Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Publijus Vergilijus Maronas: ENfiJIDĖ. Verte ir pagal originalą heksametrais lietuviškai atkūrė, parašė jvadą ir sudarė žodynėlį dr. A. Rukša. Bostonas, 1965. Išleido Lietuvi j Enciklopedijos leidykla (J. Kapočius). XXXVI 298 psl. (vertimo tekstas 1-254 psl., toliau vardų ir daiktų žodynėlis). Kaina 4 dol.

Jurgis Gliaudą: DELFINO ŽENKLE. Premijuotas romanas. Čikaga, 1966. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplanką piešė P. Jurkus. 234 psl., kaina 2.50 dol.

Vyskupo P. P. Bučio ATSIMINIMAI. I dalis — Pasiruošimas darbui. Surašė prof. Z. Ivinskis, redagavo J. Vaišnora, MIC. Čikaga, 1966. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplanką piešė P. Jurkus. 323 psl., kaina 3.50 dol.

V. Stanley Vardys: HOW THE BALTIC REPUBLICS FARE IN THE SOVIET UNION. Atspaudas iš Foreign Affairs, April, 1966, p. 512-517.

Paulus Rabikauskas, S. I.: DE SIGNIFICATIONS VERBORUM "BULLA", "BREVE". Atspaudas iš Ronos Pontificia Universita Gregoriana leidžiamo žurnalo Periodica de re morali, canónica, litúrgica, vol. LV (1966), p. 85-92.

Very Rev. Msgr. Michael J. Urbonas. LL.D.: ONE HUNDRED RELIGIOUS RHYMES — POEMS. 1961 m. išleistas 100 religinių eilėraščių rinkinys, dedikuotas šv. Juozapui, patronui visos katalikų Bažnyčios ir DuBois, Pa., bažnyčios, kurioj autorius klebonauja nuo įšventinimo.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai