietuvių   Kat.   Spaudos   Draugija Chicagoje išleido kan. Dr. P. Aleksos knygą "Marijos Žodis Fatimoje", kurios kaina 1 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai