Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠVEDŲ RAŠYTOJAS PAER LAGERKVIST KANDIDATAS ŠIŲ METŲ NOBELIO PREMIJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Ls   
Jau kelinti metai švedų spauda iškelia, kad Paer Lagerkvist jau pilnai pribrendęs Nobelio premijai. Panašūs balsai girdėjosi ir iš kitų Skandinavijos kraštų. Daugumos buvo tikėtasi, kad praeitais metais Paer Lagerkvist tikrai gaus Nobelio aukso dalį.

Šiemet net du Nobelio laureatai pristatė Paer Lagerkvistą švedų Akademijai, kuri tas premijas skirsto. Tie abu laureatai yra prancūzai Roger Martin du Gard ir velionis Andre Gide. Jais pasekė ir Balden-sperger, lyginamosios literatūros istorijos profesorius Sorbonos universitete. Visi pasiūlytojai galvoje turi ypač paskiausiąjį Paer Lagerkvist romaną "Barabas", kurs pasirodė tik pernai, bet jau spėjo būti išverstas į Vakarų Europos kalbas.

Ta pačia proga reikėtų pridurti, kad Paer Lagerkvist už "Barabą" buvo įteiktas Švedų Knygynų Sąjungos rašytojams skirtas medalis, šis medalis yra visai naujas ir įteikiamas šiemet pirmą kartą. Balsuojant Paer Lagerkvist "Barabas" gavo 42% visų balsų, po jo sekė Per Erik Rundąuisto "Vadink mane Ismael" ir Sivar Arnero (talentingo ir daug žadančio jauno rašytoje) "Gražus oras".    J. Ls.

•    Australijoje baigiama tvarkyti centrinė biblioteka. Taip pat kuriama biblioteka ir Adellaidėje.
•    Kanadoje, Quebecko provincijos vyriausybė leido steigti Montrealyje triklasę mokyklą lietuvių vaikams. Pamokos bus dėstomos lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Gaunamos specialios patalpos ir apmokami mokytojai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai