Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LIETUVIŲ STUDENTŲ TAUTININKŲ KORPORACIJA NEO-LI-THUANIA (1922-64). Boston, 1965. Išleido Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba, redakcinės komisijos pirm. ir atsakingasis redaktorius Ant. Diržys. Didelio formato, liuksusinis, 327 puslapių, gausiai iliustruotas leidinys, skirtas neolituanų ideologijai ir istorijai nušviesti.

JAUNIMO METŲ KALENDORIUS. Parengė St. Barzdukas, išleido  PLB  Valdyba  Clevelande   1966.

Kišeninio formato 100 psl., kaina 1 dol.
Juozas Kapačinskas: SIAUBINGOS DIENOS. 1944-1950 metų atsiminimai. Čikagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys 1965. 276 psl., kaina nepažymėta.

Juozas Bertulis: JURGUTIS MIŠKO KARALIUS. Vieno veiksmo muzikinis velykinis vaizdelis mokyklinio amžiaus vaikams. Čikaga, 1966. Rotatorinis  59 psl.  autoriaus  leidinys, sukrautas J. Karvelio prekybos namuose.

VASARIO 16 GIMNAZIJA, 18 psl. rotatorinis tos gimnazijos mokinių leidinys, išleistas 1966 vasario 16.

LITUANUS. Winter 19657 vol. XI, No. 4, pp. 80. Turiny J. Pivoriūno str. apie Čiurlionį, J. Jakšto — apie Pašuto Lietuvos valstybės kilmės aiškinimą (pernai buvo Aiduose), J. Dainausko — apie 1905 Vilniaus seimą, K. Bradūno 5 eilėraščiai ir kt.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai