Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATEITIS, Nr. 2, 3. 1951 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. R   
ATEITIS, Nr. 2, 3. 1951. Su   antruoju   "Ateities"   numeriu buvo atžymėta   sukaktis:   suėjo   40 metų, kai šis laikraštis pasirodė.

Tokia sukaktis sukelia eilę atsiminimų: apie tuos žmones, kurie "Ateitį" pradėjo, apie jos redaktorius, bendradarbius, apie ateitininkų organizaciją apskritai ir apie žymiuosius jos vadus.
To uždavinio — parodyti laikraščio ir organizacijos praeitį — imasi antrasis šių metų numeris, žymiai padidintas (25—96 p.) rūpestingai iliustruotas ir pririnkęs nemaža medžiagos. Čia randame reikšmingų sveikinimų, kaip kardinolo Pizzardo, mūsų vyskupų ir kitų atsakingų asmenų. Ir straipsnių gausu: rašo vysk. V. Brizgys, prel. M. Krupavičius, Dr. Z. Ivinskis, Dr. A. Maceina, L. Šimutis, prof. S. Kolupaila, Ad. Darnusis, J. Žilevičius, Ed. Turauskas, St. Barzdukas, A. Grinienė, L. Dam-briūnas, Stasys Yla, A. Bendorius, kun. Dr. J. Gutauskas, Dr. J. Meškauskas, A. Sušinskas ir k. Duetas geras pluoštas grožinės literatūros su Al. Baronu, P. Jurkum, Gražina Tulauskaite, K. Grigaityte, L. Žitkevičium, D. Mickaite-Mitkiene, VI. Būtėnu, A. Šatu ir kitais. Matome reiškiantis naujų pajėgų, ir tai yra geras ženklas. Manytume, kad reikėtų ypatingą dėmesį kreipti į jaunųjų skyrių ir jų įtraukimą į mūsų kultūrinį bei meninį žygį.

Šį sukaktuvių numerį redagavo Kazys Ambrozaitis ir Antanas Pocius, kuris nuo trečiojo numerio redaktorium pasiliko vienas.

Trečiąjį numerį (97—120 p.) atskirai pažymim dėl to, kad jis atrodo itin pavykęs: straipsniai aktualūs ir įvairūs, taip kad su įdomumu seki laikraštį nuo pradžios ligi galo. A. Sušinskas kalba religine tema, P. Jurkus daro įdomią ekskursiją į Kauną, T. Dr. Kl. Žalalis raše apie socialinių enciklikų sukaktį, A. Šapoka paliečia Mindaugą, T. Žiūraitis, O. P. meta žvilgsnį į krikščioniškosios kultūros kelius, J. Balys duoda medžiagos iš tautosakos, V. Jonikas prabyla apie Lietuvos praeitį, A. Sužiedėlis gyvai nagrinėja, kodėl jaunimas mažai teskaito poeziją. Yra kalbos skyriai (rašo L. Dambriūnas), recenzijos (Pr. Naujokaitis), apžvalgos. Nepamirštamas ir sportas.

Tekią "Ateitį" matome naujo redaktoriaus rankose. Panašiu numeriu tikrai galima džiaugtis.
A.  R

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai