Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Kornelijus Bučmys (g. 1927) kunigas pranciškonas. Teologiją ir kanonų teisę studijavo Romoj Grigaliaus ir Laterano universitetuose, 1954 įsigydamas doktoratą. Nuo šių metų pradžios "Darbininko" redaktorius ir moderatorius. Pro Deo universitete Romoj studijavęs filmus, rašo filmų recenzijas lietuvių spaudoj ir National Catholic Office for Mction Pictures reikalui.

Pr. Dom. Girdžius, buvęs mokytojas lotynistas, dabar gyvenąs Kanadoje ir spaudai paruošęs novelečių rinkinį.

Ilona Gražytė, angliste, Montrea-io univ. 1960 įsigijusi doktoratą ir dabar dėstanti anglų literatūrą Montrealio Marguerite-Bourgeoys kolegijoj.

Zenonas Ivinskis (g. 1908), istorijos profesorius, po karo ilgus metus gyvenęs Romoj ir tyrinėjęs Vatikano  archyvus,   profesoriauja  VoBonnos univ., dėstydamas Lietuvos ir Rytų Europos istoriją.

Henrikas Nagys (g. 1920) poetas, literatūros ir dailės kritikas, visuomenininkas-kultūrininkas, plačiai pažįstamas ne tik iš raštų, bet ir kaip populiarus kalbėtojas-paskaitininkas suvažiavimuose, jaunimo stovyklose etc. Rengia naują poezijos rinkinį.

Errata
Balandžio numerio viršelin per nesusipratimą spaustuvei įdėjus kitą iliustraciją, negu numatyta, nurodytasis parašas netiko. Vieton V. Petravičiaus 1938 metų lino raižinio "Liūtai prie bažnyčios" buvo įdėtas jo vėlesnis darbas, vaizduojąs moterį su violončele. Dail. V. Petravičių atsiprašome.

Kovo numery 135 psl. trečios skilties 11 eilutėj iš apačios, betaisant paskutinę korektūrą, atsirado nesąmonė — vietoj mozaikos buvo išspausdinta muzikos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai