Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kun. Kazys Mažutis DIDŽIOSIOS GRUMTYNĖS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Tomas Žiūraitis, O. P.   
Kun. Kazys Mažutis DIDŽIOSIOS GRUMTYNĖS. Diepholz, 1950 m., 68 psl. Išleido "Naujojo žmogaus" Bičiuliai.
Gyvenimas niekada nebuvo ramus, nes teks jau yra žmogus: gyvenimą stato arba jj griauna. Dabarties dienos ypatingai įsisiūbavo. Tokios jos yra religiniame, politiniame, ypačiai socialiniame gyvenime. Kun. K. Mažutis, jau eilė metų sekąs socialines problemas, pirmiausia ir atkreipia mūsų dėmesį į "didžiąsias grumtynes" socialinėje gyvenimo srityje. Čia grumiasi suburžuazėjęs žmogus, kapitalistas, liberalas, proletaras, krikščionis, komunistas ir socialistas. Tie grumtynių dalyviai— socialiniai tipai, panašiai kaip demokratijos, laisvės supratimas, yra šiandieną gerokai iškreipti, sąmoningai suvelti. Todėl autoriui tikrai nebuvo lengva minėtus tipus trumpai ir tiksliai charakterizuoti, nurodant jų tikrąjį veidą, panašumus ir jų socialinę reikšmę. Autoriui tas pavyko gerai.

Kun. K. Mažučio "Didžiosios Grumtynės" nėra mokslinė studija, bet trumpos, populiarios socialinių tipų ir jų grumtynių charakteristikos, "kuriose daugiau dėmesio kreipiama į pačius svarbiausius ir esminius bruožus, nesileidžiant į gilesnius filosofinius išvedžiojimus ir į smulkmenų atvaizdavimą". Nors autorius nesileidžia į gilesnį filosofavimą, bet to filosofavimo, kaip apžvalginei socialinių tipų charakteristikai, pilnai pakanka. Juo labiau, kad čia pat išnašose pateikiama rinktinė socialinių problemų literatūra. Kaip žinome, ta literatūra yra bekraštė ir įvairi. Čia irgi autorius parodė nemaža kruopštumo ir socialinės intuicijos.

Autorius, peržvelgęs socialinius tipus, jų teigiamas ir neigiamas savybes, daro pagrindinę išvadą: krikščionybė, jos įsikūnijimas praktiškame žmogaus ir žmonių gyvenime tinkamai išspręs socialines problemas. "Tada didelės grumtynės gali išsivystyti į didįjį bendradarbiavimą . . . Geros valios ir žmoniškumo pergalė yra galima" (61 psl.).

"Didžiosios Grumtynės" parašytos lengvu stiliumi; mintys — dinamiškos, drąsios; išvados — konkrečios, gyvenimiškos.
Tomas Žiūraitis, O. P.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai